Sla navigatie over

12 aanvragen voor verkorte erkenningsprocedure lokale geloofsgemeenschappen niet in orde

Van de 89 lokale geloofsgemeenschappen die een aanvraag indienden voor een verkorte erkenningsprocedure zijn 12 dossiers onontvankelijk verklaard. Het betreft 12 islamitische lokale geloofsgemeenschappen. De aanvragen kaderen binnen het nieuwe erkenningsdecreet van Vlaams minister van Samenleven Bart Somers. “Door het nieuwe erkenningsdecreet zullen alleen geloofsgemeenschappen die zich inschrijven in ons samenlevingsmodel erkend worden. 77 van 89 ingediende erkenningsdossiers waren volledig. Ik zal deze nu door de Vlaamse Informatie- en screeningsdienst, de lokale besturen en de Federale minister van Justitie ten gronde laten analyseren.”

Het erkenningsdecreet van Vlaams minister Somers dat vorig jaar in werking trad maakt een einde aan de stand still rond de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen. De laatste erkenning van een lokale geloofsgemeenschap dateert van 7 jaar geleden, het betrof toen een orthodoxe kerk. De laatste moskee werd ondertussen 10 jaar geleden erkend. Bart Somers: “Ik behandel alle geloofsgemeenschappen op eenzelfde manier. Ik stel duidelijke voorwaarden; geen buitenlandse inmenging en financiering, het respecteren van de mensenrechten en transparantie over de werking van de geloofsgemeenschap. Geloofsgemeenschappen die daaraan voldoen, kunnen worden erkend”.

De erkenningsstop dateert van 2017. Dit was in afwachting van een nieuw decretaal erkenningskader op basis van de studie Torfs. Dossiers die werden ingediend voor 1 juli 2019 krijgen met het nieuwe erkenningsdecreet de kans om binnen een jaar erkend te worden. Nieuwe erkenningsaanvragen zullen een traject van 4 jaar moeten doorlopen. De huidige 77 aanvragen die administratief in orde werden verklaard vallen dus binnen deze verkorte procedure. Het betreft 59 moskeeën, 9 orthodoxe kerken en 9 protestantse kerken. 12 aanvragen werden geweigerd omdat ze niet volledig waren. Documenten die ontbraken waren onder andere de statuten, een ondergetekende schriftelijke verklaring op eer om het EVRM na te leven en documenten in verband met financiële transparantie. Het betreft 12 moskeeën gelegen in Vilvoorde, Hamme, Bilzen en Zelzate, Borgerhout, Roeselare, Antwerpen, Mol, Leuven, Temse, Schelle en Geel. Zij zullen voor hun eventuele erkenning nu het gewone erkenningstraject van 4 jaar kunnen doorlopen.

De volgende stap in de procedure betreft een grondige screening door de Informatie- en screeningsdienst of er wordt voldaan aan de erkenningscriteria. Ook de provincies en gemeenten waar de lokale geloofsgemeenschappen liggen geven hun advies. Daarnaast komt er een geclassificeerd veiligheidsadvies van de Federale minister van Justitie. Dit baseert zich op adviezen van 6 federale instanties: staatsveiligheid, OCAD, de federale politie, dienst vreemdelingenzaken, de militaire inlichtingendienst en de cel voor informatieverwerking (CFI). Deze laatste controleert of er financiering is in verband met terrorisme. Het screenings- en adviestraject duurt een jaar. Daarna volgt een eindadvies van de Informatie- en screeningsdienst. Bevoegd minister Somers zal op basis daarvan een beslissing nemen over het al dan niet toekennen van de erkenning.

Sinds de eerste aanvragen binnen kwamen in de periode maart-juli 2022 vinden de eerste potentiële erkenningen plaats voor juni 2023. Een tweede moment van erkenning wordt verwacht in het najaar van 2023.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder