Sla navigatie over

176 dossiers VIPA-wachtlijst beklemtonen nood aan andere financieringsvorm in ouderenzorg

Uit het antwoord van Vlaams minister Jo Vandeurzen op een schriftelijke vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya Saeys blijkt dat maar liefst 176 ouderenvoorzieningen een subsidieaanvraag lopende hebben bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). Die dossiers staan voor een totaal subsidiebedrag van iets meer dan één miljard euro. En dan zijn de ziekenhuizen en voorzieningen voor personen met een handicap nog buiten beschouwing gelaten. “Dit is budgettair onhoudbaar. De regering zal dringend andere manieren moeten zoeken om zorginfrastructuur te realiseren,” zegt Saeys.

Het systeem van de alternatieve financiering voor ouderenvoorzieningen, ziekenhuizen en voorzieningen voor personen met een handicap werd ingevoerd in 2007 en houdt in dat aan initiatiefnemers een gebruikstoelage wordt toegekend gedurende 20 jaar in plaats van de klassieke financiering met éénmalige subsidie-enveloppes. Het liet VIPA toe om met dezelfde jaarbudgetten veel meer dossiers tegelijkertijd te subsidiëren, wat ook gebeurde.

Maar de verscherpte Europese houding met betrekking tot de begrotingsregels (ESR) betekende dat de alternatieve financiering alsnog binnen de begroting diende geconsolideerd te worden. De financieringstechniek werd plots een budgettaire last.

“Bovendien bleek uit een studie in 2012 dat gesubsidieerde woonzorgcentra gebouwd worden aan een veel hogere kost per m² dan niet-gesubsidieerde woonzorgcentra, tot 33% hoger zelfs. VIPA blijkt dus duur en inefficiënt,” zegt Saeys. Het gevolg van deze studie was dat op 19 juni 2013 het Vlaams Parlement over alle partijgrenzen heen een voorstel van resolutie goedkeurde dat een uitdoofscenario voorzag voor de alternatieve financiering voor de ouderenvoorzieningen door VIPA, namelijk tot het einde van 2014. Tot dan konden initiatiefnemers, waaronder heel wat OCMW’s, nog een dossier indienen.

176 dossiers staan op VIPA-wachtlijst

Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya Saeys stelde een schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen over het aantal dossiers voor ouderenvoorzieningen die nog tijdig en ontvankelijk werden ingediend.

Freya Saeys: “Het blijken er 176 te zijn. Het gaat om een aantal kleine dagverzorgingscentra en lokale dienstencentra, maar er zijn ook vele tientallen woonzorgcentra bij. Alles samen goed voor een geraamd totaal subsidiebedrag van iets meer dan een miljard euro. Dit betekent een gigantische budgettaire uitdaging waarbij we ons de vraag moeten stellen of het nog verantwoord is om honderden miljoenen subsidies te gaan toekennen voor bouwprojecten die heel wat initiatiefnemers vandaag gewoon zelf financieren, zonder één cent belastinggeld.”

Dan gaat het in eerste instantie over woonzorgcentra met vennootschapsvorm die voor VIPA-subsidiëring niet eens in aanmerking komen, maar wel volop aan het investeren zijn in de sector. Nochtans zijn ook voor hen dezelfde infrastructuurnormen van toepassing. Ook heel wat OCMW’s en vzw’s investeren op eigen houtje in de bouw van een woonzorgcentrum. “Het gaat veel sneller en vereist geen jarenlange procedures. De dagprijzen in vzw’s en commerciële woonzorgcentra liggen trouwens ongeveer even hoog. De OCMW’s zitten iets lager, maar boeken jaarlijks wel serieuze verliezen die dan door de gemeenten moeten worden bijgepast”, reageert Saeys.

Dringend andere paden bewandelen

Voor Open Vld is het dan ook duidelijk dat Vlaanderen zich ernstig zal moeten bezinnen over hoe we de realisatie van de noodzakelijke zorginfrastructuur kunnen realiseren, zonder torenhoge facturen op de belastingbetaler te moeten afschuiven in moeilijke budgettaire omstandigheden.

“We weten dat minister Vandeurzen onderzoekt welke alternatieve pistes kunnen gevolgd worden en dat er ook wordt gesproken met de bouwsector. We hopen dat voor de vele dossiers in de wachtrij een oplossing kan worden gevonden. In alle geval kunnen we met VIPA niet verder doen zoals we bezig waren. Het is nu tijd om andere paden te bewandelen en daar willen we zeker mee over nadenken,” besluit Saeys.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder