Sla navigatie over

“Aanpassing dienstregeling De Lijn op komst”

De Clercq: “Willen we dat het openbaar vervoer effectief voor meer en meer mensen een alternatief vormt voor de wagen, dan is een goede afstemming van de dienstregelingen tussen deze twee voorname vervoersmaatschappijen van bijzonder groot belang. De Lijn heeft een budget van om en bij het miljard euro per jaar. De burger verdient waar voor dat geld in de vorm van goede verbindingen en aansluitingen als hij zich verplaatst via het openbaar vervoer. Veel mensen willen immers graag gebruiken maken van het openbaar vervoer. De voorwaarde daarvoor is echter dat verbindingen efficiënt, op mekaar afgestemd en comfortabel zijn.”

De Oost-Vlaamse volksvertegenwoordiger hield ook een pleidooi voor meer lokaal zeggenschap in het uitstippelen van het aanbod van De Lijn: “Een aanbod waarbij op verschillende vervoersvormen optimaal op mekaar worden afgestemd op talrijke knooppunten is van enorm belang voor vele sterk verstedelijkte gebieden in Vlaanderen. Het is in dat opzicht ook van groot belang dat de lokale besturen een grotere rol te spelen krijgen in het bepalen van dat aanbod. Vaak weten zij immers het best wat de lokale noden zijn. We hebben nood aan een bottom-up benadering.”

Bevoegd minister Ben Weyts liet weten dat De Lijn momenteel volop bezig is met het uitwerken van nieuwe regelingen. Bij ongeveer 50 procent van de lijnen zou de dienstregeling aangepast moeten worden. Bedoeling is tegen medio november een uitgewerkt plan te hebben, zodat vanaf dan de gebruikers afdoende kunnen worden geïnformeerd vooraleer De Lijn tegelijkertijd met de NMBS overschakelt op een nieuwe dienstregeling op 14 december. 

Weyts toonde ook begrip voor het standpunt van De Clercq voor meer zeggenschap door de lokale overheden in het bepalen van het aanbod van De Lijn. Hij liet ook weten werk te willen maken van een structureler overleg tussen de NMBS en De Lijn om de totstandkoming van het nieuwe NMBS-vervoersplan binnen drie jaar beter op te kunnen volgen. Een ambitie die De Clercq verheugt. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder