Sla navigatie over

“Achterstand bij Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt aangepakt”

Tot voor kort lagen nog meer dan 100 beroepsdossiers al vier jaar te wachten op een uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVB). “Trage rechtsgang is nefast voor de geloofwaardigheid van de overheid, voor het investeringsklimaat in Vlaanderen en voor onze economie. Bovendien treedt de omgevingsvergunning vanaf maart in voege en zal de raad dan ook bevoegd worden voor beroepen tegen milieuvergunningen”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Lydia Peeters (Open Vld). Ze diende daarom samen met Axel Ronse (N-VA) en Lode Ceyssens (CD&V) een voorstel van decreet in dat de werking van de RvVB efficiënter maakt. Het Vlaams parlement keurde het decreet goed in haar zitting van 30 november 2016.

Sinds 2009 is de Raad voor Vergunningenbetwistingen bevoegd voor de beroepen tegen (geweigerde of vergunde) bouwaanvragen. Jaarlijks ontvangt de RvVB ongeveer 800 nieuwe dossiers, maar vaak laat een uitspraak, om tal van redenen, jaren op zich wachten. Uit de periode 2009-2011 werden liefst 65 dossiers nog steeds niet afgehandeld. De Vlaamse regering zorgde ervoor dat de Raad extra middelen en bijkomend ondersteunend personeel kreeg. Op 1 november 2015 traden ook bijkomende rechters in dienst. “Deze maatregelen moeten de historische achterstand wegwerken,” zegt Lydia Peeters.  

Efficiëntere procedures

Daarnaast diende Lydia Peeters, samen met haar collega’s van N-VA en CD&V een voorstel van decreet in, dat de procedures en de interne organisatie bij de RvVB aanpast. “Hierdoor zullen beslissingen minder lang op zich laten wachten,” zegt Lydia Peeters.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  1. het verbeteren van de spoedprocedure (zonder pleidooien) om te bepalen of beroepen kennelijk ontvankelijk zijn;
  2. er komt een rechtsplegingsvergoeding voor wie een zaak verliest en een aanpassing van het rolrecht;
  3. wie bij de Raad in beroep gaat wegens een bepaalde onwettigheid, moet aantonen dat hij dat hij/zij effectief benadeeld wordt door die onwettigheid en dus belangenschade lijdt;
  4. de Raad krijgt een beperkte substitutiebevoegdheid, waardoor hij zich in sommige gevallen in de plaats van de vergunningverlenende overheid kan stellen;
  5. om te vermijden dat men terechtkomt in een vicieuze cirkel zal de Raad voortaan alle middelen beoordelen die nuttig blijken voor de verdere procedure en zullen onredelijke motieven niet meer kunnen leiden tot een vernietiging;
  6. de Raad krijgt ook de mogelijkheid om in een arrest meteen een dwangsom op te leggen. De verzoekende partij zal hiervoor dus geen aparte procedure moeten opstarten.;
  7. overheden die eerst een stilzwijgende weigering toepassen kunnen (tenzij overmacht) geen dossier meer inleiden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen;
  8. ten slotte krijgt de Raad ook de mogelijkheid om schorsing en vernietiging in één arrest te vellen, terwijl dit vroeger in twee aparte procedures moest.

Snellere afhandeling van bouwberoepen

Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat bouwberoepen sneller behandeld kunnen worden. “Het moet sneller en beter, zonder de rechtsbescherming in het gedrang te brengen,” zegt Peeters. “Het kan niet dat burgers en bedrijven meer dan 2 jaar, soms zelfs tot 4 jaar lang, moeten wachten op zekerheid over een bouwvergunning.”

Het decreet komt geen dag te vroeg want begin 2017 , het moment dat de omgevingsvergunning van start gaat, wordt de Raad voor vergunningsbetwistingen ook bevoegd voor beroepen inzake milieudossiers, en moeten al deze elementen dus in werking treden.

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder