Sla navigatie over

Actieplan gecoördineerd vrijwilligersbeleid definitief in de steigers

De adviezen van de verschillende geconsulteerde adviesraden bevatten geen fundamentele opmerkingen die een bijsturing vragen van de plannen en initiatieven voor de korte termijn. Nu kan er verder worden gewerkt aan de uitrol van het traject. Naast de Vlaamse zullen daar ook de federale en de lokale overheden bij betrokken worden.

Minister-president Geert Bourgeois: “Niet alleen in cultuur, maar ook in jeugd, welzijn, sport, natuur en andere maatschappelijke domeinen zetten vrijwilligers tal van succesrijke activiteiten op touw. In Vlaanderen maken vrijwilligers op die manier een verschil, voor de mensen en voor de maatschappelijke doelen en idealen die ze nastreven, met het actieplan willen we hen een betere omkadering bieden”.

Het traject voor een gecoördineerd vrijwilligersbeleid bevat tal van geplande acties om het vrijwilligerswerk te vergemakkelijken en het statuut van de vrijwilligers te verbeteren. De acties zijn onder drie paraplu’s gegroepeerd: wetgeving en statuut; informatie en ondersteuning; en terugdringen van overregulering.

Enkele concrete voorbeelden maken duidelijker wat er zoal wordt beoogd.

Op het niveau van steden en gemeenten, voor het vrijwilligerswerk een erg belangrijk overheidsniveau, zal er worden gewerkt aan de verbetering van de informatieverstrekking en de ondersteuning van de lokale besturen rond het vrijwilligerswerk. In samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten zullen goede voorbeelden en suggesties worden uitgewerkt en gedeeld om de gemeentelijke regelgeving te vereenvoudigen.

Een interbestuurlijke werkgroep met vertegenwoordigers van de Vlaamse en de federale overheid zal zich buigen over belangrijke federale knelpunten waarmee vrijwilligers vaak af te rekenen krijgen. De forfaitaire onkostenvergoeding, de fietsvergoeding of de meldingsplicht bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) bijvoorbeeld moeten vereenvoudigd worden.

Op Vlaams niveau wordt bijvoorbeeld de problematiek van de verzekeringen onderzocht. ‘Zo zullen we nagaan of er een Vlaamse collectieve verzekering voor vrijwilligers kan komen’, zegt minister Sven Gatz. ‘Die zou oplossingen kunnen bieden voor enkele heikele zaken als burgerlijke aansprakelijkheid, bestuursaansprakelijkheid of lichamelijke ongevallen.’

Daarnaast zal de Vlaamse overheid o.m. drempels en onduidelijkheden wegwerken op terreinen waarmee vrijwilligers te maken krijgen. Er komt ook een plan van aanpak voor administratieve vereenvoudiging. En er wordt nagegaan of het mogelijk is bij regelgevende initiatieven vooraf te bekijken of ze wel voldoende “vrijwilligersvriendelijk” zijn.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder