Sla navigatie over

Akkoord over vlottere adoptieprocedure

N-VA, CD&V en Open Vld hebben een voorstel van decreet klaar dat de binnenlandse adoptieprocedure hervormt.  “Het decreet voorziet in een duidelijk adoptietraject met beroepsprocedure, stemt de voorbereiding van interlandelijke en binnenlandse adoptie op elkaar af, fuseert de bestaande adoptiediensten tot één organisatie en voorziet in een inzagerecht voor geadopteerden in hun dossier,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Emmily Talpe die het voorstel namens Open Vld mee indient. “We hebben lessen getrokken uit de hoorzittingen over gedwongen adopties en moderne regels voor adoptie opgesteld.”

Zo krijgt het adoptiekind recht op informatie over zijn afkomst. “Bovendien zorgen we voor duidelijke en flexibele procedures voor kandidaat-adoptanten en garanderen we een onafhankelijke begeleiding van de geboorteouders bij het maken van een ingrijpende keuze,” aldus Talpe.    

Stap vooruit voor adoptiekind, adoptieouders en geboorteouders

Het voorstel werkt ook wereldvreemde kronkels weg in de huidige wetgeving. Vandaag beslist de rechter over de geschiktheid van kandidaat-adoptieouders, soms tot een jaar nadat een kind geadopteerd is. Daar maken we komaf mee. De nieuwe regels voorzien in een geschiktheidsvonnis en dus ook een beroepsmogelijkheid en dat alvorens een kind wordt toegewezen aan adoptieouders.

Het decreet stemt de voorbereiding tussen de interlandelijke en de binnenlandse adoptieprocedures op elkaar af. “Momenteel zijn beide situaties immers ongelijk geregeld, terwijl de feitelijke en juridische situatie van ouders en kinderen niet verschillen. Dit nieuw decreet maakt het mogelijk om tijdens de voorbereiding te wisselen tussen binnenlandse en interlandelijke adoptie,” zegt Emmily Talpe. Een goed instroombeheer moet kandidaat-adoptieouders realistische informatie geven over de kansen op adoptie en hen inlichten over eventuele alternatieven zoals pleegzorg. 

Fusie van adoptiediensten

Met het nieuwe decreet stopt ook de versnippering in het adoptielandschap. Nu zijn er vier adoptiediensten verantwoordelijk voor zo’n dertigtal binnenlandse adopties per jaar. Dat is inefficiënt en garandeert niet dat elke dienst op de juiste manier geboorteouders kan begeleiden, adoptiekinderen bijstaan en kandidaat-adoptanten ondersteunen.

“Daarom komt er één adoptiedienst, met een raad van bestuur die pluralistisch is samengesteld en waarvan de werking gebeurt met respect voor iedere ideologische, godsdienstige of filosofische overtuiging,” aldus Talpe. Het wordt ook niet langer mogelijk om zogenaamde ‘zelfstandige adopties’, zonder tussenkomst van een adoptiedienst, uit te voeren.

Inzagerecht van geadopteerde, informatie aan geboorteouders geregeld

Tot slot krijgt iedere geadopteerde het recht op informatie over zijn afkomst, in functie van zijn leeftijd en maturiteit. Geboorteouders krijgen het recht op niet-identificeerbare informatie over de geadopteerde via de adoptiedienst.

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder