Sla navigatie over

Antwoord van de federale regering op de nationale betoging – “Ja aan de dialoog en ja aan de hervormingen”

Charles Michel, eerste minister: “Wij dragen vandaag allemaal de verantwoordelijkheid om de financiering te verzekeren van onze pensioenen, van onze gezondheidszorg, van onze solidariteit en die van onze kinderen. Zonder hervorming zullen deze verworvenheden snel bedreigd worden.” 

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “Ons land staat voor zware uitdagingen; daarom moeten we samen oplossingen blijven zoeken. Er zijn hervormingen nodig, we moeten de beste manier vinden om daartoe te komen; de einddoelstelling moet zijn dat onze sociale zekerheid en onze gezondheidszorg toegankelijk en van hoge kwaliteit blijven voor de toekomstige generaties.”
De federale regering verduidelijkt dat de hervormingen die 17 maanden geleden zijn aangevat, hun eerste positieve vruchten al afwerpen. Bv.: 

 • De tax shift verhoogt de koopkracht. Eén werknemer op twee verdient minstens 100 euro netto extra per maand op het einde van de legislatuur. Vandaag al verdient iemand die 1500 euro bruto per maand verdient, gemiddeld 80 euro netto meer. De gemiddelde winst bedraagt 58 euro netto per maand voor een brutoloon van 2 800 euro; voor een brutoloon van 4 000 euro is dat 45 euro.
 • De werkloosheid daalt in België. Het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen is de afgelopen 25 jaar nog nooit zo laag geweest: 570.903 op het einde van 2015. In 2014 schatte het Federaal Planbureau dat de werkgelegenheid dankzij het federale beleid zou moeten stijgen met gemiddeld 32 000 eenheden per jaar. De Nationale Bank evalueert de extra jobcreatie in 2015 op 59.000 jobs tegen 2019 via de competitiviteitsmaatregelen.
 • Volgens een gezamenlijke studie van de Nationale Bank van België en het Federaal Panbureau (2016):
  • creatie van 64.500 jobs tegen 2021 via de tax shift
  • stijging van het reëel beschikbaar gezinsinkomen met meer dan 2%, wat de consumptie dan weer zal stimuleren.
 • Het aantal bedrijfsoprichtingen bereikt zijn hoogste piek van de afgelopen 10 jaar. De trend in het eerste kwartaal 2016, met een stijging van het aantal starters met 6,4% ten opzichte van vorig jaar, bevestigt dit.
 • Het aantal faillissementen neemt duidelijk af in de drie gewesten van het land.
 • De loonhandicap wordt vandaag weggewerkt.
 • Op de vier eerste maanden van 2016 heeft de strijd tegen de fiscale fraude 228 miljoen euro opgebracht. Dat is evenveel als alle bedragen die de afgelopen jaren werkelijk werden geïnd.

Charles Michel, eerste minister: “De meest doeltreffende manier om de koopkracht van onze medeburgers te verhogen, de sociale zekerheid te financieren en een nieuw ambitieus beleid te kunnen verduurzamen, is extra jobs te creëren. Dat is het DNA van deze regering, die wil blijven hervormen in dialoog met de sociale partners.”
Sinds haar aantreden in oktober 2014 heeft de federale regering altijd de voorkeur gegeven aan sociaal overleg overeenkomstig het regeerakkoord. Op die manier werden tal van akkoorden gesloten, onder meer tijdens de interprofessionele onderhandelingen 2015-2016. Aldus heeft de Kern op 23 december 2014 de door de Groep van Tien voorgestelde wijzigingen over de toegang tot het tijdskrediet, het eindeloopbaantijdskrediet en de brugpensioenen goedgekeurd. Op 11 februari 2015 heeft de Kern het volgende goedgekeurd:

 • De loonmarge, die oorspronkelijk nul bedroeg in 2015-2016 in het regeerakkoord en dit met het oog op het herstellen van onze competitiviteit, werd gewijzigd, volgens de bepalingen van het akkoord van de sociale partners: ze bedraagt 0,3%+0,5% in 2016.
 • De verlenging van de tweejaarlijkse CAO’s.
 • De enveloppe voor de welvaartsaanpassing werd voor 100% aan de sociale partners toevertrouwd ter verdeling. Dit vertegenwoordigt een stijging van +44%, d.w.z. concreet een stijging van 946,7 miljoen € voor 2015-2016 tegen 656,9 miljoen tijdens de regering-Di Rupo, d.w.z. een verschil van +289,8 miljoen €. In 2018 zal de enveloppe 1,2 miljard € bedragen.
 • Bij de toewijzing van de welvaartsenveloppe heeft de regering de inschakelingsuitkeringen opgewaardeerd.
 • Het akkoord binnen de Groep van Tien over de afronding van fase 1 van de harmonisering van de arbeiders- en bediendenstatuten.

De Ministerraad van 27 november 2015 heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd tot uitvoering van het akkoord tussen de sociale partners van de G10 inzake aanvullende pensioenen.
 
Op 22 januari 2015 aanvaardt de regering in overleg met de sociale partners om de toepassing van de maatregel i.v.m. de schrapping van de inschakelingsuitkeringen voor personen met een handicap met 2 maanden uit te stellen, waartoe werd beslist door de minister van Werk, Monica De Coninck, tijdens de vorige regering. 
 
Ten laatste, heeft de regering het sociaal akkoord van Belgocontrol bekrachtigd. Ze heeft ook beantwoord aan de verwachtingen van de politievakbonden van Brussels Airport. 
 
De federale regering herinnert eraan dat er de komende weken nog tal van dossiers aan het sociaal overleg moeten worden voorgelegd. In het kader van de modernisering van het arbeidsrecht wordt voorzien om te onderhandelen over de annualisering van de arbeidsduur, de overuurkredieten van 100 uur, de opleiding, de creatie van een loopbaanrekening en de proefperiode, weliswaar mét behoud van de 38-urenweek. 
 
Kris Peeters, minister van Werk: “het ontwerp van werkbaar werk beoogt drie duidelijke doelstellingen: werkbaar werk voor iedereen, de creatie van extra jobs dankzij de modernisering van de economie en meer flexibiliteit van de arbeidsmarkt. Op deze punten zullen we de werknemers en de werkgevers raadplegen.”

Inzake pensioenhervormingen respecteert de regering op die manier de basisvoorwaarden van het sociaal overleg. Aldus worden alle sociale partners voortdurend geraadpleegd voor het bepalen van de praktische modaliteiten van de maatregelen voorzien in het regeerakkoord.

Het Nationaal Pensioencomité (NPC) werd bovendien opgericht om de onderhandelingen over de structurele hervormingen van ons pensioenstelsel tussen de vertegenwoordigers van de werkgevers, de zelfstandigen, de werknemers en de regering mogelijk te maken. Het rekening houden met de zwaarte van het werk, de mogelijkheid om een gedeeltelijk pensioen te nemen of de modernisering van de gezinsdimensie van ons pensioenstelsel zijn allemaal vragen die aan het Nationaal Pensioencomité worden voorgelegd.
Het resultaat van deze dialoog heeft bijvoorbeeld geleid tot het sluiten van een belangrijk akkoord over de aanvullende pensioenen. Dat akkoord werd in een wet vertaald en maakt het mogelijk de tweede pensioenpijler te ontwikkelen.

Daniel Bacquelaine, minister van Pensioenen: “Inzake pensioenen is het sociaal overleg nog nooit zo intens geweest. Alle nationale en internationale instellingen erkennen overigens de kracht van onze hervormingen, die de financiële en sociale leefbaarheid van ons pensioenmodel verzekeren en het armoederisico bij ouderen verminderen. Het sociaal overleg moet worden gebouwd op wederzijds vertrouwen en op het naar elkaar luisteren, en niet op het tegenover elkaar staan.” 

De federale regering heeft de bekommernissen waarvan vandaag sprake was op straat, gehoord en herbevestigt haar wil om te dialogeren en te overleggen.

De regering behoudt haar koers: ze wil hervormen om de solidariteit te verzekeren door extra jobs te creëren. De federale regering wenst haar hervormingen voort te zetten in een geest van dialoog met de sociale partners.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder