Sla navigatie over

Assisen wordt alsnog hervormd dankzij wetsvoorstel Van Cauter

Vandaag werd in de Kamercommissie justitie een wetsvoorstel van Carina Van Cauter goedgekeurd dat inzet op de hervorming van assisen. Dit wetsvoorstel heeft als doel de assisenprocedure efficiënter en goedkoper te laten verlopen. “Wij hebben de tekst opgesteld op basis van de aanbevelingen van experten uit het werkveld. Het gaat om een aantal haalbare doelstellingen zoals bijvoorbeeld het beperken van getuigen op het proces, het afschaffen van de letterlijke voorlezing van de akte van beschuldiging enzovoort”, aldus Van Cauter. 
Nadat het arrest van 21 december 2017 van het Grondwettelijk Hof de hervorming van de assisenprocedure had hersteld, was het tijd om na te denken over hervormingen om de procedure sneller en efficiënter te laten verlopen. Deze maatregelen kaderen in een vlotter verloop van de gewaardeerde mondelinge procesvoering. Dit wetsvoorstel streeft gelijkaardige doelstellingen na, maar op een minder drastische wijze. “Wij hebben ons hiervoor gebaseerd op de suggesties die in de hoorzittingen met de experten naar voren kwamen”, stelt Van Cauter. Een van de maatregelen houdt een versoepeling in van de aanmeldingstermijn voor de advocaten van de beschuldigden. Momenteel is het zo dat de advocaat vijftien dagen voor de preliminaire zitting moet bevestigen dat hij een beschuldigde zal bijstaan. Als niet aan deze voorwaarde werd voldaan, was het mogelijk dat de zaak werd uitgesteld. “Deze nietigheidssanctie was erg streng omdat bleek dat die termijn voor veel advocaten kort was. Met deze wijziging heffen we dit op, waardoor het risico op uitstel van de zaak vermeden kan worden”, zegt Van Cauter.
Door dit voorstel worden ook het aantal getuigen in een proces beperkt. Van Cauter: “Dit is het middel bij uitstek om de debatten te verkorten. Op die manier vermijden we dat getuigen worden opgeroepen die weinig tot niets met de zaak te maken hebben.” De voorwaarde is dat opgeroepen getuigen een bijdrage kunnen bieden aan de waarheidsvinding en een beter inzicht kunnen verschaffen in de persoonlijkheid van de beschuldigde of het slachtoffer. “Dat betekent een enorme tijdswinst. Er wordt bovendien bespaard op de dagvaardingskosten en het getuigengeld. Een goede zaak”, stelt Van Cauter.
Archaïsch
Daarnaast wordt de eedformule voor getuigen aangepast. “Die tekst is opgesteld in archaïsch Nederlands en is voor veel mensen niet goed verstaanbaar. We vervangen dit door een beter begrijpbare tekst”, aldus Van Cauter.
Ook de afschaffing het mondeling voorlezen van de volledige akte van beschuldiging kadert in deze efficiëntie-oefening. Juryleden ontvangen dan een kopie hiervan, zonder dat dit in zijn geheel moet worden voorgelezen. “Deze ingrepen zorgen ervoor dat sneller en efficiënter kan gewerkt worden in een assisenzaak, zonder hierbij in te boeten op de kwaliteit van de procesgang”, zegt Van Cauter.
Een andere aanpassing betreft de controle op de rechtspleging. In deze fase gaat de voorzitter van het Hof na of het onderzoek correct is gevoerd. Ze controleren bijvoorbeeld of er in geval van een huiszoeking, een huiszoekingsbevel is afgeleverd. Van Cauter: “Deze controle zal door deze wijziging teruggebracht worden naar de preliminaire zitting. Hierdoor vermijden we dat de debatten ten gronde worden onderbroken, mocht er zich een incident voordoen.”
Daarnaast wordt artikel 61 van het Strafwetboek opgeheven. Concreet betekent dit dat als een beschuldigde die voor assisen moet verschijnen in tussentijd nog andere strafbare feiten pleegt en hiervoor berecht wordt, hij deze straffen niet kan ontlopen. “Door dit artikel kon iemand die bijvoorbeeld eerder was veroordeeld tot een gevangenisstraf een strafvermindering krijgen gezien hij nog voor assisen moest verschijnen. Soms is de straf die wordt uitgesproken in assisen lager dan bijvoorbeeld de correctionele straf. Door de afschaffing van dit artikel worden deze straffen nu ook effectief uitgevoerd”, stelt Van Cauter.
Tot slot komt er ook een efficiëntere uitloting van de juryleden. “In de praktijk worden vaak tot negentig kandidaat-juryleden geloot uit de lijst. Dat is om te voldoen aan de regel dat hoogstens 2/3 van de juryleden van hetzelfde geslacht mogen zijn. Een zeer omslachtige manier van werken omdat zij allemaal moeten gedagvaard worden”, stelt Van Cauter. Om dit in de toekomst te vermijden zal er al bij de uitloting uit de definitieve lijst een gelijk aantal mannen en vrouwen worden gekozen. “Op die manier gaan we opnieuw efficiënt en kostenbesparend te werk”, besluit Van Cauter.

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder