Sla navigatie over

Bart Somers geeft startschot om 3.350 km haag te planten in Vlaanderen

3.350 kilometer aan extra hagen in Vlaanderen tegen 2030. Dat is de doelstelling die Vlaams minister Bart Somers nastreeft samen met de lokale besturen. Somers trok vandaag zijn laarzen aan en plantte samen met Regionale Landschappen tientallen meters haag op een boerderij in Lier om deze doelstelling kracht bij te zetten.  Somers: “Concrete doelstellingen met tastbare impact, dat is het idee achter het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Ik wil een halve meter haag per inwoner extra tegen 2030. Goed voor het klimaat, de natuur en de mens.”

Het Lokaal Energie- en Klimaatpact focust zich op vier werven: vergroening, participatieve energie, duurzame mobiliteit en water. Het gaat aan de slag met het engagement en de daadkracht van de lokale besturen en vertaalt abstracte klimaatambities in zeer concrete doelstellingen per stad of gemeente. Binnen de werf Vergroening, streeft het LEKP onder meer naar het aanplanten van een halve meter haag per inwoner in Vlaanderen tegen 2030. Concreet betekent dit dat er meer dan 3.350 km haag in Vlaanderen moet geplant worden. Het pact zorgt voor een verhoogde versnelling op vlak van de energie- en klimaatambities en werd ondertussen ondertekend door 294 van de 300 Vlaamse gemeenten. Ook andere doelstellingen zijn deel van het plan, een boom per inwoner extra of 6,6 miljoen bomen. 1m2 ontharding per inwoner of 6,6 miljoen m2. Tastbare doelstellingen met grote impact.

Lier is één van de 294 lokale besturen die het pact met Vlaanderen heeft afgesloten. Met zijn 37.000 inwoners, betekent het dat de stad 18,5 kilometer haag zal aanplanten tegen 2030. Op deze boerderij planten we alvast 380 meter heg en houtkant. Met deze haag creëert Lier een nieuwe corridor tussen de verschillende stukjes natuur wat goed is voor de biodiversiteit. “Knap werk van het stadsbestuur en de verschillende partners, een voorbeeld voor de rest van Vlaanderen”, aldus Bart Somers.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers, benadrukt de cruciale rol van lokale besturen in de verwezenlijking van deze klimaatdoelstelling. “Het lokale bestuursniveau is waar de oplossing ligt voor deze globale uitdaging. Zij worden het eerst geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatverandering. Het is daarom dat ik deze legislatuur minstens 100 miljoen euro voorzie voor de verwezenlijking van deze klimaatdoelstellingen. Lokale besturen leggen er minstens een zelfde bedrag op. Zij staan het dichtst bij de burger, kennen de lokale uitdagingen maar vooral ook de lokale opportuniteiten. Kortom, zij weten waar het groen moet komen. ”

Vergroening in Lier

Lier zet zich in om de klimaatdoelstellingen binnen het Lokaal Energie en Klimaatpact te realiseren. De stad Lier zet in op vergroening. Sinds het begin van de bestuursperiode wordt er werk gemaakt van het aanplanten van bomen en struiken en dat samen met de inwoners. Met het lokaal energie- en klimaatpact zet Lier de schouders ook onder het aanplanten van meer hagen in heel Vlaanderen.

Om de klimaatdoelstellingen te realiseren, benadrukt Thierry Suetens, Schepen van omgeving, milieu, natuur en landbouw in Lier, het belang van de samenwerking tussen lokale besturen en organisaties zoals Regionale Landschappen. “Het klimaat verandert, dat is reeds een feit. We weten dat kleine landschapselementen zoals hagen belangrijk zijn voor het klimaatbestendig maken van het landelijke gebied. Ze zorgen voor CO2 - opslag en koolstof in de bodem maar ook voor nestgelegenheid voor vogels en schuilplaatsen voor kleine zoogdieren. Ook landbouwbedrijven kunnen ze inzetten als windscherm voor gewassen, verbeteren van waterhuishouding van natte gronden, bescherming van vee tegen zon en felle wind enzovoort. Voor de aanplant en het beheer van hagen en heggen werken we in Lier graag samen met Regionaal Landschap Rivierenland.

“Dat klopt”, zegt Ankatrien Boulanger, coördinator van Regionaal Landschap Rivierenland.  “Wij zijn 1 van de 16 Regionale Landschappen in Vlaanderen die lokale besturen en terreineigenaars begeleiden bij deze aanplantingen. Gemiddeld planten we jaarlijks 70 km hagen en heggen aan. We kijken samen met de landbouwer waar we op zijn percelen hagen en heggen kunnen aanplanten. We promoten de juiste plant op de juiste plaats en gebruiken streekeigen plantgoed. Deze zijn beter aangepast aan onze bodem en leefomstandigheden, vormen een geschiktere habitat voor lokale diersoorten en bepalen mee onze landschappelijke identiteit. Door deze manier van samenwerken creëren we niet alleen draagvlak, maar bevorderen we ook de lokale biodiversiteit en maken samen onze klimaatambities waar”, aldus Boulanger.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder