Sla navigatie over

Regering De Croo bespaart 1,8 miljard extra tijdens begrotingscontrole

De federale regering rondde vandaag haar begrotingscontrole voor 2023 en 2024 af. Ze levert een extra inspanning van zo’n 1,8 miljard of 0,3% van het BBP, bovenop de inspanning die bij de begrotingsopmaak in oktober reeds werd vastgelegd. Samen met de positieve cijfers van het monitoringcomité brengt dat het tekort van ons land eind 2023 op 26,7 miljard of 4,6% BBP in plaats van de voorziene 33,6 miljard of 5,9% BBP tijdens de begrotingsopmaak. In 2024 zakt het tekort nog verder naar 25,7 miljard of 4,3%. Daarnaast slaagde de regering erin om de middelen te vinden voor een aantal dringende en noodzakelijke bijkomende uitgaven. 
 
In aanloop naar de begrotingscontrole werd de regering geconfronteerd met meerdere signalen, onder andere van de Nationale Bank van België, het IMF, de Europese Commissie en ratingagentschappen die wezen op de noodzaak om bijkomende inspanningen te leveren om de begroting op het juiste spoor te zetten. De cijfers waarmee de regering aan de slag ging, werden twee weken geleden gepubliceerd door het Monitoringcomité. Daaruit bleek al dat de regeringsbeslissingen om onze burgers en bedrijven in crisistijden te beschermen, de juiste bleken. Samen met de lagere inflatie en temperende energieprijzen zorgde dat voor een positieve impact van zo’n 6 miljard.   
 
Staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand en eerste minister Alexander De Croo pleitten van bij aanvang van de begrotingscontrole voor een bijkomende inspanning van 1.8 miljard of 0.3% van het BBP. Ze maakten ook duidelijk dat de meevaller van 6 miljard geen aanleiding mocht zijn om de begrotingsinspanningen te beperken. Er diende bovendien binnen de begroting een oplossing gevonden te worden voor enkele bijkomende zaken die de regering al vastlegde, zoals de drugproblematiek in de havens, de kosten gekoppeld aan de opvang van asielzoekers en de leeflonen voor Oekraïners. Enkel de onvermijdelijke uitgaven kregen een plaats en werden gecompenseerd. 
 
Staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand is tevreden met het resultaat van deze begrotingscontrole en dankt de regeringspartners voor de constructieve samenwerking tijdens de werkzaamheden. Ze benadrukt echter dat dit absoluut geen eindpunt is voor de uitdagingen van onze begroting “Met deze begrotingscontrole hebben we als regering opnieuw stappen in de juiste richting gezet. We doen, bovenop de reeds vastgelegde inspanning van 3,6 miljard, een nieuwe inspanning en brengen het tekort opnieuw 1.8 miljard terug. Dat wil echter niet zeggen dat het gevaar voor onze overheidsfinanciën geweken is. We zijn er nog niet en moeten blijven werken om onze begroting duurzamer en future-proof te maken. Iedereen heeft ons daar de laatste weken en maanden voor gewaarschuwd, zowel onze nationale instellingen als de internationale rating agencies. Ik ben tevreden dat alle regeringspartners die waarschuwingen ernstig hebben genomen zodat we samen de juiste weg konden inslaan” 
 
Extra inspanning van 1.8 miljard dankzij evenwichtig akkoord 
De regering besliste om bij de begrotingscontrole van 2023 een bijkomende inspanning te doen van 0,3% BBP of 1,8 miljard. Dat bedrag komt bovenop de bij de begrotingsopmaak besliste inspanning van 0,6% BBP in ‘23 en ‘24 en bovenop de verbetering van 1,1% BBP of 6,2 miljard voor de gezamenlijke overheid, die bleek uit de cijfers van het Monitoringcomité. De totale inspanning van 0,9% BBP over 2023 en 2024 zorgt, in combinatie met die laatste meevaller, voor een daling van ons tekort naar 4,3% BBP of 25,7 miljard in 2024. 
 
De inspanning van 1,8 miljard kwam evenwichtig tot stand, door ingrepen aan zowel uitgaven als inkomstenzijde. 
 
De financiële impact van de vierde schijf van de verhoging van de minimumpensioenen wordt getemperd, rekening houdend met het reeds bereiken van het minimumpensioen van 1.500 euro dat in het regeerakkoord werd vastgelegd. Tegen het einde van de legislatuur van deze regering zal dat minimumpensioen gestegen zijn van 1.292 euro netto naar 1.622 euro netto.  Een voorspelde onderbenutting in de gezondheidszorg en een beperkte indexatie en onderbenutting van de werkingskredieten van de federale overheid leveren bovendien een besparing op van 251 miljoen euro over 2023 en 2024. Daarnaast hebben diverse maatregelen gekoppeld aan het activeren van werkzoekenden een positieve impact van 90 miljoen euro. Al deze zaken zorgen samen voor een besparing van 782 miljoen euro. 
 
Aan inkomstenzijde zal de minimumbelasting op multinationals 334 miljoen extra opleveren in 2024. De verhoogde accijnzen op tabak vertegenwoordigen dan weer een extra inkomst van 34 miljoen euro. Daarnaast zorgen een uitstel van de verhoogde investeringsaftrek en de verhoging van de jaarlijkse taks op de grootste VZW (met uitzondering van activiteiten in de zorg) voor extra inkomsten ten belope van 182 miljoen euro. 
 
Reeds toegezegde/ onvermijdelijke uitgaven via extra compensaties 
Tijdens de begrotingscontrole werden bijkomende middelen gevonden om de bijkomende engagementen van de regering te financieren, zoals de creatie van de bijkomende opvangplaatsen voor asielzoekers (158 miljoen euro), de strijd tegen drugs via het inrichten van een Havenkorps (19 miljoen euro) en de kosten voor de veiligheidsstudies in het kader van het verlengen van de levensduur van de kerncentrales (19 miljoen euro).  
De bijkomende uitgaven ten gevolge van de oorlog in Oekraïne, onder andere voor het uitbetalen van leeflonen, humanitaire hulp en voor de levering van militair materieel worden gecompenseerd via de bijkomende ontvangsten in de vennootschapsbelasting door de sancties tegen Rusland.  
 
Tegelijk zal aan de banksector gevraagd worden een bijkomende inspanning te leveren om het deposito-garantiefonds (dat tussenkomt bij een faling van een bank en de gedupeerde klanten tot 100.000 euro garandeert) versneld te spijzen. De bijkomende bijdrage van 177 miljoen in 2023 en 2024 zal ons land internationaal aan de top qua geïnvesteerde middelen om bankdeposito’s te beschermen.
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder