Sla navigatie over

België maakt herstelplan over aan Europese Commissie

De federale regering heeft vandaag het licht op groen gezet voor het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht. Het plan werd vandaag voorgelegd aan een elektronisch Overlegcomité en vervolgens aan de Europese Commissie overgemaakt. Het economisch herstel trekt voluit de kaart van de omslag naar een duurzame en digitale economie.

 “De coronacrisis betekent voor ons land een ongekende economische en sociale schok. Het herstelplan dat wij vandaag aan de Europese Commissie voorleggen, is een unieke kans om economisch sterker te staan na corona door de omslag te maken naar duurzame en digitale groei in de sectoren van de toekomst”, aldus premier Alexander De Croo.

Een groen en digitaal plan van 5,926 miljard euro

De totale kosten van de maatregelen van het plan bedragen 5,926 miljard euro en worden uitgesplitst in 17 onderdelen die 85 investeringsprojecten en 36 hervormingsprojecten omvatten.

Het plan dat België indiende, is “groener” dan het door de Europese Commissie opgelegde minimum (51% ten opzichte van de opgelegde 37%). Het besteedt ook meer middelen aan digitalisering dan de door Europa vastgestelde minimumdrempel (25% tegenover 20%).

85 projecten met een kortetermijnimpact

  • 56% van de voor herstel bestemde bedragen heeft betrekking op infrastructuurprojecten, zoals de renovatie van gebouwen, waaronder scholen, de aanleg van energienetwerken van de nieuwe generatie voor CO2-afvang en waterstoftransport, de renovatie en aanleg van vervoersinfrastructuur (voornamelijk fietsen en spoorwegen) of digitale infrastructuur (5G, optische vezels);
  • 26% betreft projecten op het gebied van opleiding en menselijk kapitaal (oprichting van nieuwe opleidingscentra/hubs, invoering van nieuwe steunmaatregelen voor werkzoekenden, verbetering van de prestaties van de onderwijsstelsels etc.);
  • 28% betreft digitaliseringsprojecten, onder meer op het gebied van onderwijs, justitie en sociale zekerheid;
  • 13% betreft onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten op het gebied van toekomstige technologieën om de Belgische expertise te versterken en te benutten, zoals nucleaire geneeskunde, ruimte- en luchtvaart, kunstmatige intelligentie etc.

In het Belgische plan wordt voorrang gegeven aan de projecten die op korte termijn een maximaal effect kunnen hebben op het economisch herstel in ons land. Zo kan 65% van de bedragen tegen eind 2023 in de begroting worden vastgelegd. Alle projecten moeten tegen 2026 voltooid zijn.

Samenwerking

Het Belgische Plan voor Herstel en Veerkracht is het resultaat van interfederale coördinatiewerkzaamheden die in oktober van start zijn gegaan. De projectleiders kwamen samen tijdens tientallen werksessies om tot een samenhangend plan te komen.

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) en de Nationale Arbeidsraad (NAR), het Federaal Planbureau en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, maar ook de FOD Sociale Zekerheid, de POD Maatschappelijke Integratie en de FOD Economie waren bij het proces betrokken. Ten slotte vonden tal van gedachtewisselingen plaats tussen de technische deskundigen van de Europese Commissie en de projectleiders om de relevantie van de door België voorgestelde maatregelen te bespreken.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder