Sla navigatie over

Dag van het Gezin: Open Vld gaat voor een bevrijd erfrecht

In vele families is de erfeniskwestie even pijnlijk als het rouwen om de dierbare zelf. de afgelopen legislatuur werden heel wat verbeteringen aan het erfrecht aangebracht door het parlement, maar het werk is niet af. Daarom heeft Open Vld drie zeer concrete voorstellen uitgewerkt om het erfrecht meer in overeenstemming te brengen met de moderne gezins- en samenlevingsvormen.

Samen met deze voorstellen lanceren de minister van Justitie Annemie Turtelboom en senator Martine Taelman (beide Open Vld) een website waar enerzijds de nieuwe wetgeving concreet wordt toegelicht en anderzijds aan de hand van reële getuigenissen wordt toegelicht waar ons erfrecht tekort schiet. De website is terug te vinden via volgende weblink: www.modernerfrecht.be

Vooreerst pleit Open Vld voor een vrij erfrecht, aldus Taelman. Open Vld wil een erfrecht waarmee iedereen kan bepalen aan wie zijn of haar erfenis toekomt. Dit om meer tegemoet te komen aan alle gezinsvormen, dus ook de nieuw samengestelde gezinnen. Het bevrijden van het erfrecht zal ook voor de nodige transparantie zorgen, want het soms ingewikkelde systeem van de voorbehouden erfdelen is nu net de aanleiding voor heel wat spanningen en ruzies binnen families.

Het tweede voorstel is gekoppeld aan het vrije erfrecht en maakt het mogelijk om per overeenkomst vast te leggen hoe zijn of haar erfenis zal verlopen. het verbod op het afsluiten van erfovereenkomsten wordt wat Open Vld betreft afgeschaft. De ervaring uit Nederland, waar dit reeds mogelijk is, toont aan dat deze maatregel bijzonder succesvol is om erfeniskwesties te ontzenuwen.

Als laatste maatregel wil Open Vld dat de ouders van zorgenkinderen meer mogelijkheden krijgen om regelingen op maat van hun kind uit te werken in hun testament. Momenteel is de wettelijke definitie van ‘zorgenkind’ haast te herleiden tot ernstig geesteszieken. Enkel voor kinderen die in deze definitie passen, kan een erflater testamentair maatregelen treffen. Er heerst een grote bezorgdheid over het lot van kinderen ‘waarvan kan worden gevreesd dat zij na hun meerderjarigheid niet in staat zullen zijn om hun persoonlijke of patrimoniale belangen zelf en zelfstandig adequaat te behartigen, wegens fysieke, psychische of sociale functiebeperkingen, of een combinatie daarvan’. Open Vld kiest voor deze veel ruimere definitie die overigens voortvloeit uit het rapport van de Koning Boudewijnstichting.

Te veel bepalingen uit het erfrecht stammen nog uit de code Napoléon en behoeven een meer flexibele benadering, aldus Taelman en Turtelboom: “Naast het zogenaamde traditionele gezin bestaan er vandaag de dag vele samenlevingsvormen waarbij in een gezin dikwijls ook stiefkinderen opgroeien. De wetgever moet de ouders de mogelijkheid om zelf in alle vrijheid over het door hen opgebouwde vermogen te kunnen beschikken en te kunnen bepalen wie wat erft.”.

Open Vld kiest aldus voor een vrij erfrecht zonder discriminatie. De fiscus mag dus niet bepaalde erfgenamen fiscaal zwaarder treffen omdat zij niet tot bepaalde wettelijk vastgelegde categorieën behoren, besluiten Turtelboom en Taelman: “Een bevrijd erfrecht van de 21e eeuw is veel beter afgestemd op de vele samenlevingsvormen die onze maatschappij rijk is en daarin moet de wetgever geen voorkeur uitspreken.”. 

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder