Sla navigatie over

De Block: “2e pensioenpijler toegankelijker maken, niét belasten”

Het regeerakkoord bevat wat betreft de pensioenen zowel in de eerste als de tweede pijler een aanzienlijke uitdaging. Men wenst over de jaren te streven naar een minimum pensioen van 1500 euro voor al wie een volwaardige loopbaan realiseert. “Na de communicatie van minister Lalieux (nvdr. Belasting 2e pijler) van gisteren werd ik wat ongerust. De mensen moeten vertrouwen hebben dat zij niet zwaarder belast worden in de tweede pensioenpijler. Een rechtszeker kader is nodig”, stelt De Block.

België wordt ten opzichte van zijn buurlanden Nederland en Duitsland nog steeds gekenmerkt door relatief korte loopbanen. “Het is nodig dat de effectieve loopbaanduur wordt opgetrokken om de kost van de vergrijzing op te vangen. De voorziening in de pensioenen wordt het best gerealiseerd door mensen langer aan de slag te houden”, stelt De Block.

Daarnaast wijst ze er ook op dat hervormingen ingevoerd moeten worden binnen de pensioensystemen zelf. “Langer werken moet bevorderd worden, maar we moeten ook de grote verschillen tussen de pensioenstelsels van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren weg te werken”, zegt De Block. Minister Lalieux gaf aan dat de hervorming van de pensioenen zal gebeuren volgens de afspraken vastgelegd in het regeerakkoord.

De Block dringt er bij de minister van Pensioenen op aan hier een breed maatschappelijk overleg starten om tegen 1 september 2021 een voorstel aan de ministerraad voor te leggen. “Wat betreft de tweede pijler betreft, heeft de regering als doelstelling het aanvullende pensioen verder te veralgemenen en te democratiseren”, besluit De Block.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder