Sla navigatie over

Decreetswijziging bespaart 5 Vlaamse gemeenten 15,8 miljoen euro

De commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid van het Vlaams Parlement keurde op voorstel van Jo De Ro en anderen, een wijziging goed van het decreet op de Intergemeentelijke Samenwerking (DIS) dat er voor zorgt dat 5 Vlaamse gemeenten (Vilvoorde, Wemmel, Grimbergen, Meise en Machelen) op 1 juli 2015 niet worden opgezadeld met een financiële kater.

“Door een afspraak tussen de gewesten valt de gewestgrensoverschrijdende intercommunale SIBELGAS vanaf 1 juli 2015 onder Vlaamse toezicht en is het verplicht om de Brusselse gemeenten, die deel uitmaken van SIBELGAS, uit te kopen. Zonder deze wijziging van decreet zou dit deze 5 gemeenten 15,8 miljoen euro hebben gekost.” zegt een opgeluchte Vlaamse Volksvertegenwoordiger en tevens Vilvoords schepen van Financiën Jo De Ro en hoofdindiener van dit voorstel van decreet.

Een aantal steden en gemeenten van het Brusselse en rond Vilvoorde  richtten begin vorige eeuw SIBELGAS op bestaande uit twee intercommunales met name IBG voor het gas en IBE voor de elektriciteit. Door de staatshervormingen komt het toezicht op de intercommunales bij Vlaanderen te liggen.

In 2001 wordt voor de Vlaamse Intercommunales het Decreet op de Intergemeentelijke Samenwerking (DIS) van kracht. Door haar gewestgrensoverschrijdend karakter, blijft voor SIBELGAS echter de federale wet ‘Nothomb’ op de intergemeentelijke samenwerking van 1986 van kracht.

De drie gewesten besluiten in 2014 een regeling te treffen voor het toezicht op de gewestgrensoverschrijdende intercommunales, waardoor SIBELGAS zich met ingang van 1 juli 2015 moet conformeren aan het Vlaamse DIS van 2001. Dit decreet voorzag evenwel niet de gewestgrensoverschrijdende intercommunales zoals SIBELGAS, en dus ook niet de deelname erin van gewestgrensoverschrijdende intercommunales zoals IBE-IBG.

Verplichte overname zou 5 Vlaamse gemeenten 18,3 miljoen euro kosten 

Jo De Ro: “De Brusselse gemeenten bezitten echter 8,3% van het totale actief van IBE en van IBG, bestaande uit participaties in SIBELGAS, Publi-T, Publigas en GDF-Suez. Bij een verplichte overname, d.w.z. als de Brusselse gemeenten op 1 juli 2015 moeten uittreden, een directe financiële last van 18,3 miljoen euro voor de 5 Vlaamse gemeenten.”

De financiële last van 18,3 miljoen euro, wordt per gemeente berekend op basis van het aantal aandelen in hun bezit:

GRIMBERGEN          2.828 aandelen           5.175,2 miljoen euro

MACHELEN              1.692 aandelen           3.096,3 miljoen euro

MEISE                        1.238 aandelen           2.265,5 miljoen euro

VILVOORDE             3.116 aandelen           5.702,3 miljoen euro

WEMMEL                 1.128 aandelen           2.064,2 miljoen euro.

“Deze financiële kater moest absoluut vermeden worden en daarom werd er een akkoord gesloten met de 9 Brusselse gemeenten van SIBELGAS dat er voor zorgt dat deze gemeenten uit IBE-IBG treden vóór de einddatum van voormelde intercommunales, m.n. op 1 juli 2019 i.p.v. 1 juli 2015. De statutaire uittreding gebeurt dan in 2019 tegen de nominale waarde van 2,5 miljoen euro en niet tegen de prijs op 1 juli 2015 die 18,3 miljoen euro bedraagt. Hiervoor was echter wel een decreetswijziging nodig, die vandaag werd goedgekeurd in de Commissie en binnenkort zal worden voorgelegd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.” aldus Vlaams Volksvertegenwoordiger Jo De Ro. 

Het decreeet werd mee ingediend door Andries Gryffroy (N-VA), Robrecht Bothuyne (CD&V) en Johan Danen (Groen). “Ik wil de collega’s bedanken om dit voorstel van decreet mee te willen ondersteunen en indienen. Het bespaart de vijf gemeenten en vooral de meer dan 125.000 inwoners van die vijf gemeenten 15,8 miljoen euro terwijl het doel om de Brusselse gemeenten te laten uittreden, toch zal bereikt worden.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder