Sla navigatie over

Dewael: “Evenwichtige begroting met perspectief voor werkgevers en werknemers”

Dewael stelde tijdens het begrotingsdebat de missie van de nieuwe federale regering nogmaals op scherp: “Het doel bij uitstek is jobcreatie. Want we willen meer mensen aan het werk. Als we daar in slagen, verbreden we de basis waarop onze welvaart en sociale welvaartstaat zijn gebouwd. Om dat doel te bereiken, moeten we onze economie opnieuw aanzwengelen, ze competitief maken en investeren in de toekomst.”

 

Internationale organisaties zoals de OESO, het IMF en de EU loven de inspanningen van deze regering om de begroting opnieuw in evenwicht te brengen en met structurele hervormingen de competitiviteit aan te scherpen en jobs te creëren. “Zo verlagen we de lasten op arbeid voor de werkgevers, doen we een indexsprong, hervormen we de pensioenen om mensen langer aan de slag te houden, vergemakkelijken we de toegang tot de arbeidsmarkt door ze te flexibiliseren enzovoort”, aldus Dewael. “Volgens diezelfde instellingen werpt dit beleid ook vruchten af: er zullen 60.000 jobs bijkomen, de groei, exportgroei en bedrijfsinvesteringen worden aangezwengeld.”

 

De liberale fractieleider stelde ook dat de werkende mensen erop vooruit zullen gaan dankzij dit beleid. “Door de verhoging van de forfaitaire beroepskostenaftrek zal iedereen vanaf januari 2015 zijn of haar loon zien stijgen. Zo ondersteunen we de koopkracht.” De kritiek van de oppositie wees Dewael af: “Dit beleid is geen sociale barbarij: de koopkracht zal stijgen ondanks de indexsprong, uitzonderingen op de verhoging van de pensioenleeftijd blijven bestaan voor bijvoorbeeld zware beroepen, de welvaartsenveloppe wordt voor 100% uitgekeerd, stelsels om werk en gezin te combineren worden uitgebreid...”

 

Dewael wees op de belangrijke rol van het sociale overleg. “Dat overleg dient om de krijtlijnen die de regering schetste verder in te kleuren. Maar het kan niet zijn dat de sociale partners zelf die krijtlijnen van het beleid willen uittekenen. Neen, in een democratie vormen partijen een meerderheid, die werken een regeerakkoord uit, krijgen daarvoor de steun van een meerderheid in het parlement en voeren hun beleid, in overleg met de sociale partners uit.”

 

Tot slot waarschuwde de fractieleider voor het invoeren van nieuwe belastingen. “In dit land leiden nieuwe belastingen altijd maar tot hogere belastingen. En we voeren al zowat elk lijstje aan wat betreft belastingdruk. Wat wij echt willen is een verdere verlaging van de personenbelasting.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder