Sla navigatie over

Dirk Janssens wil plechtig moment bij verwerving van Belgische nationaliteit

Wie voldoet aan de criteria om Belg te mogen worden, moet aan het eind van dit proces vandaag een simpel document ondertekenen op het gemeentehuis. Open Vld Kamerlid Dirk Janssens wil hier een plechtig moment van maken. “De nationaliteit verkrijgen, is zo veel meer dan een administratief gebeuren. Het is een belangrijk moment waarbij je rechten en plichten verwerft. Daar hoort ook een ceremonie bij, zoals in andere landen of zoals bij het huwelijk.”

Als je als nieuwkomer de Belgische nationaliteit wil verwerven, moet je voldoen aan een aantal strenge criteria. “Zo moet je minimaal 5 jaar wettelijk op ons grondgebied verblijven, onze wetten naleven, minstens één van de landstalen beheersen, geïntegreerd zijn, minstens 468 dagen gewerkt hebben tijdens dat 5-jarig verblijf”, legt Janssens uit. Integratie en participatie staan dus centraal. “Je kan niet zomaar Belg worden. Er moet een duurzame band zijn tussen de nieuwkomer en onze Belgische samenleving.”
Aan het eind van dit proces moet de toekomstige Belg een nationaliteitsverklaring ondertekenen aan het loket van de burgerlijke stand op het gemeentehuis met de volgende handgeschreven vermelding: ‘Ik verklaar Belgisch staatsburger te willen worden en de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te zullen naleven.’ Achteraf ontvangt de persoon een ambtelijke brief met de melding dat zijn inschrijving als Belg definitief is.
Verklaring van verbondenheid

“Dit is nogal een droge en bureaucratische procedure, zonder enige context of symboliek”, vindt Janssens. “De nationaliteit verwerven is toch veel meer dan een administratieve aangelegenheid? Hier vloeien vele rechten en plichten uit voort.”

Daarom dient het liberale Kamerlid een wetsvoorstel in om de laatste stap van de verwerving van de nationaliteit te omkaderen met een plechtigheid. “Ik denk dan concreet aan een korte ceremonie op het gemeentehuis waarbij de nieuwe Belg officieel verklaart deel te willen uitmaken van onze groep staatsburgers en de Grondwet, de Belgische wetten en het EVRM te zullen respecteren. Een verklaring van verbondenheid, als het ware. Dat kan individueel, maar ook in groep op belangrijke momenten zoals de nationale feestdag. Dit ‘Belg worden’ kan dan ook omkaderd worden met een toespraak, een culturele beleving, het aanbieden van een geschenkje…”

In de VS, Canada, het VK, Australië, Frankrijk, Nederland en vele andere landen eindigt het verkrijgen van de nationaliteit reeds met zo’n plechtigheid. “Het geeft echte betekenis aan dit belangrijk moment, net zoals een huwelijk ook met een korte ceremonie wordt omkaderd.” Wie de verklaring weigert af te leggen, zal geen Belg kunnen worden. Dit is vandaag ook al het geval voor wie weigert het document te ondertekenen met de voormelde verklaring.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder