Sla navigatie over

Dit verandert er op 1 januari

Speculatietaks verdwijnt

Bij verkopen vanaf 1 januari zal er geen speculatietaks meer worden afgehouden. Voorheen betaalde je een belasting van 33 procent op de winst bij de verkoop van aandelen binnen de zes maanden na aankoop. Om een gemaakte winst te verzilveren (verkopen) wordt daarom ook best gewacht tot 1 januari. Om te kopen kan men vandaag al beginnen, aangezien er zekerheid is over de datum van afschaffing van deze taks. Wie nu beslist om aandelen te kopen hoeft zijn of haar positie maar een paar weken meer aan te houden om daarna te verkopen zonder speculatietaks.

Belastingaangifte wordt eenvoudiger

Vanaf aanslagjaar 2017 zullen de banken en verzekeringsinstellingen automatisch gegevens over leningen, levensverzekeringen en pensioensparen doorgeven aan de fiscale administratie. De aangifte personenbelasting wordt zo aanzienlijk vereenvoudigd want deze gegevens zullen reeds vooraf ingevuld worden. Het enige wat moet gebeuren is om bij de volgende aangifte (vanaf eind april 2017) een keuze te maken over de verdeling met de partner. Vanaf dan zal dit steeds automatisch ingevuld worden op de belastingaangifte.

Fiscale hervorming in Brussel

De personenbelasting op het inkomen daalt voor iedere Brusselaar met 0,5% vanaf 1 januari. Daarnaast verdwijnt de woonbonus op voor nieuwe contracten. In de plaats krijgen Brusselaars die een woning als hoofdverblijfplaats kopen een grotere korting op de registratierechten. Het nieuwe abattement zal 175.000 euro bedragen voor aankopen die betrekking hebben op overeenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2017 en is niet van toepassnig wanneer de heffingsgrondslag voor de berekening van de registratierechten 500.000 euro of meer bedraagt. De korting loopt op tot 21.875 euro. Meer weten? Klik hier.

Nieuw statuut student-ondernemer

De discriminatie tussen jobstudenten en student-ondernemers wordt weggewerkt. Op 1 januari treedt het nieuwe statuut van student-zelfstandige in werking, die van toepassing is op student-ondernemers tussen 18 en 25 jaar die reglementair zijn ingeschreven in een onderwijsinstelling die erkend is door een bevoegde autoriteit in België. Er geldt een fiscale vrijstelling op de eerste schijf van 2.600 euro aan inkomsten, net als bij jobstudenten. Op die manier komt het ten laste zijn van de ouders niet in het gedrang. Op de eerste 6.500 euro aan inkomsten dienen bovendien geen sociale bijdragen betaald te worden. Tussen 6.500 en 13.000 euro geldt een verlaagd tarief. Meer weten? Klik hier. 

Studentenarbeid kan eenvoudiger

Nu bestaat er een krediet van 50 dagen per jaar voor studentenarbeid. Studenten mogen in principe meer werken, maar enkel gedurende die eerste 50 dagen zijn ze vrijgesteld van de gewone sociale bijdragen en zijn slechts de beperkte solidariteitsbijdragen (2,71% voor de student en 5,42% voor de werkgever) van toepassing. Volgens de nieuwe regeling wordt het contingent van 50 dagen vanaf 1 januari vervangen door een contingent van 475 uren per jaar, zodat studenten die slechts enkele uren werken, niet meteen een volledige dag kwijt zijn. Het digitaal controlesysteem [email protected] blijft bestaan. Studenten kunnen via dat systeem zien op hoeveel uren ze nog recht hebben, en ook werkgevers kunnen nagaan of de student die bij hen werkt, nog uren overheeft. Meer weten? Klik hier.

Burenpremie voor wie samen renoveert

Vanaf 1 januari kan wie samen met anderen zijn of haar woning energiezuiniger maakt, daarvoor een premie krijgen. Wie minstens tien woningen in één gemeente een energierenovatie laat ondergaan, krijgt per woning maximaal 400 euro voor de ondersteuning. Alle gemaakte kosten komen in aanmerking: het opvragen van offertes, de begeleiding van de werken, de kwaliteitscontrole, het zoeken van de aannemer,… De premie zal uitbetaald worden door de distributienetbeheerders Eandis en Infrax en komt bovenop de bestaande premies voor energiebesparende maatregelen (dakisolatie, hoogrendementsglas, spouwmuurisolatie, enz.). Meer weten? Klik hier.

Persoonsgebonden financiering voor personen met een handicap

De nieuwe regeling maakt komaf met de rechtstreekse subsidiëring van zorgverstrekkers door de Vlaamse overheid. In plaats daarvan krijgen zorgbehoevenden zelf een budget in handen dat aangepast is aan de zwaarte van hun handicap. Met dit budget kunnen ze op verschillende manieren hun zorg en ondersteuning mee organiseren. Budget kan bijvoorbeeld ingezet worden voor ouderen- of gezinszorg, ouderinitiatieven, individuele overeenkomsten voor één-op-één ondersteuning, …  Met deze maatregel brengen we mensen zelf aan het stuur van hun zorg. Meer weten? Klik hier.

Elektronisch geneesmiddelenvoorschrift gaat geleidelijk in vanaf 2017

Artsen en tandartsen zullen vanaf 1 januari zoveel mogelijk gebruik maken van het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift. Bedoeling is dat papieren voorschriften de uitzondering worden. Patiënten zullen dus niet langer een papieren voorschrift krijgen, maar enkel een bewijs van de elektronische versie. Daarop staat een barcode, die de apotheker kan scannen om het voorschrift op te halen. Vanaf 2018 valt het papiergedeelte helemaal weg. Het wordt vervagen door de eID-kaart, waarop dan het voorschrift staat.  

Moederschapsrust voor zelfstandigen van 8 naar 12 weken

Vrouwelijke zelfstandigen zullen vanaf 1 januari recht hebben op 12 in plaats van 8 weken moederschapsrust. Ze kunnen dat ook flexibeler opnemen om de combinatie werk-gezin makkelijker te maken. Het verlof kan per week, maar ook voltijds of halftijds worden opgenomen.

De termijn waarbinnen de zelfstandige moeders het facultatieve verlof moeten opnemen, wordt verlengd van 21 naar 36 weken na de verplichte bevallingsrust.

Bovendien worden ze ook vrijgesteld van de betaling van de sociale bijdragen met behoud van rechten, voor het kwartaal dat volgt op de bevalling.

Lagere sociale bijdragen voor de 3de tot 6de aanwerving

Sinds 1 januari 2016 valt de werkgeversbijdrage voor de aanwerving van een eerste werknemer weg. Vanaf 1 januari 2017 is er een bijkomende vermindering voor de derde tot zesde aanwerving. Het gaat om een harmonisering van de bedragen voor de derde tot de zesde aanwerving. Als we de situatie van 2016 (die van kracht is sinds de taxshift) vergelijken met deze nieuwe verminderingen, gaat het om een extra besparing van 15.900 euro voor een onderneming die zes voltijdse werknemers aanwerft vanaf 1 januari 2017. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder