Sla navigatie over

De aangenomen stellingen van het eerste Liberaal Vuur-congres

Hier zijn de stellingen die vandaag door de Open Vld-leden werden aangenomen: 

Staatshervorming

Stelling 1

Bevoegdheden moeten op het meest effectieve niveau en zo dicht mogelijk bij de burger worden georganiseerd, maar onze staatsstructuur moet blokkering vermijden. Om ons land meer daadkrachtig te maken, moet het federale niveau in sommige omstandigheden finaal knopen kunnen doorhakken:

  • Als de deelstaten binnen een bepaalde termijn hun internationale verplichtingen niet nakomen, of als ze onderling geen akkoord vinden over internationale engagementen of ratificatie van verdragen, kan het federale niveau in hun plaats beslissen. Zo vermijden we dat België beboet wordt, of dat we bij internationale onderhandelingen zonder standpunt verschijnen.
  • Bij crisissen, zowel binnen onze landsgrenzen als op het internationale niveau, kan het federale niveau tijdelijk handelen en het crisismanagement doen. Zo kunnen we snel reageren op uitdagingen en vermijden we een versnipperde aanpak van acute problemen.
  • Er moet een bindend begrotingstraject kunnen worden vastgesteld voor alle niveaus. 


Stelling 2

Voor Open Vld is het uitgangspunt steeds een slanke, vereenvoudigde en transparante overheid met de best mogelijke dienstverlening naar de burger als klant.

Open Vld wil dat iedere burger bij één loket terecht kan voor alle contacten met de overheid. Het is niet de verantwoordelijkheid van de burger om zich een weg te banen door de complexiteit van onze bevoegdheidsniveaus en administraties. Dat uniek loket kan worden georganiseerd via bijvoorbeeld de gemeente, een tender op de private markt of een geïntegreerd digitaal loket, dat bij de overheden alle noodzakelijke informatie opvraagt.

Open Vld wil dat de regionale en federale administraties waar mogelijk samenwerken om de beleidsvoorbereiding en -uitvoering te stroomlijnen.

Democratische vernieuwing

Stelling 3

Open Vld wil meer inzetten op burgerparticipatie die de kiezers een meer directe stem geeft. 

Een waarachtige participatiecultuur moet (zoals referenda) vorm krijgen in ons land, waarbij burgers op regelmatige tijdstippen hun stem direct en via innovatieve middelen kunnen laten horen.

Eén van de instrumenten om dit te realiseren, is de kiezersraadpleging (cfr. ballot measures naar Amerikaans voorbeeld). Ter gelegenheid van de verkiezingen krijgen kiezers dan de mogelijkheid om zich over specifieke beleidsvragen uit te spreken.

Deze kiezersraadpleging biedt het nieuwe parlement een duidelijke en gedragen beleidsrichting.

Burgers leggen via petitie de vragen voor.

De burgerparticipatie respecteert in ieder geval de beginselen van de democratische rechtsstaat.

Lokale democratie

Stelling 4

Meer lokale slagkracht met 100 gemeenten

Wij willen een meer efficiënte en slanke overheid, meer democratische controle en een betere dienstverlening. Daarom komt er een interne staatshervorming waarbij we zoveel mogelijk bevoegdheden en middelen van het Federale en Vlaamse niveau doorschuiven naar het lokale bestuur. We kiezen daarom resoluut om te evolueren naar een landschap met een 100-tal slagkrachtige gemeenten. Overbodige niveaus, zoals de provinciebesturen, schaffen we af. Op deze manier kunnen we het oerwoud van de vele bovenlokale en ondoorzichtige samenwerkingsverbanden saneren.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder