Sla navigatie over

Doorrekening Planbureau: Open Vld zet in op extra netto voor mensen die werken

Het Planbureau maakt vandaag de resultaten bekend van haar gedeeltelijke doorrekening van verkiezingsvoorstellen. Open Vld heeft gefocust op de verlaging van de personenbelasting. “Wij willen mensen die werken nog meer belonen. Zo maken we werken aantrekkelijker. Dat doen we door de 40%-schijf in de personenbelasting te schrappen. Onze maatregelen zorgen volgens het Planbureau voor zeker 43.000 extra jobs en een stijging van de koopkracht met 2%.

Open Vld is sinds jaar en dag voorstander van een doorrekening van de verkiezingsprioriteiten door het onafhankelijke Planbureau. Met de wet van 2014 werd er een belangrijke eerste stap gezet. Maar de doorrekening is verre van compleet. Zo kan het Planbureau niet het hele programma en de totale begroting berekenen, maar moeten de partijen enkele prioriteiten naar voren schuiven. Het is voorlopig ook onmogelijk om een doorrekening voor alle beleidsniveaus met alle positieve en negatieve effecten te doen. De berekeningen van de modellen van het Planbureau zijn vooral betrouwbaar op vlak van kostprijs. De neveneffecten van een maatregel op de economie, jobcreatie, terugverdieneffecten… zijn veel moeilijker of niet te becijferen.

Met die beperkingen in het achterhoofd, heeft Open Vld ervoor gekozen om enkel maatregelen te laten doorrekenen waarvan we willen weten wat ze kosten. Zo zijn de resultaten ook betrouwbaar en weten we perfect welke budgetten nodig zijn wanneer we ze op tafel leggen. We betreuren uiteraard deze beperking. Vooral omdat een groot deel van ons programma is gericht op het activeren van mensen, maar net die activeringsmaatregelen zijn dus moeilijk te becijferen en situeren zich vaak op regionaal niveau. Dat bevestigt ook het Planbureau. We zijn dus voorstander om tegen de volgende verkiezingen de modellen te verbeteren en de doorrekening completer te maken.

Mensen die werken meer belonen

Het voornaamste voorstel dat Open Vld liet doorrekenen, is de schrapping van de 40%-schijf in de personenbelasting. Vandaag kom je in die schijf vanaf 1.500 euro brutoloon. Door die te schrappen blijf je dus langer in de 25%-schijf. Op die manier zorgen we ervoor dat we alle mensen die werken of gewerkt hebben daar nog meer voor belonen met extra netto per maand. Het verschil tussen werken en niet werken wordt groter. De schrapping van de 40%-schijf is dus én activerend én koopkrachtverhogend voor iedereen die werkt. Interessant is ook dat de promotieval door ons voorstel bij de laagste lonen voor een stuk wordt verkleind.

Het Planbureau berekende dat deze maatregelen de koopkracht zullen doen stijgen met 2% en 43.000 extra jobs zullen opleveren. Dit is overigens een onderschatting omdat het model onvolmaakt is. Het BBP zou met 0,54% stijgen, vooral te danken aan de toename van de uitgaven van de burgers. De kostprijs van de verlaging van de personenbelasting bedraagt 5 miljard euro.

Wanneer we alle huishoudens samennemen, dan krijgt men er gemiddeld 96 euro per maand extra netto bij. Wanneer we de huishoudens beperken tot die waar er minstens een werknemer actief is, dan bedraagt dit gemiddeld 127 euro extra. In het geval van een zelfstandige is dat 102 euro en bij een gepensioneerde 71 euro. Belangrijk is ook dat alle inkomensdecielen erop vooruit gaan. Niemand gaat achteruit.

Bijsturing op Vlaams niveau voor laagste arbeidsinkomens

Vanaf deciel 4 tot 9 bedraagt de stijging van het beschikbaar inkomen ongeveer 3 à 3,5%. Voor deciel 10 gaat het om 2,5%. Voor de eerste drie inkomensdecielen stijgt het inkomen met 1 tot 2,5%, maar hier zitten weinig werkenden in.

Gezien deze resultaten en om iets meer nadruk te leggen op de lagere lonen wil Open Vld de personenbelastingverlaging federaal beperken tot 4 in plaats van 5 miljard euro. We willen daarnaast op Vlaams niveau een nieuw soort ‘jobkorting’ invoeren die vooral gericht is op de laagste arbeidsinkomens ten belope van 640 miljoen euro. Zo kunnen ook de mensen met de laagste lonen er met ongeveer 1.000 euro extra netto per jaar op vooruitgaan. Zo maken we het verschil tussen werken en niet werken dus groter.

We geloven in dit recept om de belastingen voor de mensen die werken te verlagen. Zo vergroten we de kloof tussen werken en niet werken. Zo maken we werk aantrekkelijker. Zo belonen we mensen die aan de slag zijn en gaan. Hoe meer mensen aan de slag gaan, hoe minder uitgaven en hoe meer inkomsten. Dat is goed voor onze economie en financiering van sociale zekerheid en pensioenen. De werkzaamheidsgraad optrekken is dé uitdaging waar ons land voor staat en ons blauw groeiplan omvat naast deze belastingverlaging talloze activerende maatregelen om dat doel van de hogere werkzaamheidsgraad te bereiken.

Andere maatregelen

Open Vld liet uiteraard ook nog andere maatregelen doorrekenen waarvan het Planbureau garandeert dat hun doorrekening betrouwbaar en correct is. Zie hier een greep uit die maatregelen:

  • Eén sociaal statuut voor zelfstandigen en werknemers tegen 2024 (moederschapsrust, ziekte-uitkering vanaf dag 1, recht op werkloosheidsuitkering, dezelfde berekeningswijze pensioenen waardoor zelfstandigen vooruit gaan…): 156 miljoen euro
  • We zorgen voor meer én betaalbare kinderopvang, in alle vormen. We verdriedubbelen de fiscale aftrek voor kinderen jonger dan drie jaar: 133 miljoen. We verhogen het aantal inkomensgerelateerde plaatsen en opvang met ruime openingsuren: 75 miljoen
  • Het btw-tarief op sloop- en heropbouw daalt van 21% naar 6%: 122 miljoen
  • Het btw-tarief op energiezuinige investeringen bij nieuwbouw daalt van 21% naar 6%: 102 miljoen
  • We stimuleren deelmobiliteit door het btw-tarief op abonnementen en tickets algemeen te verlagen van 21% naar 6%: 3 miljoen
  • Elke werknemer krijgt de mogelijkheid om minstens 2 jaar een opleiding te volgen: 62 miljoen
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder