Sla navigatie over

Eigenaars 100% vergoed als hun grond niet bebouwd mag worden

De Vlaamse meerderheidspartijen bereikten een akkoord over noodzakelijke bijsturingen aan het ‘instrumentendecreet’. Dat kondigen Vlaams volksvertegenwoordigers Steven Coenegrachts en Gwenny De Vroe (Open Vld) aan. Dit decreet vernieuwt heel wat regels. De eigenaarsvergoeding is er daar één van. Deze werd vorige legislatuur al in de steigers gezet. Tegelijk met de bijsturingen aan het instrumentendecreet komt er een decreet dat een nieuwe regeling voor de ‘woonuitbreidingsgebieden’ in Vlaanderen uitwerkt.

Volwaardige compensaties

Het instrumentendecreet moet uitvoering geven aan het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, beter gekend als de bouwshift. Vandaag zijn er namelijk eigenaars waarvan de grond in een zone ligt waar niet meer mag worden gebouwd. Een van de belangrijkste elementen in de nieuwe regeling is dat zij een ruimere vergoeding zullen krijgen. “We zorgen ervoor dat eigenaars van woonuitbreidingsgebied dat niet ontwikkeld wordt, gecompenseerd worden aan honderd procent van de marktwaarde. Dat is voor ons elementair. Wanneer eigenaars in het verleden onteigend werden, werden ze slechts voor tachtig procent vergoed en dit enkel als ze voldeden aan heel wat voorwaarden. We trekken dit nu op naar de volledige marktwaarde. Zo vergroten we het draagvlak voor de bouwshift”, zegt Open Vld-parlementslid Steven Coenegrachts.

Open Vld strijdt er al lang voor om mensen met eigendom minimaal hun opgebouwd kapitaal te laten behouden. “Stel je maar voor dat je net een bouwgrond hebt gekocht en de lokale overheid enkele maanden later beslist dat deze niet langer mag worden bebouwd. Met dit voorstel zullen de eigenaars een vergoeding krijgen voor de volledige financiële schade en dit aan marktconforme tarieven. We respecteren op die manier de essentiële eigendomsrechten.”

Autonomie voor lokale besturen

De Vlaamse meerderheidspartijen werkten ook een nieuwe regeling uit voor woonuitbreidingsgebieden. De huidige regeling voor de ontwikkeling van deze gebieden is bijzonder complex. Een update was dan ook dringend nodig.

Lokale besturen krijgen in de toekomst het initiatiefrecht om woonuitbreidingsgebieden al dan niet volledig of gedeeltelijk om te zetten naar open ruimte of te ontwikkelen indien goed gelegen. “Onze steden en gemeenten weten beter dan wie ook hoe hun lokale situatie eruitziet. Het is dan ook aan hen om te beslissen welke woonuitbreidingsgebieden goed gelegen zijn. Die kunnen ze in de toekomst ontwikkelen. Een aantal andere gronden bevindt zich in minder interessant gebied. Die zullen ze afstoten en als open ruimte beschermen. Met deze beslissing zetten we de lokale besturen aan het roer en geven we hen de autonomie die ze verdienen”, zegt Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe.

Open Vld-parlementslid Steven Coenegrachts vult aan: “Een gemeente kan bijvoorbeeld als doelstelling hebben: wonen aantrekkelijk en betaalbaar houden. Als zij daarvoor een woonuitbreidingsgebied wil aansnijden, kan dat eenvoudig en zonder lange procedures. Een duidelijke visie en een openbaar onderzoek volstaat. Woonbehoeftestudies en voorafgaandelijke toestemmingen zijn niet meer nodig. Een gemeente beslist autonoom en kan ook de inrichting sterk bepalen. Het doel is wel om duurzaam en kwalitatief te gaan ontwikkelen. Naast ruimte voor wonen, kan een gemeente ook opteren voor recreatiegebied, ruimte om te ondernemen, scholen, plaatsen voor jeugd, kwalitatief groen, enz. Aandacht voor gedeeld ruimtegebruik, verdichting, waterinfiltratie, bebossing, enz. is hierbij belangrijk.”

Zolang een lokaal bestuur geen besluit tot het ontwikkelen van woonuitbreidingsgebieden neemt, is bouwen of verkavelen onmogelijk. Zo vermijden we dat gronden ongewenst worden aangesneden.

Tot slot legt het decreet een deadline op aan het lokale niveau. Tegen 2040 moeten zij een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opmaken of een besluit nemen over hun woonuitbreidingsgebieden. Indien dit niet gebeurt, maakt de Vlaamse overheid zelf een voorstel op. Dat is noodzakelijk, want eigenaars hebben recht op een vergoeding wanneer hun grond wordt bestempeld als open ruimte. Gemeenten en steden kunnen uiteraard lang voor 2040 al een RUP opmaken of een beslissing nemen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder