Sla navigatie over

Extra nooddecreet geeft onderwijs flexibiliteit, duidelijkheid en rechtszekerheid

Na de vorige nooddecreten onderwijs waren er nog enkele extra maatregelen nodig om duidelijkheid en rechtszekerheid te scheppen over onder meer de organisatie van inschrijvingen, het leerkrediet en de vervanging van afwezige personeelsleden in het lopende school- of academiejaar alsook de financierings- en subsidiëringsregels. Op steeds meer vlakken blijkt dat de coronapandemie voor onduidelijkheid zorgt. “We passen nu enkele regels aan zodat de scholen dit school- of academiejaar goed kunnen afronden, de gevolgen voor studenten en cursisten beperkt kunnen worden en we het volgende schooljaar 2020-2021 ook georganiseerd kunnen opstarten”, zeggen initiatiefnemers Koen Daniëls (N-VA), Loes Vandromme (CD&V) en Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). Dit decreet werd goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

Voor het buitengewoon basisonderwijs hebben de gezamenlijke aanmeldingsprocedures in sommige regio’s duidelijk gemaakt dat scholen voor buitengewoon basisonderwijs te kampen hebben met een groot capaciteitsprobleem. Die capaciteit wordt bepaald op basis van een telling. “Om dat op te vangen wordt voor scholen in het buitengewoon basisonderwijs die een hogere capaciteit hebben dan het vorig schooljaar, bepaald dat ze in het schooljaar 2020-2021 een eenmalige hertelling mogen doen op de eerste schooldag van oktober 2020”, zegt Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA). Dat maakt het voor die scholen mogelijk om een capaciteitsverhoging te realiseren zodat ze reeds op korte termijn een eventueel capaciteitsprobleem kunnen oplossen.

Onderwijsinstellingen hebben daarnaast nood aan een kader waarbinnen ze zich kunnen organiseren voor het afronden van het huidige schooljaar en de start van het volgende schooljaar. Dat is ook nodig om de individuele rechten van alle betrokkenen te kunnen garanderen, bijvoorbeeld inzake inschrijvingen en weigeringen. Door de coronacrisis waren fysieke inschrijvingen niet mogelijk, waardoor scholen meer dan anders verplicht waren om elektronisch aan te melden. In het kader van de digitale inschrijvingen is het wenselijk dat scholen voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 en voor het lopende schooljaar 2019-2020 de mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving elektronisch aan de ouders kunnen bezorgen. In die organisatie van inschrijvingen vraagt CD&V aandacht voor de meest kwetsbaren. “Bij centra voor volwassenenonderwijs is een eenmalige vrijstelling van het inschrijvingsgeld voorzien voor zij die zich voor dezelfde module in het schooljaar 2020-2021 inschrijven, omdat zij niet slaagden voor dit opleidingsonderdeel of omdat zij niet konden deelnemen aan examens of stages”, zegt Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (CD&V).

Door de coronacrisis heeft een deel van de studenten het moeilijk gehad om optimaal de lessen te volgen en zich voor te bereiden op hun examens. Sommige van die studenten zullen daardoor wellicht niet voor de examens slagen, wat een negatieve impact heeft op hun leerkrediet. “Open Vld pleitte er de afgelopen maanden voor om de coronacrisis in te roepen als overmacht. Met dit decreet maken we dit mogelijk. Studenten in een overmachtssituatie, veroorzaakt door de crisis, kunnen aan het einde van de tweede zittijd een procedure opstarten om hun verloren leerkrediet terug te vragen. Hiermee geven we gehoor aan een belangrijke vraag van de studenten zelf”, zegt Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).

Ten slotte is er in het decreet een éénmalige toelage opgenomen voor studenten die in hun laatste jaar verpleegkunde zitten. Zij werden in het kader van hun stage ingeschakeld voor de bestrijding van de pandemie en krijgen daarom een extra toelage van 1.000 euro wanneer zij hun diploma behalen, als tegemoetkoming in de kosten van bijvoorbeeld vervoer, parking en maaltijden.

“Met dit extra nooddecreet geven we het onderwijsveld de nodige handvaten om zich zo te organiseren dat de start van het volgend school- en academiejaar vlot kan verlopen. Het is nu aan het onderwijsveld om zich verder te organiseren en daarbij goed te communiceren naar leerlingen, studenten en ouders toe”, besluiten de indieners.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder