Sla navigatie over

Federaal regeerakkoord voor een beter België

De federale regering De Croo heeft op 1 oktober de eed afgelegd en haar regeerprogramma voorgesteld. De frisse ploeg zet in op een doorstart van onze economie na corona, meer mensen aan het werk, betere pensioenen, een sterk veiligheidsbeleid, een kordate en humane aanpak op migratie en een ambitieus klimaatbeleid.

 Premier Alexander De Croo: “Mensen zijn op zoek naar zekerheid en duidelijkheid. Dat is de hoofdopdracht van de nieuwe regering. Met een verstandig crisisbeleid staan we klaar om iedereen te beschermen die het moeilijk heeft. Maar tegelijk willen we ook vertrouwen en vrijheid geven aan mensen die vooruit willen. Ik zal mij smijten om samen het coronavirus te overwinnen, onze economie herop te bouwen en ons land opnieuw in beweging te brengen.”

 

Onze economie heropbouwen en ondernemerschap stimuleren

Het coronavirus heeft niet alleen onze gezondheid getroffen, maar ook zwaar ingehakt op onze economie. Veel mensen leven in onzekerheid over hun job. Deze regering zal volop inzetten op economische relance. Want elke crisis, is ook een kans. We willen de omslag maken naar een duurzame en digitale economie door middel van een fors herstel- en investeringsplan van 4,7 miljard.

Bedrijven in moeilijkheden kunnen rekenen op onze steun. Via de wederopbouwreserve kunnen zij hun financiële solvabiliteit versterken. De verhoogde investeringsaftrek wordt verlengd. Sterke bedrijven zorgen immers voor veel jobs. Ook de aankomende Brexit zal onze open exporteconomie treffen. Daarom zullen we maximaal Europese steun naar onze bedrijven trekken.

Zelfstandigen zullen wel varen bij dit regeerakkoord. Op het loon van de eerste medewerker die een zelfstandige aanwerft, moet hij of zij geen sociale bijdragen betalen. De zelfstandigenpensioenen zullen voor het eerst op een gelijke manier worden berekend zoals werknemers. Bovendien gaan we de minimumpensioenen voor de derde legislatuur op rij fors optrekken en hier zullen vooral de hardwerkende zelfstandigen van profiteren.

Bovendien waakt Open Vld over de ‘Zweedse erfenis’ van de vorige regering. Er wordt niet geraakt aan de verlaging van de vennootschapsbelasting, de verlaging van de personenbelasting en patronale bijdragen, de hervorming van de loonnormwet die onze competitiviteit bewaakt en de pensioenhervorming.

 

Meer mensen aan het werk

Een goede job is de beste sociale zekerheid en kans op vooruitgang in het leven. Het regeerakkoord zet niet alleen in op jobcreatie, maar wil ook mensen aan werk helpen. Dat doen we met arbeidsmarkthervormingen. Hoe meer mensen werken en bijdragen, hoe beter we onze sociale zekerheid en gezondheidszorg kunnen financieren.

Er komt een flexibelere organisatie van werk in overleg tussen de werknemer en werkgever. Denk aan thuiswerk en glijdende uren. Dat maakt de combinatie werk en gezin gemakkelijker. Het geboorteverlof van vaders verdubbelen we van 10 naar 20 dagen.

Levenslang leren is de toekomst. Daarom krijgen werkgevers die hun werknemers een opleiding laten volgen, een fiscaal voordeel. We maken van de ontslagvergoeding een springplank naar een nieuwe job. Dat kan door het geld in te zetten voor opleiding en heroriëntering.

Langer werken is nodig, maar moet ook mogelijk zijn. We stimuleren het via maatregelen zoals het deeltijds pensioen én de invoering van een nieuwe pensioenbonus.

Wie langdurig ziek is, gaan we beter begeleiden om op het eigen ritme weer aan te sluiten bij zijn of haar job. En ook het combineren van een uitkering met werk moet gemakkelijk worden. Meer werken moet meer lonen.

 

Betere pensioenen

Wie zijn leven lang gewerkt heeft, verdient een goed pensioen. Daarom trekken we de laagste pensioenen fors op richting 1.500 euro netto. Zeer veel zelfstandige gepensioneerden zullen hiervan profiteren. Deze verhoging komt bovenop de sterke stijging én gelijkschakeling van het minimumpensioen met dat van werknemers onder de vorige regering. Deze regering zal bovendien voor toekomstige loopbaanjaren de berekening van de zelfstandigenpensioenen gelijkschakelen met die van werknemers.

We werken verder aan de veralgemening van het aanvullend pensioen voor alle werkende mensen. Dat versterkt nog de koopkracht na het pensioen.

Langer werken wordt beloond met de nieuwe pensioenbonus. Het recht op het minimumpensioen maken we voor het eerst ook afhankelijk van effectief gewerkte jaren. Zo verhinderen we dat mensen die weinig gewerkt hebben, bijvoorbeeld een hoger pensioen krijgen dan zelfstandigen die hun hele leven gewerkt hebben.

 

Gespierd veiligheidsbeleid

Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Elke burger moet zich veilig kunnen voelen en zijn. Wie de wetten overtreedt, moet worden gestraft. Daarom investeren we fors in justitie en politie.

Er komt snelrecht voor kleine criminaliteit en een nultolerantie voor geweld tegen hulpverleners en politieagenten. Huiselijk en gendergerelateerd geweld wordt een vervolgingsprioriteit. Draaideurcriminelen pakken we harder aan. Alle straffen, ook de kleine en korte, zullen worden uitgevoerd. De doorlooptijd van rechtszaken moet korter, onder meer door verdere digitalisering van justitie. De strijd tegen zware drugscriminaliteit voeren we op bij politie en justitie. Er komen veel aanwervingen bij politie om de tekorten op te vangen. De Brusselse politiezones kunnen onder één commando van de minister-president komen bij een grote crisis.

 

Kordaat en humaan migratiebeleid

Ons asiel- en migratiebeleid is al jaren gebouwd op twee principes. Wie op de vlucht is voor oorlog of vervolging en recht heeft op onze bescherming, kan daarop rekenen. Maar wie geen asiel krijgt, moet terug. Dat is humaan en kordaat.

Deze regering zal dit beleid verderzetten. Speciale aandacht gaat naar kortere procedures en strijd tegen misbruik daarvan en een efficiënter terugkeerbeleid waarbij we verder investeren in gesloten terugkeercentra. De regels rond gezinshereniging zullen afgestemd worden op onze buurlanden en zo nodig verstrengd.

Er is nood aan een overkoepelend Europees migratiebeleid met sterkere buitengrenzen, een eerlijke verdeling van de opvanginspanningen, terugkeerakkoorden met landen van herkomst. Ook in haar buitenlands beleid zal de regering aandacht hebben voor de grondoorzaken van migratie en opvang in de regio stimuleren.

 

Corona en gezondheidszorg

Het coronavirus is een bedreiging voor onze gezondheid en zet onze gezondheidszorg en -personeel onder druk. Deze regering maakt werk van een duidelijk en eenvoudig coronabeleid dat aandacht heeft voor gezondheid, economie en welzijn. Een tweede lockdown moeten we vermijden. Er komt een corona-commissaris om het beleid met alle niveaus te stroomlijnen. We investeren fors in beschermingsmateriaal, tests en vaccins. Bovendien kunnen de helden van de zorg rekenen op 1 miljard investeringen in hoger loon, extra personeel, lagere werkdruk en opleidingen.

Ons land heeft een van de beste gezondheidszorgen ter wereld. We investeren fors om dit zo te houden. Er zullen meer goedkopere geneesmiddelen komen, onder meer door internationale prijsonderhandelingen. We blijven inzetten op toegankelijkheid tot de nieuwste en beste behandelingen. Burgers krijgen inzage in de zorgkwaliteit in ziekenhuizen. Deze zullen meer gaan samenwerken en zich specialiseren. Er komen extra middelen voor de geestelijke gezondheidszorg.

 

Ambitieus klimaatbeleid

De klimaatverandering is een realiteit, hier en nu. Propere lucht is essentieel voor onze gezondheid. Mondiale en Europese actie is dringend en de nieuwe Belgische regering schrijft zich dan ook in voor de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de EU en haar green deal. Daarbovenop vergroenen we het bedrijfswagenpark. Vanaf 2026 zal het fiscale voordeel enkel nog gelden voor zero-emissievoertuigen. We breken vanzelfsprekend niet in op lopende leasingcontracten. Er komt een btw-verlaging op de sloop en hernieuwbouw van woningen naar 6%. Zo vergroenen we ook het woonpatrimonium.

De regering zet volop in op hernieuwbare energie. We blijven vasthouden aan de kernuitstap in 2025 en de voorziene gascentrales om een stabiele energiebevoorrading te garanderen. Maar moest deze kernuitstap niet haalbaar blijken, is er een vangnet. Het licht zal altijd blijven branden. Ook de energieprijs houden we onder controle door een energienorm voor burgers én bedrijven.

 

Verantwoordelijk budgettair beleid

De coronacrisis heeft het begrotingstekort stevig doen oplopen. Wanneer het brandt, moet je blussen. En dat hebben we ook gedaan om onze gezondheidszorg te financieren, mensen in tijdelijke werkloosheid op te vangen en gezonde bedrijven te redden.

De regering stelt een realistisch begrotingstraject voorop, waarbij we elk jaar een structurele inspanning doen van 1 miljard euro. Wanneer de economische groei het toelaat, zullen we gedurende de regeerperiode nog een bijkomende inspanning van 3 miljard doen.

Mensen die werken, sparen en ondernemen zullen niet getroffen worden door nieuwe belastingen. Er komt ook geen vermogenswinstbelasting of een vermogenskadaster waar de bezittingen van alle Belgen zouden worden samengebracht. We gaan wel een fiscale hervorming voorbereiden die het systeem kan vereenvoudigen en moderniseren, zonder dat de totale belastingdruk stijgt. We willen op internationaal vlak werk maken van een minimumbelasting voor multinationals en een digitaks. Ook de gunstregimes voor goedverdienende topsporters gaat de regering herzien.

 

Internationale bruggenbouwer

België is een open exporteconomie en een klein land in een grote wereld. Wij moeten samenwerken om onze belangen te kunnen verdedigen. De regering vaart daarom een uitgesproken pro-Europese koers en zal zich volop inschrijven in de Europese ambitie om een gezamenlijk klimaat- en migratiebeleid uit te tekenen. We zetten ook in op sterke vrijhandelsakkoorden die kansen bieden aan onze bedrijven en jobs opleveren. Na de Brexit streven we een sterke relatie met het VK na. België zal een betrouwbare NAVO-partner blijven. We zullen de investeringen in het materiaal en personeel van defensie verderzetten.

 

Efficiënte staat, moderne politiek

De regering gaat volop voor een efficiënt samenwerkingsfederalisme. Daarom zal de regering een staatshervorming voorbereiden tegen 2024 waarbij we de deelstaten in hun autonomie en de federale overheid in zijn slagkracht versterken. We streven daarbij naar coherente bevoegdheidspakketten en efficiëntie. Er komt ook een nieuw kafkaplan.

De regering wil ook de politiek vernieuwen en democratie versterken, onder meer met burgerparticipatie, een hervorming van de partijfinanciering, een deblokkeringsmechanisme bij regeringsvormingen en stemrecht vanaf 16 jaar voor de Europese verkiezingen.

 

Download hier het integrale regeerakkoord. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder