Sla navigatie over

Gabriëls: “Humanitaire visa zijn gunst, geen recht”

Een Syrisch gezin uit Aleppo vroeg in Libanon een humanitair visum aan en zou terecht kunnen bij een Waalse familie. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken weigerde na advies van de Dienst Vreemdelingenzaken deze aanvraag. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verwierp zijn beslissing en een Brusselse rechter legt nu een dwangsom van 4000 euro per dag op aan de Belgische staat totdat het visum wordt toegekend. De staatssecretaris tekent beroep aan tegen dit vonnis.

Open Vld-Kamerlid Katja Gabriëls steunt die aanpak van de regering: “Het afleveren van een visum is een gunst en geen wettelijk afdwingbaar recht. Het is niet de bedoeling dat rechters de overheid verplichten een visum af te leveren. Dat is nergens in de wereld het geval. Noch de conventie van Genève, noch het Europees verdrag voor de rechten van de mens verplicht ons dit te doen.”

Net zoals de staatssecretaris waarschuwt het liberale Kamerlid voor de effecten. “Als we van de humanitaire visa een recht zouden maken, zullen onze ambassades en consulaten in het buitenland worden overspoeld met aanvragen. Er komt dan een legaal migratiekanaal bij en we creëren dan een aanzuigeffect. Dat is niet wenselijk, te meer omdat iedereen die recht heeft op asiel reeds op onze steun en opvang kan rekenen.” Ze steunt dus het beroep van de staatssecretaris tegen de rechterlijke beslissing.

Gabriëls vertrouwt dus op het huidige systeem waarbij de Dienst Vreemdelingenzaken na grondige studie van het dossier een advies formuleert over de visumaanvraag. “Het moet de bevoegdheid van de minister blijven om op basis van dit advies het visum al dan niet toe te kennen.”

Tot slot benadrukte Gabriëls de humanitaire koers die deze en vorige regering vaart. “Wij verzekeren de rechten van asielzoekers, beheersen de instroom en pakken eventuele misbruiken aan. Om dat systeem te kunnen behouden is rechtszekerheid nodig. Dwangsommen en processen moeten dan ook zo veel mogelijk worden vermeden.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder