Sla navigatie over

Geef artsen richtlijnen over melden van kindermisbruik

Volgens het rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) blijkt dat slechts 2 tot 3% van de meldingen van kindermishandelingen gebeuren door huisartsen. “Deze cijfers zijn spijtig genoeg niet verrassend”, aldus Vlaams Volksvertegenwoordiger én huisarts Freya Saeys. Bij artsen spelen echter verschillende factoren. Bijgevolg vroeg Freya in het Vlaams Parlement minister van Welzijn Vandeurzen om dringend werk te maken van een stappenplan naar Nederlands model – waarbij elke zorgverlener duidelijk een richtlijn krijgt wat te doen.

Kindermishandeling is een wijdverspreid probleem. De gevolgen kunnen verregaand zijn, variërend van de dood van het slachtoffer in extreme gevallen tot een zeer ingrijpende impact op de psychologische ontwikkeling van het kind. De omvang van kindermishandeling is in België echter niet gekend. Wegens een gebrek aan uniformiteit bij de registratie van kindermishandeling blijft het moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen. In dat opzicht verscheen er afgelopen week een rapport over hoe de detectie door de eerstelijnszorgverleners kon worden verbeterd. Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya Saeys ondervroeg minister Jo Vandeurzen in het Vlaams parlement welke stappen hij kon ondernemen om hieraan te remediëren.

Freya Saeys: “Het rapport stelt dat slechts 2 tot 3% van de huisartsen meldingen maken van kindermishandeling. Deze cijfers zijn spijtig genoeg niet verrassend. Er spelen echter verschillende factoren, zoals het beroepsgeheim. Verder is er de vertrouwensband die een huisarts heeft met de hele familie wat het vaak moeilijker maakt om kindermishandeling te melden. Een melding schaadt die vertrouwensbreuk én er is de angst om zich te vergissen." 

Richtlijnen naar Nederlands model

Saeys vindt het echter belangrijk dat men huisartsen instrumenten aanreikt om hun verantwoordelijkheid op te nemen. "Ze zijn immers goed geplaatst om kindermishandeling in een vroeg stadium te detecteren. Nederland voerde een stappenplan in waarbij elke zorgactor precies weet wat hij moet doen bij een vermoeden van kindermishandeling. Daar maken huisartsen die het stappenplan volgen tot drie keer toe meer melding van kindermishandeling.”

De minister erkende in het parlement het probleem van de vertrouwdheid van de zorgverstrekkers uit de eerste lijn: als je je zorgen maakt en je wil daarmee ergens terechtkunnen, wat doe je dan? Naar aanleiding van de eerstelijnsgezondheidsconferentie en ook in de conferentie over het jonge kind eind dit jaar zullen op dat vlak reeds een aantal zaken opgenomen worden. “Dit zijn goede signalen, wij zullen alvast aandachtig opvolgen wat er precies uit deze conferenties komt”, aldus Freya Saeys.

Min 3-jarigen vormen een kwetsbare groep

Uit het rapport bleek verder nog dat het ondersteunen van kwetsbare gezinnen in cruciale levensfasen, zoals een zwangerschap, een bevalling en pril ouderschap, risicofactoren kan verminderen en de draagkracht van gezinnen kan versterken. Freya Saeys wees de minister reeds in het kader van haar voorstel van resolutie rond bestrijding van postnatale depressie op de kwetsbaarheid van deze groep.

Freya Saeys: “Wat het jonge kind betreft, zullen we ons vooral moeten richten op de min 3-jarigen, omdat daar het risico het grootst is. Kind & Gezin geeft aan in het rapport dat het voorlopig geen checklist gebruikt om risicogezinnen te analyseren. Ook Domus Medica heeft in zijn richtlijn zwangerschapsbegeleiding duidelijk gewezen op het belang van detectie van perinatale depressie en huishoudelijk geweld. Nog niet zo lang geleden werd hierover – op mijn initiatief – een resolutie gestemd in het parlement over postnatale depressie. Hierin hebben we ons geëngageerd tot het implementeren van een screeningsinstrument. Ik heb de minister nogmaals gewezen om hier zo spoedig mogelijk werk van te maken.” 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder