Sla navigatie over

“Geef Vlamingen in buitenland stemrecht bij Vlaamse verkiezingen”

De democratische partijen in het Vlaams Parlement dienen een gezamenlijke resolutie is om Vlamingen in het buitenland de kans te geven deel te nemen aan Vlaamse verkiezingen. Vlaams Volksvertegenwooordiger en initiatiefnemer Rik Daems wil dat de Vlaamse regering er bij de federale op aandringt om het bestaande stemrecht voor Belgen in het buitenland bij federale verkiezingen uit te breiden naar regionale verkiezingen. “Er moet een einde komen aan die ongelijke behandeling. Volgens onze Grondwet staan de federale en regionale overheden op gelijke voet,” aldus Daems.

Sinds 2002 kunnen Belgen in het buitenland bij de federale wetgevende verkiezingen hun stem uitbrengen. Bij de federale verkiezingen van 2003 maakten meteen meer dan 114.000 “expats” gebruik van hun stemrecht. “Dat aantal is bij de volgende federale verkiezingen alleen maar gestegen,” zegt Rik Daems. “Dat bewijst dat grote aantallen Belgen die in het buitenland verblijven, de wil hebben om deel te nemen aan het democratische besluitvormingsproces en zo mee hun zeg willen hebben in het beleid dat moet gevoerd worden.”

Stemrecht expats uitbreiden naar regionale parlementsverkiezingen

Dat stemrecht is echter enkel beperkt tot federale parlementsverkiezingen. Stemgerechtigde Vlamingen die tijdelijk of permanent in het buitenland wonen hebben geen enkel stemrecht voor  de regionale of de Europese verkiezingen. “Die anomalie in de wetgeving zorgt ervoor dat Vlamingen in het buitenland hun democratische rechten beknot zien en dat ze in feite hun stem niet kunnen laten horen in domeinen die voor hen van belang zijn,” zegt Daems. “Alhoewel het regionale niveau volgens de Belgische grondwet gelijkwaardig moet worden geacht aan het federale, geeft die situatie toch de indruk dat federale verkiezingen als belangrijker worden beschouwd.”

Om aan die onrechtvaardige situatie een einde te maken, is het voor de initiatiefnemers nodig dat het stemrecht voor Belgen in het buitenland wordt uitgebreid tot de regionale verkiezingen. De bevoegdheid daarover ligt echter bij het Federale Parlement. “Vlaanderen moet daarom aandringen in het Overlegcomité om de regeling te wijzigen. Met een zeer breed gedragen resolutie willen we echter een duidelijk signaal geven dat ook het Vlaams Parlement er groot belang aan hecht verkozen te worden door alle Vlamingen in de wereld,” aldus Daems.

Procedure vereenvoudigen

De initiatiefnemers pleiten meteen ook voor een vereenvoudiging van de stemprocedure. “Een interessante piste om de stemprocedure te vereenvoudigen is de introductie van e-voting. Dat zou betekenen dat stemgerechtigde Vlamingen hun stem zouden kunnen uitbrengen via het internet en dat er dus geen behoefte meer zou zijn aan papieren stembrieven die per post moeten worden opgestuurd. In Estland wordt dat systeem al op grote schaal gebruikt in lokale en nationale verkiezingen. Die piste moet dus zeker worden onderzocht op haar haalbaarheid.”

De resolutie wordt gesteund door alle democratische partijen in het Vlaams Parlement. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder