Sla navigatie over

In onze diverse samenleving heeft iedereen recht op maatschappelijke aanvaarding. Je wordt verliefd op wie je wil, leeft samen met wie en hoe je wil en je mag je unieke zelf zijn. Wij vinden diversiteit een troef. Omdat elke mens gelijkwaardig is, strijden we tegen iedere vorm van discriminatie of uitsluiting, maar zonder te betuttelen. Tegelijk definiëren we de fundamentele waarden waarop onze inclusieve samenleving stoelt, zoals de gelijkheid tussen vrouwen en mannen. In 2023 richten we een Vlaams Gelijkekansencentrum op. Ons land is een gidsland op het vlak van seksuele oriëntatie en genderidentiteit en de expressie ervan. Een inclusieve samenleving is integraal toegankelijk, fysiek en digitaal. Daarom bouwen we drempels af en creëren we een keten van toegankelijkheid. In een volwaardig gelijke kansenbeleid ontwikkelen we een singlereflex voor de groeiende groep kinderloze alleenstaanden en hebben we oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, zoals nieuw samengestelde gezinnen, alleenstaande ouders of nieuwe samenlevings- of woonvormen.

VLAAMS GELIJKEKANSENCENTRUM & INTERFEDERAAL MENSENRECHTENMECHANISME

Iedereen moet kunnen opkomen voor diens gelijke behandeling en discriminatie kunnen aanklagen. Vlaanderen trekt zich terug uit Unia en richt een eigen Vlaams Gelijkekansencentrum op, dat werkt op basis van de anti-discriminatiewetgeving en dat de opdrachten van Unia en de genderkamer van de Vlaamse ombudsdienst bundelt. Dit gelijkekansencentrum schakelt zich in in een interfederaal mensenrechtenmechanisme conform de principes van Parijs om een A-status te behalen.

We voeren een actieve strijd tegen racisme, onverdraagzaamheid en discriminatie. Ook dat bundelen we in een gezamenlijke aanpak in de vorm van een interfederaal actieplan tegen racisme, onverdraagzaamheid en alle vormen van discriminatie. Bovenal moeten we de aangiftebereidheid van slachtoffers verhogen en verzekeren dat ze op de juiste manier worden begeleid én dat Justitie werk maakt van de behandeling van deze zaken.

 

DE EEUW VAN DE VROUW

Voor ons zijn vrouwen en mannen volstrekt gelijkwaardig. Nog steeds worden vrouwen gediscrimineerd op de arbeidsmarkt en in hun verloning, verrichten ze de meeste gezinstaken, lopen ze een hoger armoederisico en zijn ze vaker slachtoffer van seksueel en intrafamiliaal geweld. We gaan voor radicale kansengelijkheid voor vrouwen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en als ouder.

De 21ste eeuw moet de eeuw van de gelijkberechtigde vrouw worden. We streven naar evenredige participatie en vertegenwoordiging in alle maatschappelijke en politieke geledingen en treden streng op tegen seksueel en partnergeweld, onderdrukking, genitale verminking of gedwongen huwelijken.

We zorgen voor een degelijk onthaal van slachtoffers van partnergeweld door de uitbouw van een ‘Family Justice Center’ in elke provincie. We dragen deze waarden ook internationaal uit. We beklemtonen in het bijzonder de nood aan onderwijs voor vrouwen en promoten seksuele en reproductieve rechten met het oog op hun emancipatie.

 

EEN GIDSLAND VOOR LGBTQ+

Lees alles over onze visie hier.

 

AANDACHT VOOR SINGLES EN NIEUWE SAMENLEVINGSVORMEN

De groeiende groep van kinderloze singles leeft in een maatschappij die nog steeds vooral afgestemd wordt op het traditionele gezin. Voor Open Vld tellen alle huishoudens mee.

Daarom bepleiten de invoering van een singlereflex, waardoor nieuwe beleidsmaatregelen niet onterecht nadelig uitvallen voor kinderloze alleenstaanden. Voor bestaande maatregelen moeten discriminaties in kaart worden gebracht en op termijn weggewerkt.

Het traditionele gezin is niet meer de norm. Daarom houden we ook rekening met de specifieke behoeften en kenmerken van nieuwe samenlevingsvormen, alleenstaande ouders en nieuw samengestelde gezinnen.

 

VRIJHEID VAN GELOOF EN LEVENSBESCHOUWING

De vrijheid van religie en levensbeschouwing moet een vrijheid blijven. Dat betekent ook dat mensen het recht hebben om niet te geloven of om van geloof of levensbeschouwing te veranderen, zonder risico op represailles wanneer men die stap naar een andere religie of levensbeschouwing zet of een religie of levensbeschouwing verlaat. Elke persoon moet tevens het recht hebben om afstand te doen van zijn of haar religie of levensbeschouwing.

 

EEN TOEGANKELIJKE SAMENLEVING

Een integraal toegankelijke leefomgeving is de sleutel tot een maatschappij waar iedereen gelijke kansen heeft. Toch stoten mensen nog op fysieke drempels of kunnen ze digitaal niet mee.

We kiezen voor een toegankelijkheidsbeleid, gebaseerd op de 6 B’s (bereikbaar - bruikbaar, betreedbaar, bekend, begrijpelijk en beschikbaar) en met respect voor de ganse keten. Inter, het Vlaams Agentschap voor Toegankelijkheid, is de aangewezen partner om Vlaanderen en Brussel naar meer toegankelijkheid te begeleiden.

Ook op federaal wordt werk gemaakt van een actieplan universele toegankelijkheid waarbij structurele toegankelijkheid van de ruimte en publieke dienstverlening het einddoel is.

Via een uniforme labelstrategie, die rekening houdt met de specifieke eigenheid van elke sector, willen we sectoren (toerisme, horeca, sport…) ertoe aanzetten extra inspanningen te doen rond toegankelijkheid. Zo creëren we een positieve dynamiek naar een toegankelijk Vlaanderen, die we natuurlijk starten met de voorbeeldfunctie van de overheid.

Ook lokale besturen stimuleren we om een integraal toegankelijkheidsbeleid te voeren. De toegankelijkheidsverordening werd geëvalueerd. Daaruit bleek het triest gesteld te zijn met de naleving van de toegankelijkheidsvereisten. Daarom vatten we de koe bij de horens en zoeken we naar een versterking van het beleid om onze gebouwen toegankelijker te maken.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder