Sla navigatie over

Gerecht kan pesters zelf vervolgen dankzij wetsvoorstel Van Cauter

Onze samenleving wordt geplaagd door vele pesterijen. Soms escaleren deze in grove feiten, die een diepe psychologische en fysische indruk nalaten bij de slachtoffers. Sommigen zien geen andere uitweg dan zichzelf van het leven te beroven. “De strijd tegen pesten vergt een veelzijdige aanpak: preventie staat uiteraard voorop maar al wie ziet, hoort of merkt dat iemand gepest wordt, moet ook kunnen optreden”, meent Van Cauter. In 2002 maakte de wetgever pesten op het werk een strafrechtelijk misdrijf. Pesterijen buiten de werkcontext kunnen in principe worden vervolgd als ‘belaging’ of ‘onopzettelijke slagen en verwondingen’, maar in de praktijk loopt dit niet zo vlot.

Haperende vervolging

Van Cauter: “Probleem is dat er bij pesten vaak niet altijd even duidelijk kan worden bewezen wat de aantoonbare schade of het oorzakelijk verband is. Enkel en alleen slachtoffers kunnen een klacht indienen –wat overigens vaak heel moeilijk is voor hen omwille van schaamte of intimidatie-, en niet een vriend, familielid, leerkracht of directeur. Een lopende procedure voor feiten van ‘belaging’ eindigt bovendien bij het overlijden van het slachtoffer. Het recht kan dat niet geschieden.” Om aan deze problemen te verhelpen, werkte het liberale Kamerlid in 2013 reeds, hierin gevolgd door sp.a, een wetsvoorstel uit dat ‘pesten’ als een apart misdrijf inschreef in het strafwetboek.

Belaging niet langer klachtmisdrijf

De Kamer organiseerde hoorzittingen over deze wetsvoorstellen met vertegenwoordigers van de magistratuur, de advocatuur, de academische wereld en het verenigingsleven. Daaruit bleek dat het niet wenselijk is een specifieke strafbaarstelling voor pesten in het strafwetboek op te nemen. Men was het er echter wel over eens dat de vereiste van het ‘klachtmisdrijf’ best kan worden geschrapt. Bij zo’n misdrijf is een strafrechtelijke reactie volledig afhankelijk van de wens van het slachtoffer om op te treden.

Van Cauter diende in die zin een amendement in op haar wetsvoorstel dat vandaag in de Kamercommissie Justitie unaniem werd goedgekeurd. “Met dit amendement versterken we het arsenaal om op te treden tegen pesterijen, in het belang van de slachtoffers. Door ‘belaging’ niet langer als klachtmisdrijf te catalogeren, kan het Openbaar Ministerie zelf optreden, ook zonder expliciete klacht van slachtoffers, die vaak een enorme drempel ervaren om met hun probleem naar buiten te komen. Een aangifte door de omgeving van het slachtoffer kan dus al volstaan. Denk bijvoorbeeld aan een leerkracht, ouder, leider van de jeugdbeweging… ”, legt Van Cauter uit.

Zware straffen

Een persoon die veroordeeld wordt voor belaging riskeert een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar en een geldboete van 50 tot 300 euro, te vermenigvuldigen met de zogenaamde strafrechtelijke opdeciemen. Als de feiten worden gepleegd ten nadele van een persoon van wie de kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, duidelijk was of de dader bekend was, wordt de minimumstraf verdubbeld.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder