Sla navigatie over

Geregistreerde wilsverklaring wordt onbeperkt geldig, maar met geregelde herinnering

Momenteel moet een wilsverklaring voor euthanasie om de vijf jaar hernieuwd worden. Wanneer de persoon ervoor kiest om die wilsverklaring te laten registreren, kan hij of zij voortaan de geldigheidsduur van de wilsverklaring zelf bepalen. Als hij of zij geen geldigheidsduur vastlegt, zal er bij een geregistreerde wilsverklaring om de tien jaar een herinnering worden verstuurd van het bestaan van de wilsverklaring en de mogelijkheid om deze aan te passen of in te trekken. Het zal dus niet langer nodig zijn om de wilsverklaring om de vijf jaar te hernieuwen. Door een amendement van Kamerleden Carina Van Cauter (Open Vld), Sonja Becq (CD&V) en Valerie Van Peel (N-VA), Philippe Goffin (MR) komt deze hervorming er. “Wij zorgen ervoor dat de mensen tenminste om de tien jaar worden verwittigd over het bestaan van hun wilsverklaring. Als zij een geldigheidstermijn hebben vastgelegd, zullen zij drie maanden voor het verstrijken van die geldigheidstermijn worden verwittigd. Dat geeft hen de keuze om dit aan te passen, in te trekken of te verlengen”, verduidelijken Van Cauter en Becq.

Wanneer iemand nu een wilsverklaring laat registreren, is die geldig voor vijf jaar. Na de periode van vijf jaar dient dit te worden hernieuwd. In de commissie Justitie is een voorstel dat de geregistreerde wilsverklaring onbeperkt geldig maakt, goedgekeurd. Hierdoor zal die hernieuwing om de vijf jaar niet langer nodig zijn. “Wij willen mensen de kans geven om aan te geven dat ze aan hun wilsverklaring willen herinnerd worden. Als ze hun wilsverklaring laten registreren, zullen zij tenminste een tienjaarlijkse herinnering ontvangen. Ze hebben dan de mogelijkheid om deze aan te passen of in te trekken of te verlengen in het geval die persoon toch voor een bepaalde duur van de wilsverklaring gekozen had”, legt Van Cauter uit. Het liberale parlementslid benadrukt hierbij het belang van de keuze om een waardig levenseinde in te richten. Voor ongeregistreerde wilsverklaringen, die dus niet bij de gemeente zijn geregistreerd, wordt de geldigheidsduur opgetrokken van vijf jaar naar tien jaar.

Keuze 

Het amendement van de Kamerleden op het wetsvoorstel diverse bepalingen Strafrecht bepaalt dat een herinnering zal worden gestuurd. “Voor ons is die keuzevrijheid tijdens de looptijd van de wilsverklaring belangrijk. Mensen kunnen zelf kiezen: ofwel doen ze niets en blijft hun wilsverklaring van onbepaalde duur geldig. Ofwel verlengen ze hun verklaring van bepaalde duur. Ze kunnen ook kiezen voor een aanpassing van de wilsverklaring, of deze intrekken”, zegt Becq. Hoe die herinnering precies moet gebeuren, zal nog moeten worden bepaald via een Koninklijk Besluit. “Op dat moment zal ook de nieuwe regeling in werking treden. Dit KB moet in werking zijn voor 1.1.2020”, besluiten Becq en Van Cauter.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder