Sla navigatie over

Voor liberalen is geen enkele gezinsvorm superieur. In de fiscaliteit, de sociale zekerheid, wetgeving en openbare diensten nemen we het individu als maatstaf. Om ouders en kinderen alle ontplooiingskansen te bieden, gaan we voor de uitbreiding van kwalitatief en betaalbare kinderopvang en een sterke fiscale aftrek. De combinatie van werk en gezin faciliteren we door het vaderschapsverlof op te trekken tot twintig dagen en meer flexibiliteit toe te laten bij het invullen van de werkweek.

Voor de combinatie arbeid en gezin is een kwaliteitsvolle kinderopvang essentieel. We breiden daarom kwaliteitsvolle en betaalbare aanbod aan kinderopvang uit. We richten ons daarbij ook op opvang met ruimere openingsuren. Bovendien verdriedubbelen we de belastingvermindering voor de opvang van kinderen jonger dan drie jaar. We stimuleren ouders op die manier om aan de slag te blijven en vermijden dat één van beiden thuis blijft om voor de kinderen te zorgen uit financiële overweging.

We vragen dat geïnvesteerd wordt in financieel leefbare kinderopvang zodat minder organisatoren hun werking moeten stopzetten. We willen dan ook elke startend opvanginitiatief minstens de basissubsidie geven. Daarnaast moeten we evolueren naar een traject naar gelijke arbeids- en subsidievoorwaarden voor alle initiatieven die vergund zijn om te werken met inkomensgerelateerde tarieven.

Voor de buitenschoolse kinderopvang geven we een sterke regierol aan de lokale besturen om te zorgen voor een gediversifieerd aanbod van buitenschoolse activiteiten in functie van de noden van de eigen bewoners. Daarbij wordt buitenschoolse kinderopvang afgestemd met onderwijs, sport en jeugd zodat kinderen een palet aan activiteiten aangeboden krijgen.

Met de hervorming van de gezinsbijslag naar een groeipakket ondersteunen we gezinnen financieel bij de opvoeding van hun kinderen. De evaluatie van het groeipakket heeft ons geleerd dat we door de koppeling van de sociale toeslagen aan het inkomen, door de automatische toekenning en door het toevoegen van een inkomensgroep en differentiatie in functie van het aantal kinderen ten laste meer gezinnen en kinderen een sociale toeslag hebben toegekend. We moeten echter nog bijkomend inzetten op groepen die onvoldoende bereikt werden zoals alleenstaanden met kinderen. We blijven ook voorstander van de opvangtoeslag zolang niet alle kinderopvanginitiatieven dezelfde subsidies ontvangen. Met de kleutertoeslag willen we gezinnen financieel aanmoedigen om hun kleuters van 3 en 4 jaar naar de kleuterklas te laten gaan.

 

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder