Sla navigatie over

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zetten we in op preventie en een gezonde levensstijl en promoten de participatie van elke inwoner aan bevolkingsonderzoeken, vaccinatiecampagnes en initiatieven rond een gezonde levensstijl. We verzorgen mensen zoveel als mogelijk thuis, zowel voor fysieke als psychische klachten. Daarvoor maken we gebruik van de digitale mogelijkheden en de innovatie in de gezondheidszorg. Gespecialiseerde zorg voor complexe behandelingen centraliseren we in een beperkt aantal ziekenhuizen om de overlevingskansen van de patiënten te verhogen. In de geestelijke gezondheidszorg zetten we in op bewustmaking, preventie en toegankelijke eerstelijnspsychologen om zo de druk weg te nemen van de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. De patiënt heeft als centrale actor in zijn gezondheidszorg recht op goede en begrijpelijke informatie en toegang tot zijn medisch dossier zodat hij goede beslissingen kan nemen.

PREVENTIE

Voorkomen is beter dan genezen.  Daarom blijven we volop inzetten op preventie. We ondersteunen en belonen huisartsen die actief hun patiënten begeleiden op vlak van preventie en er in slagen om een vooropgesteld percentage van hun patiënten te laten deelnemen aan bevolkingsonderzoeken of de vaccinatie. We focussen op vaccinatie, vroegdetectie van kanker, het rookvrij opgroeien van kinderen en de participatie van alle burgers aan het mondzorgtraject. Met coachingprogramma’s helpen we mensen om chronische aandoeningen te voorkomen of om bij de behandeling van die aandoeningen de gezondheid van de patiënt maximaal te vrijwaren door te werken aan een gezonde voeding, voldoende beweging, minder stress, stoppen met roken, enz.

We verzorgen mensen zoveel als mogelijk in hun thuisomgeving. De digitale revolutie biedt hierbij heel wat mogelijkheden (monitoring op afstand, online consultaties, thuishospitalisatie, enz.). We voorzien hiervoor een officiële plaats en terugbetaling binnen onze gezondheidszorg. Ook gespecialiseerde expertise komt tot bij de patiënt thuis, in het bijzonder voor kinderen.  We versterken de centrale rol van de huisarts. Apothekers worden aangemoedigd om hun rol als huisapotheker op te nemen.

 

ZIEKENHUIZEN

In ziekenhuizen zetten centraliseren we complexe ingrepen en behandelingen in een beperkt aantal ziekenhuizen zodat de kwaliteit van de zorg, de levensverwachting en het levenscomfort verhoogt. Goede basiszorg blijf je uiteraard dicht in de buurt vinden. In de financiering van de gezondheidszorg maken we werk van kwaliteitsgedreven in plaats van een prestatiegedreven financiering naar het voorbeeld van pay for performance in de ziekenhuisfinanciering. Daardoor vermijden we verspilling en overbodige prestaties en maken we middelen vrij om ook innovatieve geneeskunde toegankelijk te houden voor elke patiënt.  

 

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

De mentale gezondheidszorg is op korte termijn opgeklommen tot één van de grote uitdagingen in onze samenleving. Daarom investeren we volop in ons mentaal kapitaal. We introduceren het trainingsschema “Mental Health First Aid” waardoor meer mensen psychische problemen herkennen en weten hoe en waar ze voor die persoon hulp kunnen vinden. Op die manier maken mentale problemen bespreekbaar in onze samenleving. Preventie wordt ook in de geestelijke gezondheidszorg het ordewoord. Reeds van in het (kleuter)onderwijs willen we aandacht hebben voor stressbeheersing. We bekijken hoe we mindfulness op een haalbare en wetenschappelijk onderbouwde manier bij het ruime publiek ingang kunnen doen vinden: op school, op het werk... We geven mensen makkelijk toegang tot geestelijke gezondheidszorg door de  terugbetaling van de eerstelijns klinisch psychologische zorg voor kinderen, jongeren en ouderen. Zo korten we de wachttijden bij de centra geestelijke gezondheidszorg (CGG) in en vergroten we de toegankelijkheid van het gespecialiseerde psychiatrische aanbod. In het kader van de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg helpen we mensen zo veel als mogelijk binnen de samenleving en de gewone gezondheidszorg in plaats van in instellingen en ziekenhuizen. Tot slot voeren we ook sensibiliseringscampagnes naar artsen en vroedvrouwen voor de preventie van postnatale depressies. Risicofactoren op postnatale depressie worden vroegtijdig opgespoord.

 

PATIËNT CENTRAAL

We verstevigen de positie van de patiënt zodat hij goed geïnformeerd keuzes kan maken en  een actieve rol kan opnemen in zijn gezondheidszorg. We investeren in de gezondheidswijsheid zodat mensen in staat zijn om informatie over gezondheid op te zoeken, te begrijpen, te evalueren, te beoordelen en toe te passen. Patiënten moeten via de Personal Health Viewer hun eigen gezondheidsgegevens kunnen raadplegen. We maken de beschikbare data van de kwaliteit die door zorgverleners en zorginstellingen wordt geleverd publiek toegankelijk op een begrijpelijke manier.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder