Sla navigatie over

Hervorming kinderbijslag: wat u moet weten

1)    Niemand mag erop achteruit gaan: gezinnen die nu al kinderen hebben of waar nog kinderen worden geboren vóór 1/1/2019 zullen de kinderbijslag voor die kinderen behouden na 1/1/2019, dit betekent een verworven basisbedrag met rang, huidige en toekomstige leeftijdstoeslagen en behoud van eventuele sociale toeslag. 

2)    Elk kind is gelijk en het eerste kind krijgt een hoger bedrag: het nieuwe systeem voert een basisbedrag in van 160 euro voor elk kind, ongeacht de rang. Dit wil zeggen dat elk kind recht heeft op evenveel kindergeld. Dat is niet alleen eenvoudiger, maar bovendien wordt met een basisbedrag van 160 euro de ondersteuning voor gezinnen die een eerste kind krijgen fors beter dan in het huidige systeem (90 euro). Op die manier ondersteunen we gezinnen die voor hun eerste kind dikwijls geconfronteerd worden met heel wat nieuwe kosten. 

3)    Meer kindergeld bij inschrijving in kleuteronderwijs op 3 jaar: een toeslag van 150 euro wordt toegekend wanneer ouders hun kind op de leeftijd van 3 jaar inschrijven in een kleuterschool. Op die manier stimuleren we participatie in het onderwijs reeds vanaf heel jonge leeftijd, wat de toekomstkansen van kinderen versterkt. Een jaar later (op 4 jaar) volgt nog een toeslag van 150 euro bij inschrijving voor het tweede jaar kleuteronderwijs en mits voldoende aanwezigheid in het voorbije jaar. Er blijft een universele schoolpremie voor alle andere jaren. (wel gesplitste uitbetaling in september en februari, te beginnen vanaf 2017)

4)    Kinderopvangtoeslag: ouders die beroep doen op niet-inkomensgerelateerde kinderopvang (initiatieven in de zogenaamde trap 0 en 1, vooral zelfstandige initiatieven dus) zullen per opvangdag een toeslag van 3,17 euro krijgen die bovenop hun maandelijks kindergeld komt.

5)    Sociale toeslagen ook voor werkende ouders: voor gezinnen met een inkomen onder de 29.000 euro, zullen we bovenop het basisbedrag een sociale toeslag toekennen. We hanteren twee verschillende inkomensgrenzen al naargelang het gaat over een gezin met één of twee kinderen of over een gezin met drie of meer kinderen (60.000 euro). Sociale toeslagen zullen niet meer toegekend worden op basis van het socioprofessionele statuut van de ouders (werkloze, invalide, gepensioneerde,…) zoals in het huidige systeem het geval is, maar enkel en alleen op basis van het inkomen. Dit maakt dat ook werkende ouders met een laag inkomen in aanmerking zullen komen voor een sociale toeslag.

6)    Budgetneutraal: we blijven binnen de budgettaire meerjarenraming van de kinderbijslag. Wel voegen we, omdat we voor de huidige gezinnen geen achteruitgang willen en ook de verworven rechten willen garanderen, het uitgespaarde bedrag van de niet-indexering in 2015 en het nog uit te sparen bedrag van de eerstvolgende indexering voorzien eind 2017-begin 2018 opnieuw toe aan dit budget vanaf 1/1/2019.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder