Sla navigatie over

Hervorming onderwijs

Bijgevolg zijn er binnen de hervorming secundair onderwijs door ons een aantal heel belangrijke maatregelen toegevoegd die ook betrekking hebben op het kleuteronderwijs en het lager onderwijs:

 1. Verhoogde aanwezigheid in het kleuteronderwijs gekoppeld aan kindergeld
 2. Onderwijs moderne vreemde talen (vooral Engels) vanaf het eerste leerjaar in het lager onderwijs
 3. Vrije keuze ouders en leerlingen bij uitreiking van B-attest
   

Kleuteronderwijs

 1. Verhoging aanwezigheid kleuters vanaf vijf jaar (=3de kleuterklas) van 220 naar 250 halve dagen vooraleer ze de overstap naar het eerste leerjaar kunnen maken
 1. Koppeling voldoende aanwezigheid in eerste en tweede kleuterklas aan meer kindergeld bij inschrijving in kleuteronderwijs in eerste en tweede kleuterklas (2 x 150 euro, zie hervorming kinderbijslag)

Lager onderwijs

 1. In het lager onderwijs versterken we van bij de start het onderwijs in vreemde talen: 
  1. vanaf het eerste leerjaar gaan we actief stimuleren en versterken dat kinderen extra initiatie Frans, Engels of Duits krijgen
  2. specifieke taallessen in het Engels (de leeftaal van de jongere) of het Duits zijn nu ook mogelijk vanaf het derde leerjaar
  3. de bestaande regeling voor Frans in Brussel vanaf het eerste leerjaar blijft uiteraard behouden
 2. Daarnaast aantal extra maatregelen om de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs te vergemakkelijken: proeftuinen differentiatie in het 5e en 6e leerjaar,  mogelijkheid van leermeesters voor Frans, techniek en muziek, een vlottere wederzijdse informatiedoorstroom tussen het basis en het secundair onderwijs, …

Eerste graad secundair onderwijs

B-attest: belangrijk voor Open Vld is dat ouders en leerlingen bij een B-attest de vrije keuze behouden om het jaar over te doen in plaats van naar een andere richting te moeten veranderen. In tegenstelling tot het masterplan waar overzitten bij B-attest niet meer mogelijk zou worden, heeft Open VLD altijd gepleit voor vrije keuze van ouders. Die vrije keuze wordt nu absoluut gegarandeerd (na kennisneming en toelichting uiteraard van het advies van de klassenraad en na een gemotiveerd advies van het CLB).

Vermindering van het zittenblijven: het A-attest met verplichte remediëring wordt aangemoedigd om aantal B-attesten en C-attesten gevoelig te laten dalen. Indien klassenraden van oordeel zijn dat ze op 30 juni nog niet over voldoende informatie beschikken om een gedegen beslissing te nemen, kunnen ze hun beslissing uitstellen tot er meer informatie beschikbaar is via herexamen, vakantietaak, inhaalstage,… beschikbaar is. De school onderzoekt hierbij hoe ze de leerling hierbij nog kan ondersteunen. Het A-attest kan wel inhouden dat een leerling in het volgende schooljaar verplichte remediëring voor bepaalde sleutelcompetenties moet opnemen.

Lessentabel: voor de eerste graad bestaat de lessentabel voortaan uit:

 • 1ste jaar : 27 uur algemene vorming + 5 uur keuzegedeelte
 • 2de jaar : 25 uur algemene vorming + 7 uur keuzegedeelte

Meer ambitie en uitdaging voor de leerling: we voeren in de algemene vorming ambitieuze onderwijsdoelen in waarbij we een duidelijke lat (niveau basisgeletterdheid) leggen waar elke leerling over moet.  Door daarnaast in het keuzegedeelte ook de mogelijkheid van verplichte remediëring in te voeren, bieden we een antwoord op een van de grootste pijnpunten van ons leerplichtonderwijs (het feit dat eindtermen in sommige richtingen onvoldoende bereikt worden). Op die manier laten we geen enkele leerling los en vermijden we schooluitval.

Tweede en derde graad secundair onderwijs: van 29 studiegebieden naar 8 studiedomeinen

Grondige rationalisatie van het onderwijsaanbod: momenteel kennen we 29 studiegebieden, voornamelijk op basis van inhoudelijke samenhang, met heel wat overlappingen en inconsequenties. In de toekomst gaan we naar 8 verwante studiedomeinen waarbinnen we de richtingen inhoudelijk ordenen van abstract naar praktisch. We nemen ook expliciet het buitengewoon secundair onderwijs gericht op normale arbeidsdeelname mee (Buso OV3).

Transparantie voor de leerlingen en de ouders (de zogenaamde matrix): bij de herschikking van het aanbod werd een indeling gemaakt naar finaliteit (doorstroom, dubbele finaliteit en arbeidsmarktgericht) en naar studiedomeinen. Scholen kunnen zich zowel horizontaal organiseren (domeinscholen), een aanbod over meerdere domeinen en finaliteiten aanbieden of zich specialiseren in een finaliteit. Dit moet de transparantie en de doorstroom naar het hoger onderwijs gevoelig verhogen.

Verdere uitwerking: de matrix van studiedomeinen en finaliteiten zal nu uitgebreid overlegd worden met de onderwijsverstrekkers. Op basis hiervan kunnen scholen dan hun eigen schoolconcept uitwerken. Daarbij moet een school uiteraard niet elke richting binnen een bepaald domein aanbieden maar wel een coherent geheel. Op die manier kunnen ook domein- of campusscholen ontstaan. Dat zijn scholen die respectievelijk binnen één of meerdere domeinen een samenhangend geheel van studierichtingen aanbieden op verschillende abstractieniveaus.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder