Sla navigatie over

Inburgeraars krijgen vrouwelijke VDAB-begeleiders

De VDAB probeert inburgeraars in een begeleidingstraject naar werk een zo realistisch  mogelijk beeld mee te geven van onze arbeidsmarkt. Daarom worden op de werkvloer door de VDAB overwegend vrouwen ingeschakeld om hen te begeleiden. Dat blijkt uit de vraag die Vlaams volksvertegenwoordiger Emmily Talpe stelde aan minister van Werk Philippe Muyters. “De VDAB speelt een cruciale rol in de toeleiding van nieuwkomers uit andere culturen naar de arbeidsmarkt. Het is van belang dat deze mensen vertrouwd worden gemaakt met de concrete omgang op de werkvloer met vrouwelijke collega’s en oversten, maar evenzeer met collega’s van een andere seksuele geaardheid,” aldus Talpe.

De VDAB speelt een belangrijke rol in de begeleiding en toeleiding van nieuwkomers naar de arbeidsmarkt. “Dat is niet steeds eenvoudig, daar de inburgeraars soms uit een andere cultuur komen en daardoor een andere kijk hebben op bijvoorbeeld de rol van de vrouw in de samenleving,” zegt Emmily Talpe, die daarom aan de minister vroeg hoe de VDAB hiermee omgaat. Uit het antwoord blijkt dat de VDAB daarom vooral vrouwen inschakelt bij de begeleiding van inburgeraars. “Een goede zaak,” zegt Talpe. “De VDAB schakelt vrouwen in van diverse leeftijden om de screeningsgesprekken  met de inburgeraars te voeren, trajectplannen op te maken, groepstrainingen te verzorgen, individuele consultaties te houden, stages op te volgen,… Dat zorgt ervoor dat het voor de nieuwkomer snel duidelijk is dat er gelijkheid is op vlak van gender en dat vrouwen ook een leidinggevende functie kunnen opnemen.”

Ook intern trainingsaanbod voor eigen medewerkers

Daarnaast organiseert de VDAB voor haar eigen medewerkers een intern trainingsaanbod, dat voorziet in een opleiding over thema’s als vreemde culturen, assertiviteit of weerbaarheid en ongewenst gedrag. Bovendien worden mogelijke voorvallen grondig besproken met de inburgeraar en desgevallend gesanctioneerd. Emmily Talpe reageert positief op deze maatregelen: “Het is belangrijk dat nieuwkomers er bewust van worden gemaakt dat ze geen waardeoordeel kunnen uitspreken over het geslacht of de seksuele geaardheid van hun collega’s, en al zeker niet in hun handelen discriminerende acties mogen ondernemen. Ik zal de problematiek dan ook nauwgezet blijven opvolgen.”

Talpe vroeg ook welke maatregelen de VDAB neemt om werkgevers en autochtone werknemers op de juiste manier te laten omgaan met de diversiteit op de werkvloer. De minister wijst erop dat de VDAB werkgevers informeert en adviseert rond topics van tewerkstelling van personen met allochtone origine of non-discriminatie. “Werkgevers kunnen bij de VDAB bijvoorbeeld terecht voor jobcoaching voor nieuwe werknemers, zodat misverstanden en ongewenst gedrag geen kans krijgen. Bovendien beschikken werkgeversorganisaties over voldoende instrumenten om problemen op de werkvloer aan te pakken,” zegt Emmily Talpe.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder