Sla navigatie over

Justitie gaat ons allemaal aan. Het zorgt ervoor dat je veilig bent op straat. Dat jouw huisbaas je contract nakomt. Dat je echtscheiding correct verloopt. Dat een inbreker gestraft wordt. En bovenal beschermt justitie onze fundamentele vrijheden. Maar er is nog veel werk aan de winkel. Justitie gaat vaak te traag. Slachtoffers blijven soms in de kou. Daders worden niet altijd kordaat gestraft. Daarom willen we justitie beter doen werken. Sneller, zodat elke rechtspleging binnen een redelijke termijn kan gebeuren. Efficiënt en waar mogelijk digitaal. Menselijker, zodat slachtoffers beter geholpen en daders zinvol begeleid worden. En straffer, zodat iedereen in ons land beseft dat een misdrijf voortaan niet meer onbestraft zal blijven.

SNELLERE JUSTITIE

“Justice delayed is justice denied.” We moeten ervoor zorgen dat ons rechtssysteem sneller en efficiënter werkt. Dat kan door te digitaliseren en te moderniseren. In een tijdperk waarin mensen met enkele computerklikken hun hele leven organiseren, kan justitie niet achterblijven. Wie dat wil, moet quasi volledig elektronisch de verschillende stappen van een rechtszaak kunnen doorlopen.

Door te digitaliseren, ontlasten we gerechtspersoneel ook van hun administratief werk. Hierdoor krijgen ze meer tijd voor hun kerntaken: rechtbanken op een efficiënte en moderne manier leiden, de burger op een kwaliteitsvolle en menselijke manier helpen, transparant en met toegankelijke communicatie. De toewijzing van budget en personeel hangt af van de resultaten en de kwaliteit van deze dienstverlening. Recht spreken gebeurt volledig onafhankelijk, in een verstaanbare taal en binnen een zo kort mogelijke termijn.

 

MENSELIJKERE JUSTITIE

We moeten zorgen voor een justitie die iedereen begrijpt en waarop iedereen een beroep kan doen, ongeacht het inkomen. We stellen slachtoffers centraal. Ze moeten zo goed mogelijk op de hoogte worden gehouden van het verloop van hun zaak. Indien ze acuut hulp nodig hebben, moeten we daarvoor zorgen. Daarvoor bouwen we bijvoorbeeld zeven nieuwe zorgcentra voor slachtoffers van seksueel geweld. Daarnaast is een snelle en zo volledig mogelijke vergoeding van schade een must. Tot slot is er voor slachtoffers nood aan één aanspreekpunt binnen politie en justitie, zodat zij zich niet moeten bezighouden met een administratieve rompslomp en zij makkelijk digitaal en van thuis uit hun dossier kunnen opvolgen.

Menselijkere justitie wil ook zeggen dat we gedetineerden zinvoller begeleiden. 95% van hen komt ooit vrij en er is te veel recidive. Het is dan ook in iedereens belang om deze mensen van het crimineel pad af te krijgen. We willen dat gedetineerden al vanaf dag één de mogelijkheden krijgen om aan zichzelf te werken. Wie die kansen niet grijpt, draagt daarvan zelf de consequenties. Burgers verlaten de gevangenis, criminelen blijven zitten. 

 

STRAFFERE JUSTITIE

Georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit ontwricht een samenleving. Dergelijke vormen van zware criminaliteit moeten op alle mogelijke manieren worden aangepakt: strafrechtelijk, fiscaal en bestuurlijk, met een grotere focus op buitgerichte recherche. Follow the money. We tolereren niet dat de onderwereld onze samenleving corrumpeert.

Maar we zetten niet alleen in op de zware jongens. Ook kleine criminaliteit en overlast kunnen een negatieve impact hebben op de maatschappij. Daarom moet justitie luisteren naar de burgers wanneer zij dergelijke fenomenen melden en ook daar daadkrachtig optreden, eventueel via alternatieve wegen zoals GAS-boetes en alternatieve maatregelen zoals probatie of werkstraf. Slachtoffers moeten steeds vergoed worden voor de geleden schade. We willen het gevoel van straffeloosheid beëindigen door het signaal te geven dat wie over de schreef gaat binnen een korte termijn geconfronteerd wordt met de gevolgen van zijn daden. Daarvoor willen we zoveel mogelijk streven naar snelrecht, efficiëntere procedures en meer multidisciplinaire samenwerking tussen de verschillende diensten.

Het sluitstuk van een doeltreffend strafbeleid is een geloofwaardiger strafuitvoeringsbeleid. We halen criminelen van straat: geen straffeloosheid. We zorgen ervoor dat alle straffen worden uitgevoerd. Ook de korte. Daarvoor verhogen we de gevangeniscapaciteit en bouwen we een netwerk van detentie- en transitiehuizen uit.

 

JUSTITIE IN HET DAGELIJKS LEVEN

We willen meer keuzevrijheid voor iedereen en we gunnen iedereen het recht zoveel mogelijk zelf over zijn of haar leven te beslissen. Daarom hebben we het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht hervormd, zodat iedereen meer individuele (keuze)vrijheid heeft. Ook voor diepmenselijke aspecten zijn we niet blind: we hebben mee onze schouders gezet onder de hervorming van de registratiemogelijkheden voor levenloos geboren kinderen, het statuut voor pleegouders en het uit de strafwet halen van abortus. Maar daar stopt het niet. We ijveren voor een regeling voor draagmoederschap en de aanpassing van het afstammingsrecht aan situaties met ouders van hetzelfde geslacht.

 

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder