Sla navigatie over

Oplossing voor vernietiging van vrijwillig ingeleverde wapens

Wapens die vrijwillig worden binnengebracht in het politiecommissariaat, zullen eindelijk vernietigd mogen worden. Tot op heden bleek er een lacune te zijn in de wapenwet waardoor deze wapens zich blijven opstapelen in de politiekantoren. Een wetsontwerp en koninklijk besluit van minister Van Quickenborne lossen dit op. Ook andere aspecten van de wapenwet worden hervormd: voortaan moeten wapenhandelaars verplicht een digitaal register bijhouden. De regels en controle rond wapenbeurzen worden tevens aangescherpt.  

Met vaste regelmaat worden vuurwapens in beslag genomen binnen een gerechtelijk context zoals huiszoekingen of heterdaad. Vervolgens worden deze door de politie in beslag genomen wapens bij de griffie van de rechtbank neergelegd en het is de procureur des Konings die beslist over hun lot: teruggave of vernietiging. Als de procureur beslist om wapens te laten vernietigen, dan gebeurt dat via de hiervoor aangestelde, officiële proefbank in Luik. De kost voor deze vernietiging maakt deel uit van de gerechtskosten van het betreffende dossier. 

Deze gerechtelijke context was tot nu toe de enige procedure die in de wetgeving was voorzien om wapens te laten vernietigen. Daardoor ontstond een lacune. Regelmatig bieden burgers zich immers ook vrijwillig aan bij de politie om een wapen af te geven. Dat gaat bijvoorbeeld over een wapen dat ze via erfenis verkregen of dat ze terugvonden op de zolder van de woning die ze net hebben gekocht. Hierbij is er uiteraard geen gerechtelijk luik, dus de vernietiging van deze wapens was niet wettelijk geregeld.

Een wetsontwerp en ontwerp van koninklijk besluit van minister van Justitie Van Quickenborne, die kort voor het zomerreces werden goedgekeurd op de ministerraad, bieden een oplossing voor deze impasse. De gouverneur krijgt voortaan de bevoegdheid om over het lot van deze wapens te beslissen. De politie zal voorafgaand aan de beslissing ook nagaan of de vuurwapens niet gekend zijn in een strafdossier. Er is ook een duidelijke definitie opgesteld over wanneer een wapen als vernietigd wordt beschouwd. Die vernietiging moet onherroepelijk zijn zodat het wapen nooit meer, noch delen ervan, kan worden gebruikt. Verder wordt voorzien dat de gouverneur een privaat bedrijf kan aanstellen ter vernietiging en niet langer enkel de Proefbank in Luik. De lokale politie moet erop toezien dat de wapens daadwerkelijk vernietigd zijn.

Digitaal register

Twee andere wijzigingen aan de regelgeving rond wapens betreffen striktere regels rond wapenhandelaars en wapenbeurzen. Wapenhandelaars en tussenpersonen zullen voortaan verplicht een digitaal register moeten bijhouden. De registers, die tot nu verplicht op papier bewaard moesten worden, bevatten informatie over elk verhandeld wapen en de wapens die de handelaar in opslag heeft.  Zo’n digitaal register moet wel aan de nodige beveiligingsvoorwaarden voldoen zodat er geen fraude of diefstal van informatie kan plaatsvinden. De lokale politie moet gecontacteerd worden alvorens het digitaal register in gebruik wordt genomen. Jachtclubs, schietclubs en erkende wapenverzamelaars krijgen eveneens de mogelijkheid om een digitaal register aan te leggen, maar dit wordt nog niet verplicht. De schaal is hier immers vaak veel kleiner.

Wapenbeurzen

Ten slotte worden de regels rond wapenbeurzen aangescherpt. Door duidelijk te omschrijven welke de voorschriften en beveiligingsmaatregelen zijn waaraan een aanvraag tot het organiseren van een wapenbeurs moet voldoen, ontstaat er een helder kader om een wapenbeurs te organiseren en de toelating hiervoor aan te vragen. Zo wordt er bepaald welke wapens verkocht of tentoongesteld mogen worden, welke instanties (zoals de politie en de Federale Wapendienst) ingelicht moeten worden of goedkeuring geven.

Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie: “Mensen die vrijwillig hun wapen inleveren bij de politie, vervullen hun burgerplicht. In de praktijk was er heel wat verwarring op het terrein over hoe hier best kon mee worden omgegaan. In sommige politiekantoren bleven wapens zelfs liggen omdat er geen procedure voorzien was.  Dat lossen we nu op. Dat maakt het niet alleen voor de burger eenvoudiger en duidelijker, maar ook voor de politie biedt dit een werkbare aanpak. We zorgen er daarnaast ook voor dat wapenhandelaars verplicht een digitaal register moeten bijhouden en verscherpen de regels rond wapenbeurzen. Door deze sector meer te digitaliseren verkleinen we de kans op fraude of wapens die plots opnieuw in het criminele milieu terechtkomen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder