Sla navigatie over

Kaderdecreet alternatieve financiering unaniem goedgekeurd

“Met dit decreet kunnen de Vlaamse overheidsinvesteringen in de komende jaren gevoelig verhoogd worden,” zegt initiatiefnemer Rik Daems. Het voorstel werd unaniem aanvaard in de bijzondere commissie alternatieve financiering van het Vlaams Parlement. Het werd ingediend door Commissievoorzitter Rik Daems (Open Vld), Mathias Diependaele (N-VA), Peter Van Rompuy (CD&V), Jan Bertels (sp.a) en Björn Rzoska (Groen).

Op 28 september 2016 heeft het Vlaams Parlement een parlementaire Commissie voor alternatieve financiering van overheidsinvesteringen opgericht. Vlaams Volksvertegenwoordiger Rik Daems is voorzitter van die commissie. Doel van de commissie was om te onderzoeken hoe Vlaanderen via alternatieve financiering haar publiek investeringspeil significant kan verhogen.

De commissie hoorde tijdens haar werkzaamheden heel wat experten en onderzocht ook buitenlandse voorbeelden. “We hielden heel wat hoorzittingen met sprekers van binnen- en buitenlandse instanties, waarin diverse aspecten aan bod zijn gekomen,” zegt commissievoorzitter Rik Daems. “Tijdens de besprekingen kwam al snel het voorstel om de werkzaamheden van de commissie niet te beperken tot het formuleren van aanbevelingen, maar om zelf een voorstel van kaderdecreet uit te werken waardoor Vlaanderen in de komende jaren via alternatieve financiering haar overheidsinvesteringen gevoelig op kan trekken.”

Betere rapportage

In het voorstel van decreet worden verschillende organisatorische aspecten geregeld. “Het kaderdecreet voorziet in de eerste plaats in een gedegen informatieverstrekking aan zowel de bevolking als de bedrijven over bepaalde grote projecten en grote programma’s. Het voorstel maakt het ook mogelijk om efficiënter te rapporteren aan het Vlaams Parlement en geeft het Vlaams Parlement ook meer armslag om te controleren,” zegt Daems. Zo komt er een jaarlijkse rapportering door de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement over grote pps- en infrastructuurprojecten. “ Voor grote projecten of grote programma’s kan het parlement bovendien aan de regering vragen om periodiek meer gedetailleerde informatie of voortgangsrap­porten te geven.”

Nieuwe entiteit zorgt voor professionele onderbouw

Die betere informatiedoorstroming moet ook zorgen voor een grotere doelma­tigheid en een vermindering van de administratieve lasten bij grote projecten en grote programma’s. “De administratieve lasten zullen maximaal worden opgevan­gen binnen een ondersteuningsentiteit die met een professioneel team en met een voldoende groot mandaat de informatieverstrekking kan coördineren,” zegt Rik Daems.

Die nieuwe ondersteuningsentiteit zal de jaarlijkse rapporten gebruiken om lessen te trekken en aanbevelingen te formuleren. Ook zorgt ze voor een evaluatie van de projecten. “Met deze nieuwe entiteit geven we het pps-beleid een gegarandeerde professionele onderbouw.”

Budgettaire garanties en vergroting investeringscapaciteit

Het decreet bevat garanties dat Vlaanderen zich houdt aan de strikte Europese begrotingsregels. “Zo zal de Vlaamse Regering alleen maar nieuwe grote projecten of grote programma’s kunnen initiëren en realiseren via DBFM, of vergelijkbare, projecten als dat geen langdurige en substantiële inperking betekent van de beleidsruimte, zowel per beleidsdomein als voor de hele geconsolideerde Vlaamse begroting, Maar dit betekent meteen ook dat investeringscapaciteit sterk vergroot,” zegt Rik Daems.

Concreet mag men per beleidsdomein gedurende ten minste vijf op­eenvolgende jaren niet meer dan 60 procent van de vereffeningskredieten besteden aan beschikbaarheidsvergoedingen in het kader van DBFM-projecten. Voor de globale geconsolideerde Vlaamse begroting is dit maximum vastgelegd op 10% of ongeveer 4 miljard op jaarbasis.

“Als Vlaanderen haar alternatieve financieringsruimte van 4 miljard binnen deze grenzen maximaal zou benutten, zou ze haar investeringscapaciteit enorm kunnen vergroten. Vandaag bedraagt deze benutting ongeveer 600 miljoen voor een investering van 13,5 miljard,” aldus Rik Daems.

Kers op de taart

Het decreet is meteen ook erg vernieuwend. Het oude decreet grote projecten van 2002 wordt immers afgeschaft. En er wordt voor het eerst een zogenaamde  ‘Sunset Clause’ ingeschreven. Deze bepaling heft het decreet automatisch op na 10 jaar waardoor de decreetgever op dat ogenblik moet beslissen om het te bevestigen, te wijzigen of gewoon  te laten ophouden te bestaan. “Op die manier houden we onze wetgeving actueel en vermijden we overbodige of nutteloze regels in stand te houden.”

Vele investeringsnoden krijgen antwoord

Met het kaderdecreet wordt een erg belangrijke stap gezet om de investeringscapaciteit van Vlaanderen sterk te verhogen zonder in aanvaring te komen met de geldende Europese budgettaire regelgeving. “Daarmee zal Vlaanderen versneld tegemoet kunnen komen aan de vele investeringsnoden, zoals in onderwijs, zorg, klimaat, energie, mobiliteit etc…, ” besluit Daems.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder