Sla navigatie over

Kafkaplan Open Vld snoeit in absurde regels

Open Vld wil dat de volgende regering dringend werk maakt van de administratieve rompslomp in ons land. Daarom stellen de liberalen een Kafkaplan voor met 40 concrete maatregelen om onze overheid efficiënter, digitaler en klantgerichter te maken. “Te veel burgers en te veel ondernemers moeten te veel papieren invullen en aan te veel regels voldoen. Gevolg? Te veel ambtenaren bij de overheid moeten die papieren opstellen en die regels controleren. Dat is Kafka. In de 21e eeuw moet dit allemaal veel eenvoudiger, digitaler en klantgerichter gebeuren”, aldus Open Vld.

De afgelopen legislatuur werd het overheidsbeslag verminderd van 55,3% bbp naar 52,6%, de sterkste inspanning in twintig jaar. Maar het overheidsbeslag blijft te hoog, onze overheid te inefficiënt. Bij de wissel van de regering erfde Philippe De Backer de bevoegdheid Administratieve Vereenvoudiging van voormalig Staatssecretaris Theo Francken. De Backer haalde meteen het meldpunt www.kafka.be van onder het stof en riep iedereen op om administratieve rompslomp te melden. Maar De Backer merkte meteen dat er werk aan de winkel is. Open Vld stelt daarom een Kafkaplan op met 40 vereenvoudigingsprojecten waar de volgende regering meteen werk van kan maken.

Philippe De Backer: “Kafka staat voor de onmacht van de burger tegenover de almacht van een ongenaakbare, arrogante overheid die weinig of geen voeling heeft met de realiteit. Nog altijd zijn er absurde regeltjes of procedures die alleen bedoeld lijken om ons het leven zuur te maken, onbegrijpelijke formulieren, voorschriften waarvan niemand meer weet waar ze voor dienen. Bovendien moet je dan vaak een vrije dag opofferen om formulieren af te halen aan een loket, je staat dan mogelijk ook nog voor een gesloten deur, omdat de gemeente die avond geen laatavonddienst heeft. Eén van de projecten is om een BeApp in te voeren, een handige applicatie voor alle contacten met de overheid. Digitaal documenten bekomen en communiceren moet daarbij het motto zijn, zodat heel wat verplaatsingen naar het gemeentehuis niet langer nodig zijn. Met dit Kafkaplan met 40 concrete projecten kan de volgende regering meteen aan de slag!”

Vincent Van Quickenborne: “Bestrijden van kafka is een kerntaak van de overheid. Ik deed het als minister, ik doe het ook als burgemeester van Kortrijk. Met een digitaal loket en een app voor overlastproblemen verhoogden we de klantentevredenheid van de Kortrijkenaar. Ook op nationaal vlak voer ik die strijd. Zo moeten de prehistorische maaltijdbonnen, de maaltijd- en ecocheques, in de komende legislatuur eindelijk afgeschaft worden en vervangen door een netto voordeel op de loonbrief. Eenvoudiger, duidelijker en vooral goedkoper. Zo zijn er nog heel wat quick wins te realiseren. Bijvoorbeeld waarom werknemers die volgens glijdende werkuren willen werken, wantrouwen met een prikklok? We schaften de prikklok bij de overheid af, maar onder druk van de vakbonden voerden we die in de privé-sector terug in. Dat is slecht beleid. Ik ben ook voorstander om de autopapieren ‘af te schaffen’. Dat kan toch digitaal in de cloud worden geraadpleegd door de politie?”

Christian Leysen: “Als ondernemer erger ik mij blauw aan de vele complexe wetgeving en administratieve overlast in dit land. Elke regel lijkt voor een bepaalde overheid misschien logisch en nuttig, maar als ondernemer zie je het bos door de bomen niet meer. We betalen veel belastingen in dit land, maar de return on investment is gewoon te laag. De privé-sector is volop aan het digitaliseren en de overheid moet ook op die kar springen. Alle sociale documenten om een werknemer tewerk te stellen moeten voortaan digitaal kunnen. Lastenverlagingen voor eerste aanwervingen, 55-plussers,... zouden toch automatisch toegekend moeten kunnen worden. Administratieve vereenvoudiging moet een belangrijke werf van de volgende regering worden, die de competitiviteit van onze ondernemingen ten goede zal komen.”

Daniëlle Vanwesenbeeck: “Als KMO-bedrijfsleider erger ik mij blauw aan de lichtzinnigheid waarmee er soms met belastinggeld omgesprongen wordt. Een overheidswebsite van 600.000 euro, daar stelt niemand zich vragen bij. Een nieuw logo voor de haven van Antwerpen van 450.000 euro heet marktconform te zijn. Meer kostenbewustzijn en meer ondernemerschap bij de overheid zijn dringend nodig. De overheid moet minder doen en wat ze doet, moet ze goed doen. Zoals de opstart en het beheer van een onderneming volledig digitaliseren, zodat we niet 10 keer dezelfde gegevens moeten invullen. Of overheidsopdrachten veel eenvoudiger maken, door reeds gekende gegevens automatisch op te laden, maar ook door de eisen veel beperkter en eenvoudiger te maken, zodat ook kmo’s meer kansen krijgen bij die overheidsopdrachten. Met mijn bedrijf laat ik vandaag veel overheidsopdrachten aan mij voorbijgaan, omdat de personeelskost die daar naartoe gaat gewoon te hoog is in verhouding tot de opbrengst. Het concrete resultaat van complexe regels is dus dat kmo’s afhaken.”

Het volledige Kafkaplan kan je hier lezen.

12 Highlights van het Kafkaplan:

Voor de burgers:

 1. Afschaffing maaltijd- en ecocheques en vervanging door netto voordeel op loonbrief
 2. Prikklok afschaffen voor glijdende uurroosters
 3. Automatische tegemoetkomingen bij handicap, ziekte,…
 4. Automatische registratie poliovaccinatie
 5. Autopapieren afschaffen
 6. BeApp: De overheid in je broekzak

Voor de ondernemingen:

 1. Digitalisering van alle sociale documenten bij tewerkstelling
 2. Lastenverlagingen automatisch toekennen
 3. Tijdelijke werkloosheid vereenvoudigen
 4. Digitale opstart en beheer van een onderneming
 5. Overheidsopdrachten vereenvoudigen
 6. Databank van buitenlandse arbeidskrachten

Voor de burgers:

 1. Afschaffing maaltijd- en ecocheques en vervanging door netto voordeel op loonbrief

De maaltijd- en ecocheques kwamen tot stand in het interprofessioneel sociaal overleg en zijn een extralegaal voordeel met een gunstige fiscale en parafiscale behandeling. Door de hoge lasten op gewoon loon zijn deze cheques ruim verspreid. Op sector- en bedrijfsvlak worden ze verder omkaderd in cao-afspraken. De cheques brengen een hele administratie teweeg in de bedrijven die ze aan hun werknemers aanbieden, in de winkels en bij de uitgiftebedrijven.

Sinds januari 2016 werden de papieren maaltijdcheques volledig vervangen door elektronische maaltijdcheques. Voor de ecocheques bestaat er vandaag nog de keuze tussen papieren en elektronische cheques.

Er wordt voorgesteld deze maaltijd- en ecocheques volledig af te schaffen en te vervangen door een netto voordeel op de loonfiche, die dezelfde fiscale en parafiscale behandeling geniet. Het netto voordeel kan ook omkaderd blijven door cao-afspraken, zodat de procedure niet verandert, maar de rompslomp van papieren en elektronische cheques wel verdwijnt. De cheques afschaffen zou een administratieve lastenvermindering van enkele tientallen miljoen euro betekenen voor de Belgische economie.

De maaltijd- en ecocheques worden afgeschaft en vervangen door een netto voordeel op de loonbrief, met dezelfde fiscale en parafiscale behandeling en onderhandeling via het sociaal overleg.

 

 1. Prikklok afschaffen voor glijdende uurroosters

Met de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk (2017) werden de mogelijkheden voor glijdende uurroosters uitgebreid. Er is echter een belangrijke voorwaarde om die glijdende uurroosters toe te passen en dat is een systeem van tijdsregistratie met prikklok. Terwijl de prikklokken bij de overheid werden afgeschaft, worden ze in de privésector terug ingevoerd. Dit is kafka. Het maakt dat het systeem van glijdende werkuren onderbenut wordt, terwijl er meer dan ooit vraag naar is. Meer flexibiliteit om werk en gezin te combineren en meer autonomie voor de werknemer zijn belangrijke incentives voor werktevredenheid en een goede preventie tegen absenteïsme, burn-out, enz.

De Wet Werkbaar en Wendbaar Werk zal vereenvoudigd worden, zodat glijdende uurroosters ook wettelijk mogelijk zijn zonder een prikklok.

 

 1. Automatische tegemoetkomingen bij handicap, ziekte…

>> Automatische tegemoetkomingen voor personen met een beperking

Iemand die door de FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een Handicap) erkend is als een persoon met een beperking heeft recht op een aantal tegemoetkomingen afhankelijk van zijn of haar persoonlijke of gezinssituatie. Zo kan een persoon met een beperking in aanmerking komen voor een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, een integratietegemoetkoming, enz.

De erkenning als persoon met een beperking opent ook het recht op andere sociale voordelen: verhoogde tegemoetkoming kinderbijslag, parkeerkaart, verminderingskaart openbaar vervoer voor blinden en slechtzienden, belastingvoordeel voor het eigen voertuig, vermindering inkomensbelasting en onroerende voorheffing, sociaal telefoontarief, sociaal tarief water, gas en elektriciteit, enz.

Het aanvragen van al deze tegemoetkomingen en sociale tarieven gebeurt vandaag vaak op papier en er zijn veel verschillen in aanvraagprocedure, afhankelijk van de plaats waar je woont, de bevoegde overheidsdienst, enz.

Dit zorgt in de praktijk tot een onderbenutting van deze wettelijk voorziene tegemoetkomingen. Met de app MyBEnefits werd al een oplossing uitgewerkt, op maat van de burgers en lokale besturen, maar daarbij blijft het initiatief nog vaak uitgaan van de betrokkene zelf.

Er komt een digitale procedure voor de erkenning als persoon met een beperking, waardoor alle tegemoetkomingen en voordelen (sociaal, fiscaal,…) automatisch geactiveerd worden vanuit de overheid en vanaf de datum van erkenning worden uitbetaald. Daarbij geldt er 1 loket voor de burger, over de bevoegdheden van de federale overheid en de Gemeenschappen heen.

 

>> Automatische verhoogde tegemoetkoming medische zorgen

Wie ziek is en tot een bepaalde categorie behoort of onder een bepaalde inkomensgrens zit, heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming voor medische zorgen. Het remgeld voor een doktersbezoek bedraagt dan bijvoorbeeld slechts 1 euro.

Voor de toekenning van dit statuut wordt rekening gehouden met het bruto belastbaar gezinsinkomen. Dit betekent dat alle inkomsten (beroepsinkomsten, pensioenen, uitkeringen, roerende en onroerende inkomsten,…) van zowel de rechthebbende, de samenwonende partner als de personen ten laste meegedeeld moeten worden. Dit statuut wordt automatisch toegekend aan bijstandsgerechtigden met een leefloon, IGO (bijstandspensioen), personen met een beperking, enz. In de andere gevallen moet er een aanvraag ingediend worden bij het ziekenfonds, op basis van de aangifte van de personenbelasting.

Het statuut van verhoogde tegemoetkoming voor medische zorgen zal automatisch toegekend worden op basis van de gegevens die gekend zijn bij de overheid, zoals inkomsten uit arbeid, uitkeringen, fiscale aangiftes, enz.

 

>> Automatische parkeerkaart voor personen met een beperking

De aanvraagprocedure voor een parkeerkaart voor een persoon met een beperking duurt, afhankelijk van het statuut van de aanvrager, momenteel tussen 1 en 6 maanden. De gemiddelde doorlooptijd van de aanvraag ligt op 1,9 maanden. Gedurende al deze tijd moet de persoon met een beperking dus wachten op een oplossing voor een concreet mobiliteitsprobleem.

De digitale procedure voor de erkenning als persoon met een beperking moet in deze gevallen ook leiden tot de automatische uitreiking van een parkeerkaart voor personen met een beperking. Deze kaart werd volledig gedigitaliseerd en zo kunnen de controles erop vlot verlopen, om fraude hiermee tegen te gaan. De koppeling van de e-ID van de persoon met een beperking en de bijzitter kan het systeem verder optimaliseren.

 

 1. Automatische registratie poliovaccinatie

Ouders van een nieuwgeboren kind krijgen van het lokale bestuur een vaccinatieattest. Dit attest moet ingevuld door de vaccinateur door de ouders teruggebracht worden naar het gemeentehuis, waar een lijst bijgehouden wordt van de ingeënte kinderen. Als de inenting niet binnen de wettelijke termijn gebeurd is, brengt de gemeente de provinciale gezondheidsinspectie op de hoogte die een onderzoek instelt en eventueel een sanctie aan de ouders kan opleggen.

Deze administratieve procedure is overbodig geworden. In Vlaanderen is de vaccinateur verplicht om de vaccinatie te registreren in het platform Vaccinnet. Ook in de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap kunnen vaccinateurs de vaccinatie (vrijwillig) registreren via het platform E-vax.

De gegevens die in Vaccinnet geregistreerd worden, zijn voor zowel ouders als overheid (mits het naleven van privacyregels) raadpleegbaar via het online platform Vitalink.

De verplichte aangifte bij de gemeente wordt afgeschaft en de vaccinateurs worden door de Gemeenschappen verplicht om elektronisch te registreren bij Vaccinet en E-Vax. Alle belanghebbenden kunnen, mits de gangbare privacywaarborgen, de status van de poliovaccinaties nagaan op Vitalink.

 

 1. Autopapieren afschaffen

Vandaag moeten in een voertuig heel wat documenten aanwezig zijn, zoals gelijkvormigheidsattest, inschrijvingsattest, keuringsbewijs en verzekeringsdocument. Deze documenten worden telkens uitgereikt door officiële instanties of gekende bedrijven en kunnen perfect digitaal ter beschikking gesteld worden. Via de nummerplaat zou de politie deze gegevens digitaal moeten kunnen inkijken.

De autopapieren in het handschoenenkastje van de wagen worden afgeschaft en vervangen door het digitaal ter beschikking stellen van deze gegevens aan de politie. Bij een controle volstaat het dat de politie de nummerplaat inleest om een overzicht te verkrijgen van deze gegevens.

 

 1. BeApp: de overheid in je broekzak

Ons land heeft eerder al geïnvesteerd in e-government, op alle beleidsniveaus.

Op federaal vlak zijn tax-on-web, mypension.be en mycareer.be,…steeds meer ingeburgerd en handig om jouw belastingen, pensioenopbouw, loopbaansamenstelling,… op te volgen.

Elke overheidsdienst is bezig met de digitalisering van zijn processen en er is ook een federale dienstenintegrator (DG Digitale Transformatie) die deze verschillende initiatieven stroomlijnt. Zo werd de e-box, een unieke digitale postbus voor elke burger, ontwikkeld om alle communicatie met de overheid te centraliseren (meer info: www.doemaardigitaal.be).

In de komende legislatuur zal er werk gemaakt worden van een BeApp, een applicatie waarin alle digitale toepassingen samenkomen. De e-box, tax-on-web, my career,… zullen daar allemaal te raadplegen zijn. De overheid in je broekzak en dit over beleidsniveaus heen. Dit zal de digitalisering van de overheid zichtbaar maken en via die app moeten in de toekomst ook de facturen aan de overheid eenvoudig betaald kunnen worden. Ook privéspelers zullen deze app in hun applicaties kunnen aanbieden.

Voor de ondernemingen:

 1. Digitalisering van alle sociale documenten bij tewerkstelling

Het verplicht bijhouden van sociale documenten (arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen, uurroosters, afwijkingsregisters, enz.) en dan nog heel vaak op élke arbeidsplaats breng heel wat administratieve rompslomp en onnodige kosten met zich mee voor de werkgevers maar ook vaak voor de werknemers. De wet werkbaar en wendbaar werk heeft ervoor gezorgd dat deze documenten voortaan ook digitaal ter beschikking gesteld kunnen worden. De uitzendsector fungeert hier als een best practice die reeds 95% van alle arbeidscontracten digitaal beheert, met inbegrip van het digitaal ondertekenen van deze documenten.

Er wordt een databank van arbeidsreglementen bij FOD WASO opgericht. Dit zal ertoe leiden dat deze arbeidsreglementen niet meer op de werkplaats aanwezig moeten zijn, maar digitaal ter beschikking staan van de betrokken werkgevers, werknemers en inspectiediensten.

Voor alle sectoren wordt in de relevante wetgeving nagegaan of er nog hinderpalen weggewerkt moeten worden om een volledige digitalisering van sociale documenten mogelijk te maken.

 

 1. Lastenverlagingen automatisch toekennen

Er zijn verschillende doelgroepkortingen voor de RSZ en fiscaal. Er is de korting voor de eerste zes aanwervingen, horeca-korting, onderzoekers, 55-plussers, enz. De werkgever dient deze kortingen steeds aan te vragen. In sommige gevallen laat de goedkeuring lang op zich wachten, wat leidt tot retroactieve extra facturen, enz. De zware procedures leiden ook tot onderbenuttigingen van heel wat maatregelen, die de economie meer zuurstof moeten geven, zo blijkt uit een studie van het Federaal Planbureau.

De lastenverlagingen voor tewerkstelling van bepaalde werknemers zullen automatisch toegekend worden, met zo min mogelijk administratieve verplichtingen voor de werkgever. Verschillende RSZ-doelgroepkortingen zijn over het algemeen niet cumuleerbaar voor dezelfde werknemer, dus zal automatisch het meest voordelige systeem toegepast worden.

 

 1. Tijdelijke werkloosheid vereenvoudigen

Tijdelijke werkloosheid om economische redenen, wegens slecht weer,… kan vandaag digitaal geregistreerd worden. De werkgever dient echter nog altijd een papieren register bij te houden van alle digitale meldingen. Dit is kafka. Tijdelijke werklozen die al een bijberoep hadden, mogen onder strikte voorwaarden dit bijberoep verder zetten. Maar dit kan eenvoudiger. Een tijdelijk werkloze die tijdelijk in een ander bedrijf aan de slag gaat, zouden we vanuit macro en micro economisch oogpunt zelfs moeten aanmoedigen.

De tijdelijke werkloosheid wordt volledig gedigitaliseerd. Het papieren register wordt afgeschaft. Tijdelijke werklozen zullen ook meer mogelijkheden krijgen om tijdens die werkloosheidsperiodes tijdelijk in een ander bedrijf aan het werk te gaan. Gedurende maximaal 100 dagen per jaar wordt dit mogelijk.

 

 1. Digitale opstart en beheer van een onderneming

In België vereist de oprichting van een onderneming heel wat formaliteiten: het opstellen van de oprichtingsakte (privaat of notariële akte), de aanvraag tot inschrijving als handelsonderneming bij het ondernemingsloket en de publicatie van de vereiste documenten in het Belgisch Staatsblad, de activering van het BTW-nummer, het aanvragen van diverse vergunningen…

Wanneer de onderneming opgericht wordt via een authentieke akte, is de notaris verantwoordelijk voor het vervullen van de formaliteiten voortvloeiend uit het vennootschapsrecht. Voor alle andere procedures is het de onderneming zelf die de verschillende stappen moet uitvoeren, al dan niet ondersteund door een ondernemingsloket.

De ganse procedure voor de opstart en het beheer van een onderneming wordt gedigitaliseerd met de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) als centrale authentieke bron. De Europese single digital gateway verordening verplicht ons om het volledige beheer van de onderneming te digitaliseren, voor Belgen en EU-onderdanen. Estland is hier het gidsland, waar de opstart en het beheer van een onderneming volledig digitaal kan.

De opstart en het beheer van een onderneming wordt volledig gedigitaliseerd, in overleg met de betrokken actoren zoals notarissen, ondernemingsloketten, ondernemersorganisaties, enz. KBO wordt daarbij de authentieke bron die fungeert als centraal platform voor alle communicatie tussen overheid en onderneming.

 

 1. Overheidsopdrachten vereenvoudigen

Bij overheidsopdrachten worden een hele reeks documenten standaard opgevraagd, zoals bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel uit het strafregister), attesten voor het fiscaal en sociaal schuldenvrij zijn, erkenning als aannemer bij de FOD Economie, documenten in een bepaalde taal, enz. Al deze gegevens die opgevraagd worden zijn elders bij een overheid opgemaakt en dus een flagrante schending van het only once principe. Via het platform Digiflow bestaat er al een structurele uitwisseling van officiële documenten tussen overheidsdiensten, maar dit zou nog meer gebruikt kunnen worden (ook tussen verschillende bestuursniveaus) en bijvoorbeeld ingezet in het kader van overheidsopdrachten. De tool Telemarc voor overheidsopdrachten wordt verder uitgebreid.

Er komt een screening van de administratieve lasten bij overheidsopdrachten en volgens het only once principe zullen zoveel mogelijk reeds bestaande documenten bij de overheid automatisch ter beschikking gesteld worden van de indieners van een overheidsaanbesteding. Ook zou het principe “think small first” bij het uitschrijven van overheidsopdrachten meer toegepast moeten worden.

 

 1. Databank van buitenlandse arbeidskrachten

Sinds begin dit jaar moet een buitenlandse werknemer een gecombineerde vergunning aanvragen voor een tewerkstelling langer dan 90 dagen, de zogenaamde “single permit”. Dit is een elektronische verblijfskaart die zowel een toelating tot verblijf (federaal) als een toelating tot arbeid (regionaal) geeft. Er worden voor deze aanvragen geen papieren arbeidskaarten meer uitgereikt. Het verblijfsdocument (‘single permit’) bevat een vermelding inzake de toelating tot arbeid.

De ontwikkeling van een centrale interfederale databank waarin zowel de betrokken werkgevers, werknemers als federale en regionale overheidsdiensten en inspectiediensten toegang hebben, zou veel fouten, fraude en administratieve lasten kunnen vermijden. Ook tijdelijke verblijfsdocumenten voor een periode < 90 dagen zouden daarin opgenomen kunnen worden. Werkgevers en werknemers zouden automati[limit]

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder