Sla navigatie over

Lachaert agendeert wetsvoorstel dat kraken strafbaar stelt

Kraken is een reële problematiek in de Belgische centrumsteden. In Gent steeg het aantal kraakpanden in 2014 van 98 naar 128 en het aantal gekende krakers van 524 naar 638. Krakers nemen zonder toestemming van de eigenaar een onroerend goed in gebruik en schenden zodoende het eigendomsrecht. Open Vld’er Mathias De Clercq diende in de vorige legislatuur al een wetsvoorstel in om kraken strafbaar te stellen. Dit voorstel geraakte toen niet behandeld, waarna de tekst opnieuw werd ingediend deze legislatuur door Kamerleden Egbert Lachaert en Carina Van Cauter. Zowel dit voorstel als een gelijkaardig wetsvoorstel van Kamerlid Veli Yuksel (CD&V) staan op de agenda van de commissie justitie. Na overleg met de coalitiepartners en met het kabinet van minister van justitie Koen Geens (CD&V) zal Lachaert nu twee uitgebreide amendementen neerleggen op de oorspronkelijke voorstellen. In het eerste amendement wordt de bestaande burgerlijke procedure versterkt door het invoeren van snellere termijnen om krakers buiten te krijgen. In het tweede amendement wordt kraken strafbaar gesteld en wordt er een strafrechtelijke procedure geïnstalleerd om krakers uit het pand te zetten.

Eigenaars kunnen vandaag immers maar moeizaam optreden tegen krakers. De identiteit van de krakers is veelal niet bekend. Men moet een procedure starten tegen onbekenden en er is geen garantie dat na de uitdrijving er geen nieuwe krakers in het pand trekken. Ook werkt niet iedere rechter even vlot mee om een uithuiszetting van krakers te organiseren. Egbert Lachaert: "Ook absurd is dat tenzij de politie krakers op heterdaad betrapt, de politie vandaag niet kan optreden. Het huis binnendringen met braak is strafbaar, er je domiciliëren en het pand bezetten niet. Wie kan dit begrijpen? Bovendien klagen burgemeesters, zoals de socialistische burgemeester Daniël Termont, dat de politiediensten niets kunnen doen. Ook al leidt het kraken tot gevaarlijke situaties in het kraakpand of tot overlast in de buurt. Men ons voorstel zullen burgemeesters nu wel kunnen optreden."

Voor uithuiszetting op basis van kraken is steeds een nazicht door een rechter mogelijk. “Het EVRM verplicht ons een dergelijke procedure te voorzien en er zijn ook gevallen waarin een eigenaar het op een akkoordje gooit met krakers. Bijvoorbeeld om leegstandsheffingen te vermijden. In dat soort gevallen is het wel aangewezen een rechter een redelijke termijn te laten geven aan de krakers vooraleer zij het pand moeten verlaten”, licht Lachaert toe.

In Nederland, waar kraken al strafbaar is, beroepen sommige krakers zich op artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Maar de Nederlandse justitie verwerpt die claims gezien er voldoende tijd wordt voorzien tussen het uitzettingsbevel en het effectief vertrek. Ook in de nieuwe procedure wordt een redelijke termijn voorzien om het pand te verlaten en er is een garantie van rechterlijke toets. Op die manier moet het wetsvoorstel de toets van artikel 8 van het EVRM doorstaan.

Integraal woonbeleid

Tot slot merkt Lachaert op dat dit wetsvoorstel kadert in een bredere context. “Steden en gemeenten moeten een integrale woonpolitiek voeren. Het recht op wonen kan op betere manieren worden ingevuld. Het lokaal bestuur heeft een herhuisvestingsplicht tegenover krakers die effectief dakloos zouden worden. Een nauwe betrokkenheid van de OCMW’s en daklozenopvang is dus aangewezen. Ook de bestrijding van leegstand is van prioritair belang. Maar die problematiek mag nooit een excuus zijn om andermans onroerend goed zonder toestemming te blijven betrekken. Eigenaars begrijpen dat niet en het valt ook niet uit te leggen. Bovendien bestaan er in sommige kraakpanden schrijnende situaties die mensonwaardig zijn en waar een lokaal bestuur moet kunnen tegen optreden.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder