Sla navigatie over

Lachaert: “Arbeidsmarkt op maat van de 21ste eeuw”

Jobs, jobs, jobs. De centrumrechtse regering Michel houdt het niet bij woorden. “In een open economie zijn tegenslagen zoals de collectieve ontslagen van de afgelopen maanden niet te vermijden. Toch is de balans positief. De teller staat vandaag al boven de 100.000 gecreëerde jobs sinds de aanvang van de regering, en het gros van die jobs werd in de privé gecreëerd. Niet onlogisch, gezien de loonkostenhandicap ten opzichte van 1996 volledig weggewerkt is”, weet Lachaert. “Dat is het resultaat van de bewuste keuzes die de regering maakt.” De beleidsnota die minister Peeters in de commissie Sociale Zaken voorstelde, gaat verder op de ingeslagen weg.

Meer flexibiliteit, meer vrijheid

Centraal in het betoog van de minister stond de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Volgens de Open Vld-er vond de regering onder de noemer ‘werkbaar en wendbaar werk’ een gezond evenwicht tussen flexibiliteit en haalbaarheid voor de werknemers. “Flexibilisering moet mensen meer mogelijkheden geven om zélf keuzes te maken. Dat is geen verhaal van meer of harder werk, maar meer een verhaal van meer vrijheid.” De annualisering van de arbeidstijd is daar een voorbeeld van.

“We worden om de oren geslagen met doemscenario’s die refereren naar de 19de eeuwse arbeidsomstandigheden. Dat is absurd. Het enige dat deze regering doet is een kader creëren waarbinnen mensen meer mogelijkheden krijgen om zelf keuzes te maken.” De liberaal verwijst daarmee ook naar het wettelijk kader voor glijdende uren, de mogelijkheid van vrijwillige overuren en het inzetten op nachtarbeid en e-commerce. “Eindelijk halen we de achterstand ten opzichte van het buitenland in. Zo stopt de uitstroom van jobs naar onder meer Nederland, waar nachtwerk al langer mogelijk is. We creëren zo ook jobs voor laaggeschoolden, die nu vaak uit de boot vallen.”

5 liberale werkpunten

De Open Vld-volksvertegenwoordiger merkt op dat het niet kan stoppen bij deze maatregelen, en stelt vijf liberale prioriteiten voor de toekomst.

Een eerste prioriteit is het mobiliteitsbudget. Ook mensen die geen wagen bezitten moeten volgens de liberaal kunnen genieten van een soort ‘startmobiliteitsbudget’. “Wie vandaag al voor een alternatief voor de wagen kiest, mag daar niet op worden afgestraft. Zij verdienen evengoed een positieve stimulans”, vindt de liberaal.

Een tweede werkpunt is de afschaffing van de maaltijd- en ecocheque. De consensus groeit dat die vergoedingen achterhaald zijn. “Een verhoging van het nettoloon geeft werknemers meer vrijheid en maakt komaf met de kosten waarmee werkgevers en uitbaters van zaken die deze cheques aanvaarden, worden geconfronteerd.”

Ten derde doelt Lachaert op een wetenschappelijke analyse van de psychosociale risico’s van werknemers. Volgens Lachaert verdienen belangrijke fenomenen zoals de burn-out en werkuitval een objectief debat. “Vandaag worden die zaken steevast aan ‘werk’ gekoppeld. Sommige specialisten wijzen echter ook richting ons steeds drukker wordend privéleven. Door de experts zelf aan het woord te laten in de commissie, kunnen we het debat voeden en de juiste conclusies trekken.”

Ten vierde wil de Open Vld-er het landschap van paritaire comités afslanken. De extreme fragmentatie en diverse overlappingen staan haaks op efficiëntie en transparantie, en organiseren ook een race to the bottom. Als de sociale partners hierover geen oplossing vinden, moet de overheid zelf bepaalde keuzes uitwerken en aan de partners voorleggen.

Tot slot moet ook het eenheidsstatuut van nabij worden opgevolgd en geëvalueerd. “Op termijn moeten de drie statuten worden geharmoniseerd. We hebben nog een lange weg te gaan. Daarom moeten we vermijden dat allerlei kortetermijnoplossingen zoals nieuwe statuutjes ons nog verder van die doelstelling brengen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder