Sla navigatie over

Lagere belastingen in stadskern

“Op die manier willen we wonen in de stads- of dorpskernen aantrekkelijker maken,“ zegt initiatiefnemer Rik Daems. “Vandaag hebben oude stadswoningen vaak een hoger kadastraal inkomen dan woningen in het buitengebied. Door steden de kans te geven hun opcentiemen te differentiëren, maken we het aantrekkelijker voor mensen om in de kern te gaan wonen of te blijven wonen.” Daems diende het voorstel in samen met Jos Lantmeeters (N-VA) en Koen Van den Heuvel (CD&V).

Volgens de meest recente bevolkings- en huishoudensprojecties zal er in de komende jaren een sterke toename zijn van de één- en tweepersoonshuishoudens. Het gaat vooral om een toename van alleenwonende ouderen. “Deze verwachte stijging van de bevolking en van alleenwonenden, zal onvermijdelijk druk zetten op de woningmarkt. De vraag naar betaalbaar wonen zal sterk stijgen. Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening in Vlaanderen zal het zaak zijn die druk in de eerste plaats op te vangen in de kernen van gemeenten en steden,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Rik Daems.

Wonen in de stads- of dorpskern aantrekkelijker maken

“Om dat te bereiken willen we de gemeenten de mogelijkheid geven om de onroerende voorheffing te differentiëren, bijvoorbeeld per buurt,” zegt Daems. Vandaag hebben de steden en gemeenten slechts één tarief voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) die berekend wordt op het kadastraal inkomen (KI). “Wij willen de gemeenten de mogelijkheid geven die belasting te differentiëren per buurt. Concreet betekent dat dat wijk X met hogere of lagere opcentiemen wordt belast op het KI dan een naburige wijk Y binnen dezelfde gemeente. Op die manier willen we het goedkoper maken voor mensen die in de stads- of dorpskern gaan wonen of die er willen blijven wonen, maar vandaag door de hoge onroerende voorheffing wegtrekken. Vooral voor oudere mensen wordt die jaarlijkse belastingaanslag soms ondraaglijk.”

Met dit voorstel van decreet willen de initiatiefnemers ook een antwoord bieden op de huidige wanverhoudingen die heersen. “De principiële band tussen verhuurwaarde en KI is al lang zoek,” zegt Daems. “Oude herenhuizen in de stad hebben een veel te hoog KI, terwijl verbouwde boerderijtjes in het buitengebied veel te laag geschat worden. Die (te) hoge KI’s van een aantal woonhuizen in het stedelijke gebied zorgen voor een hoge fiscale drempel om die panden te betrekken. Gevolg is dat huizen in de stadskern blijven leegstaan en hele buurten verloederen.”

Voorafgaandelijk advies

In het verleden werden al voorstellen in die zin ingediend, maar deze botsten op juridische bezwaren van de Raad van State. “We hebben de opmerkingen van de Raad van State nu verwerkt in een nieuw voorstel,” zegt Daems. “Bovendien voorzien we in een voorafgaandelijk adviesvraag bij de Vlaamse belastingdienst, die instaat voor het innen van de belastingen. Op die manier willen we ook mogelijke praktische bewaren tegengaan.” Rik Daems hoopt dat het decreet snel goedgekeurd zal worden. “Dit decreet geeft steden en gemeenten extra instrumenten om minder aantrekkelijke wijken op te waarderen. Een lagere onroerende voorheffing kan immers een krachtige hefboom zijn om een bepaald stadsdeel extra zuurstof te geven.”

Het voorstel van decreet werd deze week ingediend. Er zal een advies worden gevraagd aan de Raad van State. “Het is onze ambitie om de nieuwe mogelijkheid te laten ingaan vanaf het aanslagjaar 2019. Dat laat toe dat de maatregel meteen kan ingevoerd worden door de nieuwe stads- en gemeentebesturen,” besluit Rik Daems.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder