Sla navigatie over

Landbouwschade nog altijd niet erkend als ramp

Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts pleit voor snelle erkenning van overvloedige waterval als ramp

De Vlaamse Regering heeft eerder aangegeven de overvloedige waterval in juli te zullen erkennen als ramp en in een tegemoetkoming te voorzien via het rampenfonds. Dat blijkt enkel te gelden voor schade waarvoor de brandverzekering reeds tussenkomt. Voor schade aan landbouwgewassen is de erkenning nog geen vaststaand feit, blijkt uit de vraag die Steven Coenegrachts (Open Vld) deze middag stelde aan minister-president Jan Jambon.

Schade die voortvloeit uit overstromingen wordt niet gedekt door de brede weersverzekering die landbouwers sinds enkele jaren kunnen afsluiten. Het wordt immers niet beschouwd als een ongunstige weersomstandigheid, maar wel als een natuurramp en dus voor land- en tuinbouwers een onverzekerbaar risico. Vanuit de landbouworganisaties werd reeds gepleit om die waterschade te vergoeden via het rampenfonds.

Na enkele vragen van Steven Coenegrachts tijdens de commissie Algemeen Beleid en Financiën, bleek uit het antwoord van de minister-president dat de erkenning die daarvoor nodig is nog geen vaststaand feit is. Schade die zich heeft voorgedaan door de overvloedige regenval kon tot 14 september gemeld worden. Momenteel werken de diensten aan de analyse van de meldingen. De minister-president kon hierbij nog geen indicatie geven van de grootteorde van de schade en wacht voor de definitieve erkenning het advies van de wetenschappelijke instanties af. Slechts indien de adviezen en bijhorende onderzoeken een erkenning als ramp mogelijk maken, kan de erkenning in oktober, november ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering. Binnen de drie maanden daaropvolgend kunnen schadelijders een aanvraag indienen voor het bekomen van een tegemoetkoming. De eerste betalingen worden dan verwacht in het eerste semester van 2022, zo blijkt uit het antwoord van de minister-president. Wanneer de schade wordt vergoed door de verzekeraar komt het Vlaams Rampenfonds niet tussen.

Steven Coenegrachts pleit gezien de omvang van de schade voor een snelle afhandeling van de dossiers. “Met zo’n grote schade op het terrein is het voor landbouwondernemers belangrijk snel duidelijkheid te krijgen over een mogelijke tegemoetkoming. Ik roep eveneens op om de brede weersverzekering en haar verhouding tot het rampenfonds te evalueren in een gezamenlijke commissievergadering van de commissies Algemeen Beleid en Landbouw, waar ook betrokkenen uit de sector kunnen gehoord worden.” Coenegrachts wees bijvoorbeeld op de vreemde situatie dat een verzekerde boer voor dezelfde schade soms minder ontvangt via de verzekering dan een niet-verzekerde boer via het rampenfonds. “Dit soort kinderziektes moeten worden aangepakt”, besluit Coenegrachts.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder