Sla navigatie over

Ons land is het op één na LGBTQI+ vriendelijkste land. Liberalen hebben altijd gestreden voor ieders vrijheid om te zijn wie je bent en wil zijn. Toch zijn er nog vele uitdagingen.

EEN GIDSLAND, MAAR NIET VOLMAAKT

Hoewel het burgerlijk huwelijk en adoptie onder liberale impuls werden opengesteld voor personen van hetzelfde geslacht, betekent dit niet dat de gelijkberechtiging en maatschappelijke aanvaarding van LGBTQI+ personen al een feit is.

Ons land staat op de tweede plaats van de LGBTQI+ index van ILGA Europe, maar ook bij ons worden mensen nog aangevallen en zelfs vermoord omwille van hun seksuele oriëntatie. Daarom zeggen we resoluut neen tegen elke vorm van discriminatie en geweld tegen leden van de regenbooggemeenschap. We vergroten de aangiftebereidheid van slachtoffers, onder meer door hen de mogelijkheid tot een anonieme aangifte, aan te bieden. Op het vlak van discriminatie, SOGIESC (seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie, seksuele kenmerken) wachten we vol ongeduld op een nieuw interfederaal actieplan.

INTERNATIONALE VOORTREKKER

België staat te boek als een gidsland op het vlak van seksuele oriëntatie, genderidentiteit en de expressie ervan. Dat betekent ook dat we een internationale voortrekkersrol moeten spelen in het aankaarten homo- en transfobie in landen en regio’s waar iemands niet-heteroseksuele oriëntatie nog strafbaar is.

We kaarten actief het thema LGBTQI+ rechten aan op internationale fora, naar aanleiding van de toekenning van steun voor ontwikkelingssamenwerking, in gesprekken met religieuze leiders, tijdens bilaterale en multilaterale contacten en in diplomatieke contacten.

Ook binnen Europa vormen we de voorhoede in het aanklagen van regimes, zoals in Polen en Hongarije, die wetgevende en andere initiatieven (zoals LGBT-vrije zones) nemen om de rechten van de LGBTQI+ personen aan te tasten.

M/V/X

In België word je verliefd op wie je wil en je voelt je hoe je wil. De overheid heeft de plicht om een genderneutraal beleid uit te bouwen. Om mensen de kans te geven van gender te veranderen hebben we een zeer liberale transgenderwet gemaakt. Ook wie zich niet wil inschrijven in het binaire-stelsel verdient een plaats onder de zon. In België beschikt elke persoon zelf over haar/zijn/hun genderidentiteit. Wetgeving met betrekking tot genderregistratie zal daartoe worden aangepast om in overeenstemming te zijn met de beslissing van het Grondwettelijk Hof. Waar mogelijk schrappen we de geslachtsverwijzing op officiële documenten.

Iedereen heeft het recht, ook ten aanzien van de overheid, discreet te blijven over zijn of haar geaardheid. Seksuele oriëntatie mag voor de overheid niet relevant zijn.

 

(A-)SEKSUALITEITSBELEVING

We stimuleren sensibilisering via verdere opbouw en verspreiding van wetenschappelijke kennis rond seksualiteitsbeleving en besteden hierbij eveneens aandacht aan aseksualiteit en de maatschappelijke positie van aseksuelen.

Seksuele gezondheid blijft een permanent aandachtspunt, in het bijzonder bij de kwetsbare groep van mannen die seks hebben met mannen (MSM). In dat kader is een actualisering van het interfederaal plan betreffende de strijd tegen HIV en SOA’s noodzakelijk. Bijzondere aandacht daarbij moet gaan naar preventie, nog betere toegankelijkheid van PreP en andere preventieve middelen en de ontwikkeling van een laagdrempelig hiv- en soatestbeleid.

Een thema dat door mannen die seks hebben met mannen als discriminerend wordt aangevoeld is bloeddonatie. Het absolute verbod werd in 2017 door minister van Volksgezondheid Maggie De Block versoepeld, maar gelet op de ontwikkelingen in onze buurlanden is een nieuwe evaluatie op basis van de recentste wetenschappelijke inzichten wenselijk. Daar heeft men de wachttijd teruggebracht tot een periode van vier maanden waarin een man geen seks meer heeft gehad met een andere man. Bovendien is een bijsturing nodig die minder doelgroepgericht is en meer focust op het individu.

 

DOELGROEPEN BINNEN DE DOELGROEP

De Covid-pandemie heeft het mentaal welzijn van een groot aantal LGBTQI+ personen geen goed gedaan. Velen zijn immers alleenstaand en/of mentaal kwetsbaar door hun situatie. Daarom moet er vanuit het brede welzijnsbeleid meer ingezet worden op deze doelgroep.

Daarnaast is speciale aandacht nodig voor doelgroepen binnen de doelgroep. Zeer in het bijzonder besteden we aandacht aan zelfmoordpreventie bij jonge lesbische meisjes, willen we voorkomen dat ouderen opnieuw gedwongen worden in de kast te kruipen zodra ze naar een RVT-instelling gaan of dat LGBTQI+ in de sportwereld het slachtoffer worden van homo- of transfobie. We versterken tevens de positie van mensen met een migratieachtergrond, asielzoekers en vluchtelingen in wiens gemeenschap holebi-, trans- en interseksualiteit omwille van religieuze of culturele redenen nog in de taboesfeer zitten.

 

HET BEGINT IN HET ONDERWIJS

Het onderwijs speelt een determinerende rol in de maatschappelijke aanvaarding en gelijkberechtiging van LGBTQI+. Dat moet al starten in het kleuteronderwijs. Ook de seksuele voorlichting moet correct, neutraal en met oog voor diverse vormen van seksuele oriëntatie en seksualiteitsbeleving worden gegeven. Ook mensen met een geestelijke of fysieke beperking hebben recht op seksualiteitsbeleving. Met het oog op hun seksuele gezondheid pleiten we voor de oprichting van een centrum dat deze mensen bijstaat om hen te ondersteunen in hun zoektocht naar seksualiteitsbeleving en affectie.

 

LOKAAL SOGIE-BELEID

Ook het lokaal niveau, waarvan steeds gezegd wordt dat het het dichtst bij de mensen staat, mag zich niet onbetuigd laten om een inclusief beleid te voeren naar LGBTQI+ personen. Daartoe heet Open Vld een apart programma rond Lokaal SOGIE-beleid ontwikkeld.

Open Vld heeft een eigen SOGIE-netwerk. OUT of the Blue wordt voorgezeten door Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose. Info: [email protected] of like onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/outofthebluebelgium

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder