Sla navigatie over

Maatregelen om werk in kritische sectoren te waarborgen

Het kernkabinet van de federale regering heeft vandaag samengezeten met de vertegenwoordigers van de tien partijen die de volmachten steunen. Op de agenda stonden een reeks sociaaleconomische maatregelen, onder meer voorstellen van de ministers van Werk en Sociale Zaken om de continuïteit in kritische sectoren te waarborgen.

Al deze maatregelen zullen dit weekend door de ministerraad worden aangenomen, voordat ze naar de Raad van State worden gestuurd.

Vrijstelling van belasting voor vrijwillige overuren

Tot 30 juni 2020 worden vrijwillige overuren (220 uur) in de zogenaamde kritische sectoren (zie bijlage MB 23.03.2020) vrijgesteld van belasting.

Tijdelijk werklozen aan de slag in tuin- en bosbouw

Tijdelijk werklozen kunnen op een flexibele manier en zonder inkomensverlies tijdelijk in de tuinbouw- en bosbouwsector werken. Zo krijgt de werknemer voor een volledige werkdag bijvoorbeeld het normale loon voor de uitgeoefende functie en 75% van de tijdelijke werkloosheidsuitkering.

Versoepeling flexibele werktijden, detachering en tijdelijk werk

Een versoepeling inzake flexibele werktijden, detachering en tijdelijk werk om het tijdelijk ter beschikking stellen van vaste werknemers van andere bedrijven aan werkgevers in “kritische” sectoren te vergemakkelijken. Mechanismen om werknemers te beschermen tegen sociale dumping, zoals het beginsel van gelijke verloning voor gelijk werk, blijven uiteraard van toepassing.

De neutralisatie van de werkuren van studenten

Studenten kunnen de beroepsbevolking versterken in kritieke sectoren zoals de detailhandel of de voedingssector. De werkuren van alle jobstudenten worden geneutraliseerd in het tweede kwartaal van 2020, zodat ze niet meetellen voor de berekening van het quotum (475 uur per jaar).

Korte opeenvolgende contracten van bepaalde duur

In kritische sectoren wordt voor een periode van drie maanden de mogelijkheid te werken met korte opeenvolgende contracten van bepaalde duur.

Toegang van asielzoekers tot de arbeidsmarkt

Asielzoekers krijgen toegang tot de arbeidsmarkt op voorwaarde dat zij hun aanvraag hebben ingediend bij het CGVS. Zij zullen de mogelijkheid hebben om te werken voor de duur van de procedure, met inbegrip van de duur van een eventueel beroep tegen de beslissing die is ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Het doel is het gebrek aan arbeidskrachten, met name seizoensarbeiders, te compenseren.

Geen degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen

Tijdens de crisisperiode zal er geen degressiviteit zijn van de werkloosheidsuitkeringen.

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen in bijberoep

Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen wordt bevestigd: “klassiek” wanneer het gaat om zelfstandigen die maximaal bijdragen; “aangepast” voor bepaalde zelfstandigen in bijberoep (met een inkomen tussen 6996,89 en 13993,78) en actieve gepensioneerden (inkomen >6996,89) die verplicht zijn hun activiteiten te onderbreken door Covid-19.

Opvordering gezondheidspersoneel

Op gebied van gezondheid werd het wetgevend kader besproken om het – als laatste redmiddel – mogelijk te maken dat gezondheidspersoneel dat nog niet was ingezet voor de crisis, wordt opgevorderd. Dat om het bestaande contingent gezondheidswerkers die kunnen helpen bij het beheer van de crisis, met name in woonzorgcentra, in stand te houden of zelfs te vergroten. Of er personeel wordt opgevorderd, is afhankelijk van de urgentie van de situatie. Vrijwillige aanwerving of bijstand door personeel dat momenteel economisch werkloos is, heeft de voorkeur.

Garanderen toegankelijkheid gezondheidszorg

Er werd ook besproken om de bevoegdheden van de wetgever tijdelijk te delegeren aan de minister van Volksgezondheid (regels en termijnen) en aan de administrateur-generaal van het RIZIV (technische aspecten) om de toegankelijkheid van de gezondheidszorg te garanderen.

Zo kunnen bijvoorbeeld alternatieven voor fysieke consultaties worden ontwikkeld (zoals nu al het geval is), kunnen marginale aanpassingen voor de terugbetaling worden toegepast of kunnen zorgverleners die niet meer aan de voorwaarden voldoen, worden beschermd (bijv. consultaties per videoconferentie als de voorwaarde een fysieke consultatie was).

Deze beslissingen worden genomen in gericht overleg met de verzekeringsmaatschappijen en dienstverleners binnen het RIZIV. Maatregelen met gevolgen voor de begroting moeten aan een administratieve en budgettaire controle worden onderworpen.

Tijdelijk moratorium op faillissementen van bedrijven

Tijdens deze moeilijke periode zal elke onderneming als schuldenaar, die in moeilijkheden verkeert als gevolg van covid-19, worden beschermd tegen bewarend en uitvoerend beslag, faillietverklaring en gerechtelijke ontbinding. Bovendien zullen de betalingstermijnen die opgenomen zijn in een reorganisatieplan, verlengd worden. En overeenkomsten gesloten vóór de inwerkingtreding van het koninklijk besluit kunnen niet eenzijdig of gerechtelijk ontbonden worden.

Garantieregeling om nieuwe kredietverlening te waarborgen

Tenslotte is tijdens de vergadering ook de toekenning van een staatswaarborg besproken voor bepaalde kredieten die in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van het coronavirus zijn aangegaan. Dit besluit heeft tot doel nieuwe kredieten tot 50 miljard te garanderen voor niet-financiële ondernemingen. Deze maatregel heeft terugwerkende kracht (1 april) en zal dit weekend definitief worden aangenomen door de ministerraad voor publicatie in het Staatsblad.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder