Sla navigatie over

Meer duidelijkheid nodig over Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

De Vlaamse Regering keurde op 30 november 2016 het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed. Dit is een belangrijke nieuwe formele stap op weg naar het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, dat het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zal vervangen. Vervolgens startte de consultatieronde van dit witboek voor lokale en provinciale besturen, de diverse adviesraden en de gebiedswerkgroepen. Er volgden tevens infomomenten in januari 2017. Er werd gevraagd om adviezen uit te brengen vóór 13 februari 2017.

In navolging van deze consultatieronde stelde Vlaams Volksvertegenwooriger Lydia Peeters in het Vlaams Parlement een aantal vragen aan minister Schauvliege rond het aantal adviezen, de teneur van de adviezen en de bedenkingen gemaakt door de SERV.

Slechts 82 adviezen

De minister antwoordde dat ze op 16 februari 2017 in totaal 82 adviezen heeft ontvangen en dat uit deze adviezen kon geconcludeerd worden dat er globaal een brede steun bestaat voor de strategische doelstellingen en ruimtelijke principes in het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. "Tegelijk gaf ze aan dat er nog heel wat vragen zijn over de concrete toepassing en de uitvoeringsmodaliteiten," zegt Lydia Peeters. "Iets wat we zelf ook sterk ondervinden." 

Lydia Peeters heeft een aantal bedenkingen en geeft aan dat 82 adviezen weinig is op een consultatieronde waar ruim 330 instanties bij betrokken zijn. "De vraag is bovendien of deze opmerkingen voldoende representatief zijn voor heel Vlaanderen en bijdragen tot het creëren van een zo groot mogelijk draagvlak voor de principes van het BRV," aldus Peeters.

Impact op budget en milieu

Begin maart strat de oaak van een studie die de financiële impact van het BRV zal meten. De studie zal lopen voor een periode van negen maanden, maar na drie maanden zal er een eerste set bruikbare rekenresultaten voorgelegd moeten worden. "Wat de effecten op ons leefmilieu betreft, kon de minister meedelen dat de milieubeoordelaar momenteel de laatste hand legt aan een tweede tussentijds analyserapport," zegt Peeters.

Bedenkingen rond cijfermateriaal en bronnen

Lydia Peeters verwijst ook naar het advies van de SERV en de recente berichten dwaarin vragen worden gesteld over de gehanteerde cijfers en bronnen in het Witboek BRV. “Als men een zo groot mogelijk draagvlak wil creëren voor het BRV, is het belangrijk om duidelijkheid te scheppen in de gehanteerde cijfers en bronnen," zegt Peeters, "Daar kan men niet in het duister blijven tasten." 

Ruimtelijke ontwikkelingen gekoppeld aan knooppunten

Wat betreft de problematiek van de knooppunten collectief vervoer, verwijst Lydia Peeters naar het recente advies van de provincie Limburg waarin te lezen staat dat het witboek niet rijp is voor toepassing in ruimtelijke beleidspraktijken en waarbij de provincie Limburg aandringt op een eigen ruimtelijke situatie voor een eigen ruimtelijk beleid.

Peeters blijft erop hameren dat op dit ogenblik het witboek, met een principe van ruimtelijke ontwikkeling gekoppeld aan collectieve vervoersknooppunten, onvoldoende kan overtuigen. "Niet enkel Limburg, maar ook de Kempen en een deel van West-Vlaanderen, blijft verstoken van een aantal knooppunten collectief vervoer."

Rechtszekerheid, financiële middelen en timing

“Tot slot is rechtszekerheid en financiële compensatie een belangrijk item dat te weinig aan bod komt en waarvoor tijdig de nodige instrumenten moeten worden uitgewerkt. Die moeten op termijn meer klaarheid en zekerheid brengen, en zijn eveneens een noodzakelijke voorwaarde voor het creëren van draagvlak. Maar vooralsnog is dit koffiedik kijken," besluit Peeters.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder