Sla navigatie over

Meer mogelijkheden met lokaal conformiteitsattest om woonkwaliteit op te krikken

Woonkwaliteit is in het laagste segment van de private huurmarkt vaak een aandachtspunt. Eén van de belangrijkste instrumenten om die kwaliteit te garanderen is het conformiteitsattest. Dit attest is niet decretaal verplicht, maar lokale besturen kunnen dit attest wel verplichten aan verhuurders. Om de lokale handhaving ervan te versterken dienden de Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld een voorstel van decreet in. Bij goedkeuring van het voorstel zullen gemeentebesturen jaarlijks een GAS-boete kunnen geven wanneer een onwillige verhuurder in gebreke blijft. “Vandaag kan een GAS-sanctie slechts éénmaal worden toegekend. Door dit jaarlijks mogelijk te maken, versterken we de handhaving in die gemeenten waar het conformiteitsattest al verplicht werd”, aldus de indieners van het decreet.

Wie een woning, een kamer of studentenkamer verhuurt, kan bij de gemeente een conformiteitsattest aanvragen. Zo’n attest toont aan dat de huurwoning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en aan alle kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoet. Daarmee is het attest één van de belangrijkste instrumenten om de kwaliteit van de private huurmarkt te garanderen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld. Het attest is geen verhuurvergunning en is dus niet noodzakelijk verplicht bij het verhuren van een woning. Intussen hebben wel al 49 gemeenten (van de 300) dit attest verplicht gemaakt.

“Woonkwaliteit is vooral in het laagste segment van de private huurmarkt een aandachtspunt. Daar stellen zich namelijk de meeste en grootste problemen op vlak van veiligheid en woonkwaliteit. We zien er ook de meest kwetsbare huurders. Terecht leggen steeds meer steden en gemeenten zo’n attest bij private huur verplicht vast in een gemeentelijke verordening”, aldus Joke Schauvliege (CD&V), Vlaams volksvertegenwoordiger.

Gemeenten hebben daarbij de mogelijkheid om dit attest te verplichten en om het niet naleven van deze verplichting te sanctioneren met toepassing van een eenmalige gemeentelijke administratieve sanctie (GAS-boete) van maximum 350 euro. Verschillende gemeenten ervaren dit als een zwak punt. “Met dit voorstel van decreet verruimen we de handhavingsmogelijkheden van de gemeenten en wordt tegemoetgekomen aan een duidelijke vraag van de lokale besturen. Door de invoering van een jaarlijks terugkerende aanvraagverplichting kan ook jaarlijks de GAS-boete worden opgelegd aan die verhuurders die volharden in de boosheid”, aldus Sarah Smeyers (N-VA), Vlaams volksvertegenwoordiger.

“Met dit voorstel van decreet versterken we de lokale besturen om de verhuurmarkt beter te monitoren. Lokale besturen kunnen maatwerk leveren op het terrein en verhuurders belonen om huurkwaliteit te leveren en daar ook in te investeren. In Brugge koppelen we aan het conformiteitsattest ook de opknappremie. Zo moedigen we de verhuurder aan om de woning conform te maken. Het doel blijft de kwaliteit verzekeren, niet de boete opleggen. De GAS-boete die opgelegd kan worden is een ultiem middel als de verhuurder onwillig blijft”, stelt Mercedes Van Volcem (Open Vld), Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen van Openbaar Domein in Brugge.

Het voorstel van decreet werd een eerste keer besproken in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement op 1 juli.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder