Sla navigatie over

Meerderheid bereikt akkoord over rapport bijzondere commissie Panama-papers

Open Vld Kamerlid Luk Van Biesen is steeds een grote voorstander van deze bijzondere commissie geweest. “Het is onaanvaardbaar dat mensen en bedrijven van hier hun geld via schermvennootschappen in belastingparadijzen zoals Panama verbergen om belastingen te ontduiken of zelfs fiscale fraude te plegen.”

Grote fiscale fraude evenwichtig aanpakken

De werkzaamheden van de bijzondere commissie zijn breder en dieper gegaan dan enkel en alleen de ‘Panama Papers’. “We hebben een rapport geschreven over alle aspecten van fiscale fraudebestrijding. In 2009 presenteerde de onderzoekscommissie naar grootschalige fiscale fraude een lijvig rapport. Het Rekenhof heeft onlangs een analyse gemaakt over de uitvoering van de aanbevelingen. Hieruit bleek dat er reeds grote stappen vooruit werden gezet sinds 2009. Met dit Panama-rapport gaan we op dat elan verder om ervoor te zorgen dat iedereen zijn belastingen correct betaalt en dat fraudeurs kunnen gevat worden”, aldus Van Biesen.

Open Vld heeft er tijdens de werkzaamheden van de Panama-commissie wel altijd over gewaakt dat de fundamentele grondrechten en vrijheden van de belastingplichtige worden beschermd. “Ja, we hebben nood aan een slagkrachtige belastingadministratie, maar maatregelen moeten ook altijd proportioneel zijn en ieders rechten respecteren. We passen voor een heksenjacht waarbij bijvoorbeeld de privacy van ons allemaal op de helling komt te staan.”

Antigoon-doctrine

Van Biesen is tevreden met de aanbeveling van de commissie over de Antigoon-redenering in het fiscaal recht. Die doctrine stelt dat onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal alsnog mag gebruikt worden in fiscale procedures. Maar er is hier vandaag geen duidelijk wettelijk kader voor en dat leidt tot rechtsonzekerheid. Van Biesen: “We moeten vermijden dat deze regeling een willekeurig overheidsoptreden door bijvoorbeeld fiscale ambtenaren in de hand werkt. Daarom hebben we met onze experts een voorstel uitgewerkt dat de Antigoon-redenering omkeert: onrechtmatig verkregen bewijs kan in beginsel niet langer gebruikt worden. Zo wordt de administratie geresponsabiliseerd om zich strikt te houden aan de onderzoeksbevoegdheden waarover ze beschikt. Toch voorziet het voorstel tegelijkertijd erin dat er kan afgeweken worden van deze regel wanneer er voldaan is aan vier duidelijke toetsingscriteria. Deze criteria zijn gebaseerd op rechtspraak van het Hof van Cassatie.”

De commissie oordeelt ook dat de fiscale administratie, politiediensten, gerecht… steeds over voldoende middelen en bevoegdheden moeten beschikken. “De laatste jaren werd dat arsenaal bevoegdheden al gevoelig uitgebreid, maar we stellen vast dat de verschillende instanties vaak geen gebruik maken van die nieuwe bevoegdheden en middelen. Het is logisch dat eerst de beschikbare bevoegdheden worden gebruikt, vooraleer blindelings meer macht en nieuwe bevoegdheden worden toegekend.”

Una via en minnelijke schikking

Tot slot kiest de commissie ook duidelijk voor een realistisch vervolgingsbeleid. “We herbevestigen het una via-principe. Dat betekent dat een fiscaal dossier ofwel gerechtelijke ofwel administratieve weg wordt aangepakt, maar nooit beiden tegelijk. Daarnaast pleit de commissie –net zoals Justitie- voor het behoud van een kader voor de minnelijke schikking. In bepaalde complexe dossiers is deze schikking te verkiezen boven jarenlange uitputtende juridische veldslagen die al te vaak uitdraaien op verjaring”, besluit Van Biesen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder