Sla navigatie over

Herkeuring wagens door erkende garages goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft op vraag van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters het voorontwerp van decreet over herkeuringen van voertuigen door erkende garagisten principieel goedgekeurd. De minister heeft deze maatregel op tafel gelegd omdat de keuringscentra er zelf onvoldoende in slagen om de knelpunten aan te pakken en er nood is aan bijkomende capaciteit om de druk op de keuringsstations te verlichten. “De essentie is en blijft: mensen moeten hun wagen snel en op een klantvriendelijke manier kunnen laten keuren en dat is op dit moment onvoldoende het geval. Met deze eerste goedkeuring effen ik het pad richting een herkeuring bij erkende garagisten. De technische keuring blijft belangrijk vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid maar deze hervorming kan een snellere en efficiëntere dienstverlening voor de burger opleveren. Deze trendbreuk is voor alle duidelijkheid geen verwijt naar de mensen die zijn tewerkgesteld in de keuringscentra en dag na dag hun uiterste best doen. Mij gaat het om het creëren van een klantgerichte en efficiënte keten waarin burgers vlot hun voertuig kunnen aanbieden en indien nodig kunnen laten herstellen zonder administratieve en operationele kafka”, aldus minister Peeters. Tevens werd een besluit goedgekeurd om enkele optimalisaties die reeds doorgevoerd zijn, in regelgeving te vatten.

Reeds enige tijd zijn er aanhoudende problemen bij de autokeuringen in Vlaanderen om tijdig een afspraak te kunnen boeken. Ondanks twee actieplannen slagen de keuringsinstellingen en GOCA Vlaanderen er niet in om deze problematiek afdoende aan te pakken, met ellenlange wachtrijen en vaak onveilige situaties tot gevolg.

Minister Peeters heeft al verschillende stappen ondernomen om de problematiek binnen de sector aan te pakken. Zo krijgt men bij enkele gebreken, die aanleiding geven tot een herkeuring (en geen impact hebben op de verkeersveiligheid), tijd tot de volgende periodieke keuring om deze te herstellen. Dat werd ingevoerd vanaf 2 mei 2023 en is nu gevat in een uitvoeringsbesluit. Daarnaast zorgde minister Peeters als tussentijdse tegemoetkoming er ook voor dat de boete voor laattijdigheid (binnen de maand) vanaf 15 juni niet meer aangerekend wordt en dat de bonusregeling behouden blijft indien men binnen de maand na de vervaldatum van het keuringsbewijs het voertuig voorrijdt bij de keuring.

De minister heeft haar administratie ook de opdracht gegeven om verder werk te maken van meer controle, transparantie en toezicht op de keuringsinstellingen. De lopende financiële audit en de benchmark waarin het Vlaamse model wordt vergeleken met dat van Nederland, Frankrijk en Duitsland leveren hiervoor inspiratie op en dat concept zal in het najaar voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering.

“De vele klachten die ons de afgelopen maanden hebben bereikt, tonen aan dat het niet alleen beter, maar ook anders moet. Het is dus hoog tijd om de fundamenten te leggen voor een hervormd keuringslandschap waarin er uiteraard nog een plaats zal zijn voor de bestaande centra, maar die bij de uitvoering van hun activiteiten versterking krijgen vanuit de bredere sector. De finale doelstelling is duidelijk: maak het zo eenvoudig en efficiënt mogelijk voor de klant zonder hierbij in te boeten op kwaliteit, objectiviteit of op verkeersveiligheid”, vervolgt minister Peeters.

Met het voorliggende decreet wordt nu het traject opgestart om bijkomende capaciteit te generen door bepaalde herkeuringen (bv. gebreken aan lichten, banden of ruiten) bij te erkennen herstellers (bv. garagist, glasbreukhersteller, bandencentrale) te laten doorgaan. Het aantal herkeuringen is met 10,5% gestegen tegenover 2019, 2022 telde 770.000 herkeuringen.

“Er wordt gemikt op ca. 300.000 herkeuringen die verschoven kunnen worden van een keuringsstation naar een erkende hersteller. De top 3 van afkeuringen is lichten, banden en uitstoot, drie zaken waarvoor ook erkende garagisten ingeschakeld kunnen worden. Hierdoor zorgen we niet alleen voor het verminderen van de druk op de keuringsinstellingen maar ontzorgen we vooral de burger die voor bepaalde eenvoudige gebreken (bv. een richtingaanwijzer die defect is) niet langer opnieuw naar het keuringsstation moet gaan. We geven hun de kans om die eenvoudige gebreken bij de eigen garagist te laten herstellen én te laten herkeuren”, aldus minister Peeters.

Er wordt nu werk gemaakt van een uitvoeringsbesluit met de verdere concrete invulling. Denk hierbij aan de gebreken die in aanmerking komen, de erkenningsvoorwaarden en de concrete invulling van het toezicht hierop om de objectiviteit van de herkeuring te kunnen garanderen.

Tevens wordt werk gemaakt van het voorstel van een concept voor een volledige hervorming dat dit najaar aan de Vlaamse Regering voorgelegd zal worden.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder