Sla navigatie over

Vlaams Minister Lydia Peeters stelt investeringsplan van 2024 Limburg voor

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters houdt ook in 2024 een hoog investeringsritme aan. Voor de provincie Limburg staat er een ontwerp investeringsprogramma klaar van meer dan 175 miljoen euro. Net zoals de voorgaande jaren, vallen alle geplande investeringen telkens onder één of meerdere vooropgestelde pijlers binnen haar beleid: fiets, verkeersveiligheid en duurzaamheid. Zo voert minister Peeters een professioneel asset management uit voor het verzekeren van een betrouwbaar, veilig en toekomstgericht mobiliteitssysteem en pakt de minister verschillende wegen aan via structureel onderhoud waarvoor ze kan rekenen op extra middelen vanuit de begrotingsonderhandelingen. “Investeringen in mobiliteit en openbare werken vormen vanuit een economisch perspectief katalysatoren voor verdere economische groei in Vlaanderen”, besluit minister Peeters.

Alle investeringen binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare werken worden gebundeld in het zogenaamde geïntegreerd investeringsprogramma (GIP). Via het GIP is het mogelijk de investeringen van de verschillende entiteiten op elkaar af te stemmen, de beschikbare middelen efficiënter in te zetten en synergiën te creëren.

Investeringsbudget per entiteit  
Het Agentschap Wegen en Verkeer 70 miljoen euro
De Vlaamse Waterweg nv 31,8 miljoen euro
De Lijn 5 miljoen euro
De Werkvennootschap 69 miljoen euro

Grote projecten regeerakkoord

E313 Lummen Hasselt-Oost project-MER spitsstroken / Uitvoering – 15 miljoen euro

Limburgse Fietsambitie verankeren voor de toekomst

Nog nooit werd er zoveel geïnvesteerd in fietsinfrastructuur als onder minister Peeters. In het ontwerpprogramma van 2024 is er voor Limburg 30 miljoen euro voorzien voor zo’n 37fietsprojecten. Hiervan wordt er 3,5 miljoen euro ingezet voor structureel onderhoud van fietsinfrastructuur en 5 miljoen euro voor fietstunnels. Zo wordt er uitvoering gegeven aan de aanleg van een fietstunnel onder de Kanaalstraat (N141) op de F5 (Antwerpen-Hasselt) in Ham en in Dilsen-Stokkem om een knelpunt weg te werken op de gewestweg die kruist met de F571. In Hasselt is er een studie voorzien om een fietstunnel aan te leggen ter hoogte van de Luikersteenweg (N20), Gouverneur (R21) en het Jessa Ziekenhuis.

Daarnaast ondersteunt de minister ook de provincie Limburg en de lokale besturen in hun fietsambitie via het Fietsfonds waarvoor 3 miljoen euro is voorzien.

“Vandaag leggen we al 18% van onze verplaatsingen met de fiets af en dat cijfer willen we nog verder optrekken. Daarom blijven we investeren in veilige en aangename fietspaden en -snelwegen. Deze legislatuur zal er in het totaal meer dan 1,4 miljard euro geïnvesteerd worden. Op het terrein worden de resultaten van onze inspanningen steeds meer zichtbaar, ook in Limburg. Het is nu cruciaal om dat hoge investeringstempo te verankeren naar de toekomst toe en ons ambitieuze fietsbeleid onverminderd voort te zetten”, aldus minister Peeters.

Verkeersveiliger Vlaanderen

Inzake het verhogen van de verkeersveiligheid hebben zowel de overheid als burgers een verpletterende verantwoordelijkheid. De wegbeheerder staat in voor veilige infrastructuur en de weggebruikers zorgen voor veilig en hoffelijk gedrag. Om de vooropgesteldedoelstellingen te bereiken, heeft minister Peeters werk gemaakt van een nieuw Verkeersveiligheidsplan met 37 maatregelen.

“Heel wat infrastructuurwerken in het investeringsplan hebben betrekking op het verhogen van de verkeersveiligheid. Denk aan investeringen in veilige fietsinfrastructuur en de vele weginfrastructuurprojecten waarbij volledige wegsegmenten worden aangepakt. Daarnaast voorzien we ook investeringsbudget voor onder meer de aanpak van gevaarlijke punten, het conflictvrij maken van kruispunten en het uitrollen van trajectcontroles”, zegt minister Peeters.

In de gemeente Heers wordt alvast de N3 volledig heringericht, goed voor een investering van 4,5 miljoen euro. In een eerste fase wordt het stuk tussen huisnummer 81 en de Salvialaan aangepakt. Nieuwe vrijliggende enkelrichtingsfietspaden, beveiligde fietsoversteekplaatsen en een vernieuwde rijweg maken deel uit van het project. Op termijn gaat AWV de volledige doortocht van de Steenweg in Heers herinrichten tot aan de Hoolstraat.

Minister Peeters investeert ook 2,8 miljoen euro in de aanleg van veilige fietspaden en overzichtelijke kruispunten op de Breeërsteenweg in Kinrooi. Ook in Kortessem kunnen ze rekenen op een verkeersveilige herinrichting van de N20.

Openbaar vervoer versterken in Limburg

De filosofie achter Hoppin, de nieuwe Vlaamse mobiliteitsvisie, draait rond het combineren van verschillende vervoermiddelen. Openbaar vervoer is hierin een belangrijke schakel. Zo zet Vlaanderen in op een meer vraaggericht, efficiënt en duurzaam openbaar vervoer waarbij het aanbod beter wordt afgestemd op de vervoersvraag van de reizigers. Het openbaar vervoer wordt versterkt op drukke assen en via herkenbare vervoersknooppunten kan er makkelijk overgestapt worden van het ene naar het andere vervoersmiddel vergemakkelijken. Zo investeert minister Peeters meer dan 2 miljoen euro in de aanleg van Hoppinpunten langs gewestwegen in 2024.

In Limburg heeft minister Peeters voor een doorbraak gezorgd in het Spartacus-dossier De HOV-verbinding tussen Hasselt en Maasmechelen zit op koers. 

“Het volledige tracé aanleggen vraagt heel wat studiewerk, procedures en investeringen. De realisatie is daarom opgedeeld in verschillende fases. Momenteel werken we al aan verschillende stukken van de vrije bedding in Hasselt, Diepenbeek en Genk. Ook de elektrische trambussen zijn besteld door De Lijn bij VDL en worden verwacht in 2024”, zegt Peeters.

Professioneel asset management en extra budget voor structureel onderhoud

Vlaanderen telt heel wat bruggen en tunnels die dateren van de jaren ‘60 en ‘70 en inmiddels sterk verouderd zijn. Omdat voor minister Peeters de veiligheid absoluut primeert, maakt ze deze legislatuur een grote inhaalbeweging in het herstellen en vervangen van de zogenaamde kunstwerken (bruggen, tunnels, sluizen, kaaimuren, enz.). Voor 2024 voorziet minister Peeters een investeringsbedrag van 438 miljoen euro, zowel voor de renovatie van tunnels als voor het beheer van kunstwerken.

“De erfenis uit het verleden is er een met een grote onderhoudsachterstand. Onze infrastructuur en zeker onze kunstwerken moeten efficiënt en optimaal beheerd en onderhouden worden. Daarom hebben we het vervanging- en renovatieprogramma‘OverBruggen’ opgestart waarin veiligheid en betrouwbaarheid van onze kunstwerken een absolute prioriteit vormen. Daarnaast maken we ook 63 miljoen euro vrij voor structureel onderhoud van de wegen”, aldus minister Peeters.

Verder zal er 4,8 miljoen euro geïnvesteerd worden in diverse projecten voor structureel onderhoud van verhardingen en fietspaden. Daarnaast zal AWV in Bilzen structureel onderhoud uitvoeren op de N700, goed voor een investering van 1,5 miljoen euro. De Vlaamse Waterweg nv zal dan weer in Lanaken het talud van de Zuid-Willemsvaart stabiliseren ter hoogte van de brug van Smeermaas.

Weerbaar Waterland

Door de klimaatverandering worden we vaker geconfronteerd met (extreem) zware neerslagen droogte. Zoals nu in de provincie West-Vlaanderen waar er sprake is van heel wat wateroverlast en het provinciaal rampenplan werd afgekondigd. Dit bewijst nogmaals dat Vlaanderen zich verder moet wapenen tegen deze extreme weersomstandigheden. MinisterPeeters stelde hiervoor eerder met de Vlaamse regering een multidisciplinair expertenpanelaan die ‘Weerbaar Waterland’ formuleerden, een aangepaste strategie voor de waterzekerheid in Vlaanderen met tien samenhangende acties en een plan van aanpak om die strategie uit te voeren in de praktijk.

“Plan van aanpak is één zaak maar het moet ook vertaald geraken naar de praktijk en daar zijn middelen voor nodig. De waterbom en de hoge waterstanden in de zomer van 2021 zorgden voor heel wat beschadigingen aan en rond de Maas. Twee jaar na de doortocht van de waterbom zijn reeds heel wat werken uitgevoerd”, vertelt minister Peeters. “In 2024 investeren we meer dan 100 miljoen euro in waterbescherming en -beheersing. Zo zal De Vlaamse Waterweg o.a. in Heerenlaak in 2024 een nieuwe doorlaatconstructie bouwen.Goed voor een investering van meer bijna 12,5 miljoen euro.”

De doorvaartopening voor de boten uit de jachthaven naar de Maasplassen wordt verplaatst en zal stroomafwaarts iets verder richting Kinrooi opnieuw aangelegd worden. Stroomopwaarts worden drie grote kokers voorzien onder de Klauwenhofweg. Zo kan bij hoogwater van de Maas een deel van het extra water door deze kokers naar de waterplas van Heerenlaak stromen. Via de heraangelegde toegangsgeul kan het water dan terug de Maas instromen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder