Sla navigatie over

Vlaamse Regering doet principiële vaststelling GRUP ‘Rond Ronse’

De Vlaamse Regering stelt vandaag, 20 oktober 2023 op voorstel van Vlaams ministers Zuhal Demir en Lydia Peeters het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Rond Ronse’ principieel vast. Een volgende stap in het planproces is gezet. Hierbij heeft men, waar mogelijk, rekening gehouden met de adviezen en reacties uit het openbaar onderzoek en de toetsing door de dienst MER. Het eerder voorlopig vastgestelde tracé, plusalternatief G4, wordt op deze manier bevestigd. Het dossier is nu klaar voor advies van de Raad van State, waarna de regering kan beslissen tot definitieve vaststelling.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Met deze principiële goedkeuring is een oplossing voor de verkeersproblematiek van de N60 in Ronse weer een stap dichterbij. Het plusalternatief G4 zorgt voor een betere mobiliteit in de regio: lokaal en doorgaand verkeer worden maximaal van elkaar gescheiden. Hierdoor rijdt vrachtverkeer niet langer meer door centrum Ronse maar in een boog om de stad heen. Daarnaast houdt het alternatief rekening met de eigenheid van de Vlaamse Ardennen zoals de specifieke grondopbouw, hellingen en het typerende heuvellandschap. We kiezen voor een duurzame oplossing, die de leefbaarheid en mobiliteit op en rond de N60, Ronse en de Vlaamse Ardennen sterk zal verbeteren.”

Bevestiging plusalternatief G4

Het plusalternatief G4, het alternatief met geboorde tunnel onder de Schavaart, is op 20 januari van dit jaar voorlopig vastgesteld door de Vlaamse Regering.

Na deze voorlopige vaststelling hebben de burgers de kans gekregen om hun opmerkingen en bezwaren te formuleren tijdens een openbaar onderzoek. Hiervoor zijn ook meerdere infomarkten georganiseerd (in maart van dit jaar). Er zijn ook persoonlijke gesprekken gevoerd vanuit Team Rond Ronse met buurtbewoners die directe impact ondervinden van het voorkeursalternatief.

Het openbaar onderzoek liep tot 8 mei 2023. De bemerkingen die meegegeven werden tijdens het openbaar onderzoek werden onderzocht en waar mogelijk meegenomen in het bijgewerkte ontwerp GRUP. Nadat de dienst MER een finale kwaliteitsbeoordeling gaf van de effectbeoordeling en het GRUP toetste aan de scopingnota, heeft de Vlaamse Regering het ontwerp GRUP nu principieel vastgesteld met het oog op een definitieve vaststelling later dit jaar.

Versterken van de natuur

Naast een mobiliteitsoplossing bevat het ontwerp GRUP ook een openruimteluik, waarin gezocht werd naar een evenwichtige manier om de Europese natuurdoelen voor deze streek te halen en tegelijk een evenwicht is te zoeken tussen natuur, bos, landschap en landbouw.

Een bebossingsscenario met meer dan 350 hectare bos versterkt en verbindt de bestaande boskernen van de bossengordel Kluisberg-Hotondberg-Koppenberg, en rond het Muziekbos. Bij het inplannen van die nieuwe natuur is er rekening gehouden met het erfgoed maar ook met de landbouw in de streek. Het groene karakter van de Vlaamse Ardennen wordt hiermee versterkt.

Het GRUP wordt samen met het landinrichtingsproject Zuidwestelijke Vlaamse Ardennen goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Daarmee wordt gezorgd voor een integrale aanpak waarbij ook erosieproblemen worden aangepakt en de landbouwsector verankert blijft in de regio door het flankerend beleid van het inrichtingsproject.

Veilige en comfortabele fietsverbinding realiseren

Parallel aan de ontwikkeling van een alternatief voor de N60 en de doorstroming rondom Ronse, worden de fietsers niet vergeten. Sinds 4 september legt de aannemer fase 1 aan van de fietssnelweg F428 tussen Ronse en Oudenaarde. Hiermee wordt de verbinding tussen de Oudenaardeweg (N457) en de Weitstraat (Maarkedal) gerealiseerd om vlotte en duurzame verplaatsingen mogelijk te maken naar het werk, de school of de hobbyclub. Deze werken duren tot de zomer van volgend jaar. De studie voor fase 2 (tot aan de Drieborrebeekstraat (Ronse) wordt opgestart.

“Ook in dit project zetten we in op duurzame verplaatsingen. Zo worden er fietsverbindingen voorzien naast de zuidelijke omleidingsweg met vlotte doorgangen onder de nieuwe N60 en knopen fietspaden aan op bestaande fietssnelwegen. Op die manier verplaatsen fietsers zich vlotter, veiliger en comfortabeler in de Vlaamse Ardennen”, vertelt
minister Peeters
.

Verdere stappen

De Vlaamse Regering vraagt nu advies aan de Raad van State over dit ontwerp van GRUP. In een laatste fase, na verwerking van het advies van de Raad van State, keurt de Vlaamse Regering het GRUP definitief goed. Vervolgens kan de concrete uitwerking van het voorkeursalternatief en het bebossingsscenario beginnen. De definitieve vaststelling is het signaal om daarover de communicatie op te starten.

Ook in deze volgende fase zal de ingeslagen weg (een geïntegreerde aanpak en ruimte voor participatie) verder bewandeld worden om de gedragen oplossing te verfijnen in samenwerking met alle betrokkenen en onder begeleiding van het Team Rond Ronse.

Gouverneur van Oost-Vlaanderen en voorzitter van de stuurgroep Rond Ronse Carina Van Cauter: “De economische ontwikkeling van Zuid-Oost-Vlaanderen heeft alleen maar te winnen bij een snelle en veilige ontsluiting. Sinds 2019 werd er nauw overlegd met verschillende belanghebbenden. Een lange rit. Ook nu werd er goed geluisterd naar de bezorgdheden die voortvloeiden uit het openbaar onderzoek. Met alle betrokken partners ben ik als voorzitter trots dat er een oplossing werd uitgewerkt die maximaal rekening houdt met de belangen van de lokale landbouw en het unieke landschap van de streek.“

Op de hoogte blijven van dit project? Abonneer je op de digitale nieuwsbrief via rondronse.be/nieuwsbrief.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder