Sla navigatie over

Naar een Brusselse tweetalige leerkrachtenopleiding

Beide hogescholen zijn het engagement aangegaan om voor hun lerarenopleiding lager onderwijs intensief samen te werken. De leraren die uitstromen uit deze opleiding zullen zowel in het Nederlandstalig als in het Franstalig lager onderwijs kunnen lesgeven. Ze zullen beter gewapend zijn om les te geven in een grootstedelijke Brusselse context, die meertalig en divers is. Ze zullen als meertalige leerkracht beter kunnen inspelen op de leefwereld en de noden van hun toekomstige leerlingen.

De eerste studenten die als tweetalige leerkracht zullen afstuderen, starten in het academiejaar 2017-2018.
Na het behalen van een diploma bachelor aan de ene instelling, kunnen studenten een aansluitend verkort traject volgen aan de andere instelling. Op die manier kunnen zij onderwijsbevoegdheid verkrijgen in twee gemeenschappen. De EhB en het HEFF zetten daarom in op het ontwikkelen van een versterkte leerlijn ‘taalverwerving en taalontwikkeling’ en een bijzondere aandacht voor lesgeven in een grootstedelijke context.

Uitwisseling van docenten, studenten, methodieken, pedagogische competenties en een gemeenschappelijk stagebeleid, vormen evidente onderdelen. De kennis van het Frans en het Nederlands zal een permanent aandachtspunt vormen, zowel tijdens de basisopleiding als in het aanvullend traject, zodat de vereiste taalniveaus worden behaald. Eens een student de beide diploma’s op zak heeft – één erkend door de Vlaamse Gemeenschap en één erkend door de Franse Gemeenschap – kan hij of zij in beide onderwijssystemen aan de slag. 

De bidiplomering wordt georganiseerd binnen het bestaande decretale kader. De opleiding voldoet aan alle andere bepalingen van de regelgeving van het hoger onderwijs  en aan de basiscompetenties die een leerkracht moet verwerven. De hogescholen staan in voor de kwaliteit van de opleiding, in het bijzonder voor wat de kennis van het Nederlands en het Frans betreft.

“De tweetalige lerarenopleiding komt tegemoet aan onderwijskundige en maatschappelijke noden. In de context van het Brussels gewest is meertaligheid een belangrijke troef en meerwaarde. Dit initiatief toont aan dat samenwerking mogelijk is en inspirerend kan werken. Wie afstudeert in dit nieuwe traject zal  bijzonder sterk staan en de diverse meertalige Brusselse context als een natuurlijke habitat beschouwen”, aldus minister Guy Vanhengel.

De nieuwe opleiding en de samenwerking tussen de instellingen, krijgen in de komende drie academiejaren stapsgewijs vorm. Dit academiejaar gebeurt een grondige analyse van de huidige curricula en leertrajecten. Op basis daarvan zal de inhoud van het aanvullend traject bepaald worden en de invulling van een versterkte leerlijn ‘taalverwerving en taalontwikkeling’. In september 2017 kunnen de eerste studenten met deze uitgewerkte opleiding starten.

Schepen Faouzia Hariche: “Taalonderwijs leidt tot een beter begrip van de sociaal-culturele en sociaal-linguistieke kenmerken van de andere taalgemeenschap. Wat op zich een verrijking betekent voor het samenleven in Brussel en een verhoging van de professionale kansen van onze leerkrachten.”

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franstalige Gemeenschapscommissie en de Stad Brussel willen meertaligheid een plaats geven in het onderwijs. Deze ambitie werd door de betrokken overheden al eerder geuit in hun bestuurs- en regeerakkoorden. De VGC neemt in deze fase de rol van facilitator en trekker op.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder